بازدید: 61ایران-اسلام
0

مدل مفهومی اجرایی الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت با تاکید بر شاخص های کاربرد

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

مدل مفهومی اجرایی الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت با تاکید بر شاخص های کاربرد

الگوی پیشرفت به منظور قابلیت اجرا پیدا کردن لازم است با الزامات و ضرورت هایی همرا باشد . در این قسمت به برخی از این ضرورت ها اشاره شود :

  1. الزامات اجتماعی : تقویت مناسبات اجتماعی ، روابط خانوادگی و نهاد اجتماعی .
  2. الزامات نهادی : طراحی نهاد های تهسیل کننده فعالیت های اقتصادی مانند نهاد دولت ، بازار و قانون
  3. الزامات اقتصادی  : طراحی نظام انگیزشی فعالیت های اقتصادی از طریق تسهیل فعالیت ها و تشویق کار افرینی .
  4. الزامات علمی : طراحی نظام خلق و انتشار دانش ، نئ اوری و به کارگیری ان در عرصه فعالیت های اقتصادی .
  5. الزامات فرهنگی : تعیین و ارتقای جایگاه باور ها ، اداب و سنن اسلامی _ ایرانی .

لذا می توان گفت دستیابی به ارمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی مستلزم تلاش همه جانبه در تمامی ابعاد فرهنگی ، علمی ، اجتماعی ، اقتصادی سیاسی و زیست محیطی است.

طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید برای خدا حرکت کرد و در چچارچوب اهداف الهی تلاش نمود ادم بایستی تلاش کند ، زحمت بکشد ، کار بکند ، ولا وجود او بی فایده است .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .