1

فراخوانی تابع چگونه انجام می شود؟ 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

فراخوانی تابع چگونه انجام می شود؟ 

شما قبلاً مثالی از یک فراخوانی تابع دیدهاید:

>> type(“32”)
<type ‘str’>

در این مثال، نام تابع type است و نوع یک مقدار یا متغیر را نمایش میدهد. مقـدار یـا متغیـری کـه دآرگومان تابع نامیده میشود باید بین دو پرانتز قرار گرفته باشد. معمـول اسـت کـه گفتـه شـود تـابع آرگومانی را ”میگیرد“ و نتیجهای را ”برمیگرداند“. نتیجه مقدار برگشتی نامیده میشود. میتوانیم به جای چاپ کردن مقدار برگشتی، آن را به یک متغیر نسبت دهیم:

>> betty = type(“32”)
>>> print betty
<type ‘str’>

به عنوان یک مثال دیگر، تابع id مقدار یا متغیری را میگیرد و عدد صحیحی را برمیگرداند. این عـدد صحیح به عنوان شناسۀ منحصر بفرد مقدار عمل میکند:

>> id(3)
134882108
>>> betty = 3
>>> id(betty)
134882108

هر مقدار یک id دارد. این id عدد منحصر بفردی است که به محـل ذخیـره شـدن مقـدار در حافظۀ کامپیوتر بستگی دارد. id یک متغیر، id مقداری است که به آن اشاره میکند.

برای اموزش های ویدیویی زبان پایتون به بستر ویدیو های اموزشی بروید

بستر اموزش های ویدویی 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .