3

ساختمان  خاک  را شرح دهید ؟

ساختمان خاک از چند لایه تشکیل می شود 

 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

ساختمان  خاک  را شرح دهید ؟

در تشکیل ساختمان خاک دو فرایند عمدهی هماوری (Flocculation) و سیمانی شدن (Cementation) دخالت دارند. ساختمان خاک بر حرکت آب در خاک و تبادل گازها در آن تاثیر فراوان دارد. ایجاد سله (Crust) که نوعی تخریب ساختمان خاک در لایه ی نازک بالائی است در اثر تجمع سیلت یا پراکندگی ذرات رس به دلیل افزایش یون نسبت به سایر کاتیونها صورت میپذیرد. ساختمان خاک براساس شکل ظاهری به چهار دسته اصلی بشقابی شکل ،(Platy Like) منشوری شکل ،(Prism Like) مکعب شکل ( Blocky Like) و کروی (Spherical) و دو دسته فرعی تک دانه و توده ای تقسیم میشود. از هر گروه اصلی یک یا دو نمونه در زیر آورده می شود.

منبع :

دانشگاه پیام نور، دانشکدهی علوم کشاورزی، گروه اب و خاک

جهت خرید انواع خاک مناسب برای بستر های کشاورزی و نیز خاک های مناسب گیاهان زینتی به صورت بسته بندی به بستر عرضه خاک و مشتقات وارد شوید . بستر خاک و مشتقات

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .