بازدید: 51ایران-اسلام
0

مدل تاپسیس (TOPSIS)

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

مدل تاپسیس (TOPSIS)

این مدل توسط هوانگ و یون در سال 1981 پیشنهاد شد و یکی از بهترین مدل های تصمیم گیری چند شاخصه است . این تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی ، باید کمترین فاصله را با راه حل ایده ال مثبت ( بهترین حالت ممکن ) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده ال منفی ( بدترین حالت ممکن ) داشته باشد . در این روش نیز ماتریس n*m که دارای mگزینه (31 استان ) و n شاخص می باشد ، مورد ارزیابی قرار می گیرد . در روش تاپسیس یک مسئله طی مراحل شش گانه به شرح زیر حل می شود:

1- نرمال کردن ماتریس تصمیم : این فرایند سعی می کند مقیاس های موجود در ماتریس تصمیم را بدون مقیاس نماید . به انی ترتیب که هرکدام از مقادیر بر اندازه بردار مربوط به همان شاخص تقسیم می شود . هر درایه از فرمول زیر به دست می اید:

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .