3

روش های تعیین رطوبت  خاک را شرح دهید ؟

روش تعیین رطوبت خاک چه مراحلی دارد و مزایای آن را بیان کنید 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

روش های تعیین رطوبت  خاک را شرح دهید ؟

  • روش توزینی؛ بیشتر در تعیین نقاط رطوبتی، امور تحقیقاتی و کالیبراسیون روش مقاومت و مکش کاربرد دارد و چون حداقل مدت استحصال رطوبت 24 ساعت است در برنامه ریزی آبیاری کاربرد ندارد
  • روش نوترونمتر؛ بیشتر در امور تحقیقاتی کاربرد دارد چون روش دقیقی بوده و نیز گران و خطرناک است. قسمتی از دستگاه که در داخل خاک قرار میگیرد دارای دو بخش است؛ یک بخش که در پائین قرار گرفته است، نوترونها را به داخل خاک ساطع میکند. این نوترونهای سریع با H+ های موجود در خاک برخورد کرده و کند میشوند. نوترونهای کند شده به سمت دستگاه برگشته و توسط قسمت بالائی جذب و شمارش میشوند و از طریق شمارش تعداد نوترونهای کند شده، میزان رطوبت خاک بدست میآید. این دستگاه دارای عناصر رادیواکتیو رادیم و بریلیم است. این دستگاه در خاکهای با میزان مادهی آلی (سلولز، لیگنین، اسیدهای آمینه و …) زیاد، کاربرد کمی دارد. چرا که دستگاه قادر به تشخیص و جداسازی H+ های آب و مواد آلی از هم نیست و تعدادی از H+ های مواد آلی را شمارش کرده و رطوبت خوانده شده توسط دستگاه بیشتر از محتوی واقعی رطوبت خاک است.
  • روش مکش خاک (تانسیومتری)؛ نیاز به کالیبره دارد و چون رطوبت خاک را به صورت آنی نشان میدهد در برنامه ریزی آبیاری کاربرد دارد همچنین میتوان با این روش نقطهی ظرفیت زراعی (FC) را به دست آورد Tensiometer جهت اندازهگیری انرژی آب در خاک کاربرد دارد.
  • روش مقاومت (بلوکهای گچی Gypsum block)؛ نیاز به کالیبره دارد و چون رطوبت خاک را به صورت آنی نشان میدهد در برنامه ریزی آبیاری کاربرد دارد همچنین میتوان با این روش نقاط رطوبتی خاک را چنانچه در دستگاه صفحات فشار (ssure plate) کالیبره شود بدست آورد. در این روش یک قطعه مکعبی از گچ خالص به ابعاد 3.3.3 سانتیمتر انتخاب کرده و داخل آن دو الکترود از جنس پلاتین قرار میدهند و الکترودها را به یک اهم متر وصل میکنند. با جذب آب از خاک، مقاومت بین دو الکترود کم میشود و حدود 15 دقیقه زمان لازم است که این بلوک گچی با رطوبت خاک به تعادل برسد. هرچه رطوبت بیشتر شود، مقاومت بین دو الکترود کمتر و عدد نشان داده شده توسط اهم متر کمتر خواهد بود. در خاکهای شور، در زمان جذب آب، نمکها نیز جذب میشوند در نتیجه مقاومت الکترودها کم شده و رطوبت خاک چندین برابر نشان داده میشود. در این گونه خاکها و در خاکهائی که میزان رطوبت خاک بیشتر از حد ظرفیت زراعی باشد، روش بلوکهای گچی کاربرد کمی دارد. کالیبره کردن عبارت است از تعیین رابطهی بین رطوبت خاک یا هر عامل دیگر با اندازهگیریهای دستگاه مورد نظر و برقرار ساختن یک رابطهی تابعی بین آن عامل و دستگاه A عرض از مبد b شیب خط، محور x درصد رطوبت و محور y  مقاومت.

منبع :

دانشگاه پیام نور، دانشکدهی علوم کشاورزی، گروه اب و خاک

جهت خرید انواع خاک مناسب برای بستر های کشاورزی و نیز خاک های مناسب گیاهان زینتی به صورت بسته بندی به بستر عرضه خاک و مشتقات وارد شوید . بستر خاک و مشتقات

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .