0

فوائد استفاده از کود آهن را شرح دهید .

سؤال پاسخ داده شده
اضافه کردن نظر
0

وجود عنصر آهن(fe)برای سنتز کلروفیل ضروری است و قسمت مهمی از سیتوکروم هاست که به عنوان حامل الکترون در فرآیند فتوسنتز و تنفس عمل میکند.
قسمت ضروری از واکنش فردوکسین (ferredoxin) و احتمالا آنزیم کاهنده نیترات میباشد.
برای افزایش اطلاعات خود کلیک کنید
برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سؤال پاسخ داده شده
اضافه کردن نظر
پاسخ خود را بنویسید.
Translate »