بازدید: 51ایران-اسلام
0

مراحل اجرای الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

مراحل اجرای الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

طراحی و تهیه نقشه راه عدالت و پیشرفت 

با توجه به ضرورت تدوین نقشه ی پیشرفت اسلامی _ ایرانی و روشن شدن ابعاد و زوایایش به طور کامل بر خلاف مسیر پیشرفت غربی و شرقی در جهت تداوم و تکامل رویکرد عدالت و پیشرفت توامان مبتنی بر پیشرفت چشمگیر و عدالت محسوس در سطح کشور و طراحی و تیهه نقشه ی راه در این جهت مهم ترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور بر اساس مبانی اسلام خواهد بود و لذا انجام اقدامات اساسی در تدوین الگوی توسعه ایرانی _ اسلامی مبتنی بر رشد و بالندگی انسان ها بر مدار حق عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزش های اسلامی و انقلابی با تحقق شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی توسط قوای سه گانه ی کشور در دوره ی پننج ساله اینده مورد انتظار می باشد .

تعیین عدالت اجتماعی به عنوان محور توسعه 

با تاکید بر تنظیم جهت گیری همه امور در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و نفی فقر ، محرومیت و شکاف طبقاتی در مقابل تعابیر جاهلانه سال های اخیر که در تقابل و عدم اعتقاد راسخ به راهبرد عدالت محوری و در تخریب رویکرد عدالت محوری با نام گذاری غیر واقعی مبتنی بر توزیع فقر و لحاظ نمودن رویکرد پیشرفت عادلانه در همه سیاست گذاری ها برنامه ریزی های اجرایی و بخش مبتنی بر کمک به طبقات محروم جامعه ، کاهش فاصله و پر شدن شکاف بین فقیر و غنی و رفع محرومیت به نفع ایجاد عدالت و ضرورت محاسبه اولیه ، در تاثیر برنامه ریزی در همه اقدامات در ایجاد عدالت اجتماعی برای مردم به عنوان محور توسعه دستیابی به الگوی اسلامی _ ایرانی میسر می گردد.

تبدیل پیشرفت و عدالت به گفتمان ملی 

تاکید بر تبیین مسئله  پیشرفت و عدالت به منظور راسخ نمودن عزم ها و تبدیل ان به یک گفتمان ملی و مطالبه همگانی و تحقق ان ، فرایند دستیابی به الگوی توسعه اسلامی _ ایرانی تسهیل می نماید.

بهره گیری از نقاط استراک پیشرفت اسلامی با توسعه غربی 

در نظر داشتن اشتراک پیشرفت اسلامی با توسعه ی غربی ، فارغ از نقاط افتراق پیشرفت با منطق اسلامی و توسعه غربی همچون روح خطر پذیری ، روح ابتکار ، اقدام و انضباط و الزام در به کارگیری انها و بهره گیری از انها به عنوان تجربیات بشری در توانمند سازی الگوی بومی مورد تاکید می باشد .

تولید علم و عبور از مرز های دانش 

ضرورت تولید علم با توجه به لزوم جبران عقب ماندگی های گذشته و استفاده از راه های میان بر در همه ی علوم ، به عنوان الزام حتمی پیشرفت کشور تصور می گردد . البته در الگو باید به ابعاد و لایه های معرفت علمی توجه شود  .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .