0

شرح طول دوره رشد بعد از نشاء تا اولین عملکرد در خیار و گوجه فرنگی .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

گوجه: با اینکه کاشت این گیاه اغلب به صورت نشا میباشد ولی برای تهیه ی نشا وانتقال آن به محل کاشت از بذر استفاده میشود،. ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎی ﺧﺎک ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ ﺑﺬر 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺣﺪود53 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻣﺎی ﺑﻴﻦ 52-3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻴﮕﺮاد روﺋﻴﺪن داﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣـﺪت 6-9 روز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد…‫اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﭘﮋﻣﺮدﮔﻲ ﻧﺸﺎ، ﺑﺬور ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. درﻛﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺬر ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻫـﺎی ﻓﺮاﻳﻨـﺪی، ﻣﻘـﺪار ﺑـﺬر ﺑﻴـﺸﺘﺮی در ﺳـﻄﺢﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ وﻟـﻲ ﻋﻤـﻞ ﺗﻨـﻚﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب، ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﻲ دﻗﻴﻖ ﮔﻴﺎﻫﺎن از اﻫﻤﻴـت ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑـﺎﺷﺮاﻳﻂﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ در ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺎزه ﺧـﻮری، رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﻴﻦﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﻴﻮه ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و اﻧﺪازه ﻣﻴﻮه، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪﻧﻈﺮمی رسد.در اﻳﻦ روش، ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺣﺎل روﻳﺶ ﺗﻨﻚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻴﻮه ﻛﻤﺘﺮی در ﻫﺮ ﮔﻴﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷـﻮدوﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﻴﺎﻫﺎن، در ﻛﻞ، ﻣﻴﻮه ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛـﺮده و ﻋﻤﻠﻜـﺮد در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳر ‫روﺷﻬﺎی ﻛﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺎﻻت از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺬوری ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﺴﺘﺮ ﺑـﺬر وﭘﺎﺷﺶ دﻗﻴﻖ ﺑﺬر، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻚ ﻛﺮدن ﺑﻌﺪی ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺬر در ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﻪﻣﻴﺰان زﻳﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻫـﺎی ﻓـﺮآوری، ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺸﺎ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛـﺎری ﻣـﻲشود ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ زودرﺳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻃﻮل ﻓـﺼﻞ رﺷـﺪ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﻲ ‫ﺑﺎﺷﺪﻛﺸﺎورزان از روش ﻧﺸﺎﻛﺎری ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.


خیار:رشد سریع نشاء بعد از انتقال به زمین اصلی به دلیل عدم جابه جایی ریشه ها بدون هیچ گونه صدمه ای ادامه خوهد یافت.
به دلیل نشاء سالم مزرعه ای یکنواخت خواهیم داشت که مسلما دارای تولیدی بیشتر و عرضه ای بالاتر خواهیم بود
زمان متوسط جوانهزنی بذر در شرایط ایده ال 3 تا 4 روز و طول دوره رشد تا میوهدهی پس از نشاء در حدود 35 تا 50 روز است.

پاسخ ویرایش شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .