0

شرح روش نگهداری گیاه یوکا را توضیح دهید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

گیاه یوکا ،گیاهی مناسب برای نگهداری در فضای بسته و باز با نور زیاد و از خانواده ی آگاواسه میباشد. این گیاه دارای برگهای بزرگ ، کشیده و خنجری ، نوک تیز و همیشه سبز میباشد.
گیاه یوکا ، گیاهی مناسب برای محیط های سربسته که دارای نور زیاد هستند ، میباشد. ممکن است یک یا چند گیاه یوکا در داخل یک گلدان کاشته شود ،با حذف جوانه انتهایی گیاه ، دو یا سه شاخه خواهد شد ، ساقه گلدهنده گیاه یوکا هر چند سال یکبار نمودار شده و گلهای سفید کرمی به تعداد زیاد به شکل زنگوله ای کوچک و واژگون ظاهر میشود اما در آپارتمان نباید انتظار گلدهی داشت.
نور: به نور کافی احتیاج دارد. از نور وسط روز به خصوص از پشت شیشه بیزار است و 5-4 هفته در سایه مقاومت می نماید.
دما: درجه حرارت مطلوب در زمستان دمای 16-10درجه سانتیگراد و در تابستان محتاج به نگهداری در خارج از اتاق و در بالکن است.
آبیاری: در تابستان هفته ای یکبار و در زمستان هر ده روز یکبار آبیاری کافی است.
رطوبت: در تابستان هفته ای یکبار و در زمستان هر ماه یکبار غبار پاشی توصیه میگردد.
تغذیه: نیاز چندانی به کود ندارد ولی در بهار و تابستان گلدان را با نصف میزان توصیه شده از طرف فروشنده کوددهی نمایید.
خاک مناسب: خاک لیمونی مناسبترین محیط برای رشد ریشه برای یوکا است.
تعویض گلدان: در 4 سال اول رشد احتیاج به تعویض گلدان سالیانه دارد ولی با گذشت سه سال تعویض خاکهای سطحی آن با خاک نور کافی به نظر می*رسد. در هنگام تعویض گلدان توجه نمایید که خاک کاملا پرس شود.
تمییز بودن برگها: جهت تمییز نمودن برگها از پارچه و یا اسفنج مرطوب استفاده نمایید. از مواد براق کننده شیمیایی استفاده ننمایید.
تکثیر: جدا کردن پاجوش (پا گیاه) در بهار- کاشت بذر در بهار در دمای 20 درجه سانتی گراد – کاشت قلمه در شن و ریشه دار نمودن آنها.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

گیاه یوکا ،گیاهی مناسب برای نگهداری در فضای بسته و باز با نور زیاد و از خانواده ی آگاواسه میباشد. این گیاه دارای برگهای بزرگ ، کشیده و خنجری ، نوک تیز و همیشه سبز میباشد.
گیاه یوکا ، گیاهی مناسب برای محیط های سربسته که دارای نور زیاد هستند ، میباشد. ممکن است یک یا چند گیاه یوکا در داخل یک گلدان کاشته شود ،با حذف جوانه انتهایی گیاه ، دو یا سه شاخه خواهد شد ، ساقه گلدهنده گیاه یوکا هر چند سال یکبار نمودار شده و گلهای سفید کرمی به تعداد زیاد به شکل زنگوله ای کوچک و واژگون ظاهر میشود اما در آپارتمان نباید انتظار گلدهی داشت.
نور: به نور کافی احتیاج دارد. از نور وسط روز به خصوص از پشت شیشه بیزار است و 5-4 هفته در سایه مقاومت می نماید.
دما: درجه حرارت مطلوب در زمستان دمای 16-10درجه سانتیگراد و در تابستان محتاج به نگهداری در خارج از اتاق و در بالکن است.
آبیاری: در تابستان هفته ای یکبار و در زمستان هر ده روز یکبار آبیاری کافی است.
رطوبت: در تابستان هفته ای یکبار و در زمستان هر ماه یکبار غبار پاشی توصیه میگردد.
تغذیه: نیاز چندانی به کود ندارد ولی در بهار و تابستان گلدان را با نصف میزان توصیه شده از طرف فروشنده کوددهی نمایید.
خاک مناسب: خاک لیمونی مناسبترین محیط برای رشد ریشه برای یوکا است.
تعویض گلدان: در 4 سال اول رشد احتیاج به تعویض گلدان سالیانه دارد ولی با گذشت سه سال تعویض خاکهای سطحی آن با خاک نور کافی به نظر می*رسد. در هنگام تعویض گلدان توجه نمایید که خاک کاملا پرس شود.
تمییز بودن برگها: جهت تمییز نمودن برگها از پارچه و یا اسفنج مرطوب استفاده نمایید. از مواد براق کننده شیمیایی استفاده ننمایید.
تکثیر: جدا کردن پاجوش (پا گیاه) در بهار- کاشت بذر در بهار در دمای 20 درجه سانتی گراد – کاشت قلمه در شن و ریشه دار نمودن آنها.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .