3

عمق نمونه برداری خاک را توضیح دهید ؟

عمق نمونه برداری خاک چه تاثیراتی بر بهبود کشاورزی دارد 

 

 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

عمق نمونه برداری خاک را توضیح دهید ؟

بسته به نیاز آزمایش و نوع پروژه، عمق نمونه برداری مختلف است. اگر بخواهیم به بررسی عناصر غذایی خاک اراضی زراعی بپردازیم با بیل یا بیلچه میتوان نمونه بهم خورده از عمق سطحی ( 40 -0 سانتی متر) برداشت. عناصر غذائی متحرک (نیتراتها، بوراتها وسولفاتها)؛ 60 تا 120 سانتیمتر، و جهت تهیه ی نقشه ی طبقهبندی و ارزیابی خاک؛ از عمق 1/5 تا 2 متری نمونه برداشته میشود. برای بررسی عناصر غذایی خاک به هدف ایجاد باغ باید به وسیلهی آگرها تا عمق ریشهی گیاه مورد نظر نمونه بهم خورده تهیه کنیم.

اگر تهیهی نقشهی حاصلخیزی هدف ما باشد باید تا عمق 1 تا 1/5 متر با استفاده از آگرها نمونهی بهم خورده تهیه کرد (در اینجا نیز اگر نقشهی مناطق زراعی دیم یا صرفا زًراعی بخواهیم کافی است از خاک سطحی نمونه تهیه کرد ولی در زمینهای زراعی- باغی باید عمق نمونه برداری را افزایش داد). اگر هدف تهیهی نقشهی طبقه بندی یا ارزیابی خاک باشد باید پروفیل (Profile) احداث شود و پس از تعیین لایهها از هر لایه جداگانه نمونه برداشت و معمولاً عمق پروفیل تا جایی است که خاک یکدست شود و اگر نشد بسته به امکانات تا عمق 1/5 تا 2 متر نمونه بر میداریم.

  • در مواردی که به نمونهی بهم نخورده در اعماق نیاز باشد یا هدف طبقه بندی خاک باشد باید پروفیل عمودی بزنیم (فقط برخی آزمایشات صحرایی محدود نیاز به پروفیل پلکانی دارند)

منبع :

دانشگاه پیام نور، دانشکدهی علوم کشاورزی، گروه اب و خاک

جهت خرید انواع خاک مناسب برای بستر های کشاورزی و نیز خاک های مناسب گیاهان زینتی به صورت بسته بندی به بستر عرضه خاک و مشتقات وارد شوید . بستر خاک و مشتقات

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .