0

رگرسیون تک متغیره دستگاه em38 چگونه انجام میشود؟

رگرسیون دستگاه em38 به چند شکل انجام میشود؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

گرسیون تک متغیره دستگاه em38 چگونه انجام میشود؟

رگرسیون ساده ترین روش برای بیان ارتباط بین دو متغیر (مثلا xوy) است که بصورت زیر فایل نمایش داده می شود:

Y=a*X+b

همانطوری که ملاحظه می گردد ، این معادله دارای یک ضریب (a) و یک عدد ثابت (b) است. بر اساس تعریف ، از این روش می توان ارتباط بین شوری خاک با قرائت های دستگاه EM38 را بصورت های EC=a*EMv+b یا EC=a*EMh+b بدست اورد . ساده ترین را بدست اوردن این معادله ، استفاده از نرم افزار اکسل و ترسیم نمودار بصورت (scatter) و سپس بر ارزش یک خط مستقیم به کمک گزینه add trend line است. شکل شماره 21 نمونه ای از این ارتباط را نشان می دهد.

چنانچه بخواهیم از مدل پیچیده تر ریاضی نظیر مدل های نمایی، گوسی، توانی و _ برای برازش خط بین داده های شوری خاک و EMv یا EMh استفاده نماییم. نرم افزار curv-expert پیشنهاد می شود. این نرم افزار قابلیت فراوانی برای تععین مناسب ترین معادلات قابل پردازش بر یک سری جفت نقطه (مانند X,Y) را داراست. شکل شماره 22 _ الف تصویری از این نرم افزار را نشان می دهد . همانطوری که ملاحظه می گردد ، این نرم افزار دارای محیطی شبیه excel است که دو ستون به نامهای xو y را به عنوان محل ثبت مقادیر ورودی در نظر گرفته است. به عنوان مثال می توان مقادیر شوری خاک را در ستون y و مقادیر EMv را در ستون x این نرم افزار وارد نمود سپس به کمک گزینه های مربوط (شکل 22-ب) اقدام به پردازش مدل های مورد نظر بر نقاط ورودی به نرم افزار می گردد.

منبع :

  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز ملی تحقیقات شوری

جهت خرید دستگاه پایش شوری خاک به کمک هدایت گر الکرومغناطیسی EM38 وارد بستر خدمات کشاورزی شوید . بستر خدمات کشاورزی 

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .