0

زبان برنامه نویسی پایتون چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

زبان برنامه نویسی پایتون چیست ؟

پایتون نمونه ای از یک زبان سطح بالا است . از دیگر زبان های سطح بالا که ممکن است تا به حال شنیده ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺴﯿﮏ، ﭘﺎﺳﮑﺎل، ﻓﻮرﺗﺮن و C را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ، در ﻣﻘﺎﺑـﻞ واژه (زﺑـﺎن ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻ)،
(زﺑﺎن ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ) ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان زﺑﺎن اﺳﻤﺒﻠﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ، ﮐـﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ زﺑﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﭘﺮدازش ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮدازش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺪﺗﯽ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد، ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎنﻫﺎی ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ :

اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در زﺑـﺎنﻫـﺎی ﺳـﻄﺢﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ. در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ وﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺼـﺮف ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺧﻮاﻧـﺪن آﻧﻬـﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﺷﮑﺎلزداﯾﯽ آﻧﻬﺎ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره ﻫﻢ ﻧﺰدﯾـﮏﺗﺮﻧـﺪ.

دوم اﯾﻨﮑﻪ، زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی اﻧﻮاع ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺟـﺮا ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮا ﺷﺪن روی اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. زﺑﺎنﻫﺎی ﺳـﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. دو دﺳﺘﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را ﺑـﻪ زﺑـﺎنﻫـﺎی ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﭘـﺮدازش ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﻣﻔﺴﺮﻫﺎ و ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮏ ﻣﻔﺴﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐـﻪ ﻣﻔﺴﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻂ ﺑـﻪ ﺧـﻂ ﻣـﯽﺧﻮاﻧـﺪ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ آن را ﺑـﻪﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﮐﺪ ﻣﺒﺪأ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه را ﮐﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟـﺮا ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻞ ﺷﻮد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺪون ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ دﻓﻌﺎت اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﮏ زﺑﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ، زﯾـﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی ﭘـﺎﯾﺘﻮن ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﮥ ﻣﻔﺴـﺮ اﺟـﺮا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. دو راه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺴﺮ وﺟﻮد دارد: ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن و ﺣﺎﻟﺖ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ .
در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن، ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻔﺴﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﺪ :

Python 2.3 (#46, Jul 29 2003, 18:54:32)
[MSC v.1200 32 bit (Intel)] on win32
Type “copyright”, “credits” or “license()” for more information IDLE 1.0
>>> print 1+1
2

دو ﺧﻂ اول اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ، ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﭘﺎﯾﺘﻮن را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ. دو ﺧﻂ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﻐـﺎمﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻣﻔﺴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﻂ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ >>> ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﭘﺎﯾﺘﻮن از اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان اﻋﻼن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺎ دﺳﺘﻮر 1+1 print را ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺲ از ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ Enter ﻣﻔﺴﺮ2 را ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ. دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و از ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻓﺎﯾـﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﯾﻠﯽ را اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎ از ﯾﮏ وﯾﺮاﯾﺸـﮕﺮ ﻣﺘﻨـﯽ ﺟﻬـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان latoya.py و ﻣﻀﻤﻮن زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :

print 1+1

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺮارداد، ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭘﺴﻮﻧﺪ .py دارﻧﺪ. ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ را ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺮ اﻋﻼن ﮐﻨﯿﻢ :

python    latoya.py $
2

در دﯾﮕﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺟﺬابﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﻣﺜﺎلﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ. ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﺣﺖﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺗﺎﯾﭗ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺻﺤﯿﺢ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آوردﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﯾﮏ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﻦ ﭘﺲ آن را وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .