بازدید: 52ایران-اسلام
0

سناریو های محتمل با دو متغیر راهبردی اولویتی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

سناریو های محتمل با دو متغیر راهبردی اولویتی

بعد از امتیاز دهی صورت گرفته در ماتریس مربوطه و رتبه بندی بر اساس میزان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری و مشخص شدن تغیر های راهبردی دو متغیر افزایش رسانه ها و شبکه های مجازی و ارتباطات اقتصادی از این لحاظ دارای اولویت بالاتری هستند .

با در نظر گرفتن این دو متغیر می توان چهار حالت سناریو محتمل را که در جدول زیر با وضعیت هر کدام یک بیان شده ، ترسیم و بیان نمود .

بر اساس امتیاز های داده شده در جدول 4 میزان تاثیر گذاری این دو متغیر در بین مابقی متغیر ها یکسان ولی میزان تاثیر پذیری متغیر ارتباطات اقتصادی از رسانه ها و شبکه های مجازی بیشتر ؛ با در نظر گرفتن امتیازات کسب شده توسط این دو متغیر می توان تبیین سناریوهای محتمل پرداخت .

سناریو های مطلوب یا وضعیت های سازگار 

 • سناریو اول
  در این حالترسانه ها و شبکه های مجازی و ارتباطات اقتصادی هر دو در وضعیت مطلوب قرار دارند . همان گونه که مشخص است فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق عوامل متعدد ذکر شده در حوزه های مختلف حتی اقتصادی تاثیر بسزایی بر اینده ی دیپلماسی عمومی دارند  لذا نکته ی حائز اهمیت اینکه این پارامتر ها با توجه به شرایط کنونی و اتی که برای کشور ها رقم می خورد و میزان اثر گذاری انها از اهمیت والاتری نسبت به بقیه پارامتر هایی که در اینده ی دیپلماسی عمومی تاثیر میگذارند ، برخوردارند . وضعیت مطلوب این دو پارامتر برای دستگاه دیپلماسی کشور ، دستیابی را هموارتر و سرعت ان را بیشتر می نماید. ضمنا اثر گذاری این دو پارامتر بر همدیگر را نیز باید مد نظر داشت.
 • سناریو دوم
  در این حالت رسانه ها و شبکه های مجازی در وضعیت نا مطلوب و ارتباطات اقتصادی در وضعیت مطلوب قرار دارد. در این حالت دستگاه اجرایی و دیپلماسی کشور باید با بهره گیری از وضعیت مطلوب ارتباطات اقتصادی به افزایش زیر ساخت ها و جنبه های سختت افزاری همت گمارد و وضعیت رسانه ها و شبکه های مجازی را در وضعیت مطلوب قرار ندارند با برنامه ریزی درست به جایگاه مناسبی ارتقا دهد چرا که این متغیر از متغیر های راهبردی و اثر گذار بر مابقی متغیر های است که می تواند در بهبود وضعیت دیپلماسی کشور نیز بسیار تاثیر گذار باشد .
 • سناریو سوم
  در این حالت رسانه ها و شبکه های مجازی در وضعیت مطلوب و ارتباطات اقتصادی در وضعیت نامطلوب قرار دارد. نقطه ی قوت این سناریو ، وضعیت مطلوب رسانه ها و شبکه های مجازی نسبت به سناریوی محتمل قبلی است چرا که اثر گذاری فضای مجازی با توجه به رشد روز افزون فناوری های نوین و فضای مجازی در تمامی عرصه های زندگی بشری مطرح است  و دیپلماسی عمومی نیز از ان مستثنی نیست و می توان در ارتقای جایگاه ارتباطات اقتصادی از این متغیر راهبردی به شرایط مطلوب بهره برد.
 • سناریو چهارم
  در این حالت رسانه ها و شبکه های مجازی و ارتباطات اقتصادی هردو در وضعیت نامطلوب قرار دارند. این شرایط می تواند دستگاه سیاست خارجی کشور را در دستیابی به اهداف و راهبرد های خود در حوزه دیپلماسی عمومی دچار چالش نماید چرا که این دو متغیر از متغیر های راهبردی هستند که بیشترین تاثیر گذاری و تاثیر پذیری را بر دیگر متغیر ها دارند. لذا دستگاه دیپلماسی عمومی باید با برنامه ریزی مناسب و هدفمند درصدد ان براید تا با استفاده از این پارامتر ها که اثر گذاری انها نیز مشخص شده است ، در دستیابی به اهداف و سیاست های ترسیمی و ارتقای وضعیت این دو متغیر گام های موثر و برنامه های اجرایی جدی داشته باشد.

نتیجه گیری  

امروزه با توجه به تغییر و تحولات موجود و پیشروی دولت ها و صنایع و تاثیر بسزایی که بر اراکان اصلی و ابعاد مختلف زندگی دارد ، اهمیت مطالعاتی ان مشخص می شود . در نظر گرفتن این رون ها و فراروند ها برای حفظ و بقای دولت ها و صنایع و سازمان ها الزامی است . اینده نگاری حوزه ای مطالعاتی است که نتایج گسترده ای در برنامه ریزی و سیاست گذاری ها دارد. با در نظر گرفتن اینده می توان به ضعف های سیاست گذاری ها دارد . با در نظر گرفتن اینده می توان به ضعف های سیاست گذاری ها و مدیریت های فعلی و همچنین چالش های اصلی و بنیادین پیشروی صنایع و…. پی برد .با مطالعه اینده نگاری می توان راهبرد های سیاستی جدیدی ارایه داد و همچنین می توان در راهبردهای سیاستی اصلاحاتی انجام داد . دستگاه سیاست خارجی هر کشور یکی از مهم ترین بخش ها در هر دولتی محسوب می شود . با توجه به اینکه در اینده با روند های محیطی و عدم اطمینان ها ، تحریم ها و افزایش عرصه های رقابتی منطقه ای و بین الملی و … شناسایی فرارونده های موثر بر اینده ی این حوزه دارای اهمیت شایانی می باشد.

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .