4

شرح فرایند برنامه ریزی آموزشی کارکنان اساسا با تعیین چه مواردی آغاز میشود ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

سلام دوست عزیز در پاسخ به سوال شما امیدوارم مطالبی که ارایه می گردد برای شما مفید واقع شود .

آموزش
مقدمه
افزایش کارایی سازمان ها در گرو افزایش کارایی منابع انسانی است و افزایش کارایی منابع انسانی در گرو آموزش آنها
می باشد.
یادگیری :
یادگیری یک تغییر دایمی در رفتار و یا الگوی رفتاری است که از تجربه ممتد ناشی می گردد .

1 – تئوری های یادگیری:

مهمترین تئوری های یادگیری عبارتند از نظریه محرک و پاسخ ، مکتب گشتالت ، تئوری یادگیری و آسان سازی می باشد .
2 -اصول یادگیری :
عبارتند از :
1 .راهنمایی
2 .استاندارد های عملکرد و آگاهی از نتایج آن
3 .پاداش و پیگیری
4 .انگیزش
5 .انتقال
راهنمایی
راهنمایی ، نیاز به یادگیری از راه آزمایش و خطا را تقلیل می دهد
و کار آموزان را از سردر گمی نجات می دهد.
استاندارد های عملکرد و آگاهی از نتایج کار
انسان ها زمانی خوب یاد می گیرند که از نتایج یادگیری خود
و هدف آن مطلع بوده و با استاندارد های کاری ،آشنا باشند.
پاداش و پیگیری
اگر آموزش همراه با پیگیری به وسیله مربیان آموزشی و در نظر گرفتن پاداش برای شرکت کنندگان در قبال مطالب
آموخته شده باشد موثر تراست.

انگیزش:
مشارکت دادن شرکت کنندگان در دوره های آموزشی، در برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در
آنان می شود.
انتقال
عبارت است از انتقال دانش،مهارت و رفتارهای ایجاد شده در شرکت کنندگان به محیط کاری.
فرایند آموزش:
1- تعیین نیازهای آموزشی
2- اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی
3- محتوای دوره ها
4- اصول و مبانی یادگیری (منحنی یادگیری)
5- اجرا و ارزشیابی
روش ها و فنون آموزش وتوسعه منابع انسانی:
این روش ها به دو بخش تقسیم می شوند:
1 – برای مشاغل کاربردی
2-برای مشاغل مدیریتی و سرپرستی
روش ها و فنون آموزشی مرتبط با مشاغل کاربردی:
آموزش های کاربردی شامل: آموزش حین کار،آموزش جواری ، آموزش استاد شاگردی و دوره های اختصاصی می
باشد.
آموزش حین کار
دراین روش به علت اینکه کارآموزان در محیط واقعی کار، تحت آموزش قرار می گیرند باعث ایجاد انگیزه های یاد
گیری در آنان می شود.
آموزش جواری
کارکنان با شرکت در مراکز آموزشی هم جوار سازمان می توانند در حین کار آموزش های لازم را کسب نمایند.
آموزش استاد شاگردی

تلفیقی از( آموزش حین کار و شرکت در کلاس های درسی در موضوعات خاص) می باشد.
دوره های اختصاصی
دوره های اختصاصی، ممکن است برای پاره ای از کارکنان به صورت انفرادی و در رابطه با انجام وظایف شغلی به کار
رود.
اصول یاد گیری در دوره های اختصاصی
1-اهداف مسائل آموزشی را مشخص می کند.
2-موضوع مورد آموزش را به اجزای کوچک در می آورد.
3-کار آموز را در مراحل یادگیری مشارکت میدهد
4-برای آنان امکان خوداموزی فراهم میکند
5-به آنها بازخوردهای سریع و صریح در مورد میزان یاد گیری می دهد
دانش سازمانی:
متداول ترین روش ها برای افزایش دانش سازمانی مدیران عبارتند از:
1 -د)چرخش در مشاغل • روش چند جانبه • چرخش در مشاغل
دراین روش که هدف آن،توسعه دید کارکنان نسبت به کل سازمان است ،کارآموز هرچند وقت یک بار در شغل
جدیدی قرار می گیرد.
2 -د)مدیریت چندجانبه
در این روش به هیئت مدیره کوچک که مرکب از مدیران رده دوم سازمان است،اختیارات هیئت مدیره اصلی برای
حل مسائل سازمانی به آن ها تفویض می شود
دانش عمومی
برای افزایش دانش عمومی مدیران از روش هایی نظیر دوره های ویژه،جلسات ویژه و مطالعات منتخب استفاده به
عمل می آید
دوره های ویژه
شرکت در دورهای ویژه آموزشی،روشی است که در بسیاری از سازمان ها به منظور افزایش معلومات عمومی مدیران
به کار برده می شود.
جلسات ویژه
در این روش سازمان ها برای بررسی مسائل ویا افزایش دانش مدیران خود،جلسات ویژه ای را به مدت 1 الی 2 روز
به صورت کنفرانس تشکیل می دهند .
مطالب منتخب
دراین روش،سازمان ها به منظور افزایش معلومات مدیران،مطالب منتخبی را دراختیار آنها قرار داده و سپس از
نویسندگان آن مطالب می خواهند دریک سمینار یک روزه به سوالات مدیران جواب دهند
نیاز های ویژه انفرادی:
برای رفع نیازهای ویژه و انفرادی مدیران از دو روش پروژه های ویژه و تکالیف گروهی استفاده به عمل می آید.
پروژه های ویژه
از این روش برای رفع نقاط ضعف مدیران و سرپرستان،در انجام وظایف و مسئولیت های شغلی استفاده می گردد.
تکالیف گروهی
در این روش مدیران واحد های ذیربط، با همدیگر گروهی را تشکیل می دهند و ضمن انجام وظایف و مسئولیت های
فردی خویش، روش کار در گروه را نیز تمرین می کنند.
نتیجه گیری :
منابع انسانی یک سازمان باید از ابعاد گوناگون شغلی، اجتماعی، اقتصادی و…مورد آموزش قرار گیرد تا نتایج مثبت
توسعه آشکار گردد.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .