بازدید: 108سئو سایتسئو سئو سایت
1

سئو چیست؟
واژه ی سـئو مخفـف کلمـات Search Engine Optimization  و معنـی لغـوی آن بهینه سـازی سـایت برای موتورهای جسـتجو اسـت . سئو یک استاندارد اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن میتـوان صفحـات وبـی را تولیـد کـرد کـه برای موتورهـای جسـتجو، جذاب و دوستداشـتنی باشـد .

وب سایت ها و رفع نیاز به صورت آنلاین :
داستان ازاینقرار است که بعد از مدتی ، وبسایتها خیلی مهم شدند و رفته رفته به سمتی حرکت کردند که الآن قادر خواهند بود، تمام نیازهای مردم را تأمین کنند مثل: خرید اجناس مختلف، ثبت نام تورهای مسافرتی و … از طرفی هم در حال حاضر، تعداد این وبسایتها بسیار زیاد شده است ، به طوریکه کاربران برای رفع نیاز خود ، بیشتر اوقات در گوگل به دنبال نیاز خود میگردند و در این زمان بود که بحثی تحت عنوان SEO مطرح شد که با استفاده از آن میتوانیم ، کاری کنیم که وقتی کاربران در موتورهای جستجو به دنبال نیازهای خود میگردند ، ما را پیدا کنند و ما پاسخگوی نیازهای آنها باشیم .

سئو چه چیزی را به ما یاد میدهد ؟
در حقیقـت سـئو بـه مـا یـاد میدهـد کـه چطـور یک وبسـایت ارزشـمند و پربازدیـد داشـته باشـیم.

سـئو یـک شـیوهی تفکـر اسـت. و راهکار هایی به یاد میدهد که :

مـا بـا بهرهگیـری از توانایـی مغـز خـود میتوانیـم ، محتوایـی تولیـد کنیـم کـه کاربـران بـه وبسـایت مـا بیاینـد. بـه شـما تبریـک میگویـم کـه اهـل تفکـر هسـتید .

هدف ما آموزش سئو به صورت تخصصی است و در انجمن تمامی سوالات شما به صورت تخصصی پاسخ داده میشود .

پاسخ به سوالات شما به صورت رایگان صورت میگیرد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .