3

عمق پروفیل خاک را توضیح دهید ؟

عمق پروفیل خاک چه تاثیراتی بر بهبود کشاورزی دارد 

 

 

سوال پرسید
گذاشتن نظر
0

عمق پروفیل خاک را توضیح دهید ؟

عمق بسته به نیاز ما و برخی معیارها متغیر است. اگر هدف از مطالعهی خاک به منظور کاشت گیاه مشخصی باشد، عمق پروفیل تا جایی که ریشهی آن گیاه نفوذ میکند (مثلاً در گیاهان زراعی تا عمق 60 سانتیمتری) در نظر گرفته میشود، ولی برای مطالعاتردهبندی خاک که گیاه مطرح نیست تا جایی ادامه میدهیم که خاک یکدست شود اما اگر تنوع خاک ادامه داشت تا عمق 2 متر کافی است چون پایینتر از این عمق را معمولاً خاک کشاورزی به حساب نمیآوریم.

منبع :

دانشگاه پیام نور، دانشکدهی علوم کشاورزی، گروه اب و خاک

جهت خرید انواع خاک مناسب برای بستر های کشاورزی و نیز خاک های مناسب گیاهان زینتی به صورت بسته بندی به بستر عرضه خاک و مشتقات وارد شوید . بستر خاک و مشتقات

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 0 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .