بازدید: 67ایران-اسلام
0

روش تحقیق چگونه است ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

روش تحقیق چگونه است ؟

پژ.هش از نظر موضوعی ، کاربردی _ توسعه ای و به روش توصیفی و تحلیل صورت می گیرد . در ابتدا توصیفی از اخرین وضعیت دیپلماسی عمومی ، چیستی ان و نیز منظور و مقصود از فراروندها ارائه می شود سپس تاثیر این فراروندها بر اینده نگاری دیپلماسی عمومی مورد تحلیل و تبیین قرار میگیرد . از انجایی که پژوهش به تبیین روابط بین عوامل کلیدی اشاره دارد ، می توان ان را تبیینی دانست و با توجه به ان که به تحلیل و توصیف اینده دیپلماسی عمومی با رویکرد فراروندهای فضای سایبر می پردازند ؛ یک پژوهش توصیفی محسوب می شود . این پژوهش به روش اسنادی که برخی از عوامل موثر فراروند های فضای سایبر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و برخی از انان از طریق نظرات کارشناسان اشنا در زمینه دیپلماسی عمومی و تکنولوژی های نوین و خبرگان دانشگاهی جمع اوری می گردد . ابتدا با بررسی پیشینه و مبانی نظری و نظر خبرگان عوامل موثر بر فراروند فضای سایبر در دیپلماسی عمومی شناسایی می شود . سپس داده های جمع اوری شده توسط پرسشنامه ماتریس تاثیرات متقابل اولیه به عنوان ورودی در نرم افزار میک _ مک استفاده خواهند شد و نتایج ان تحلیل می گردد .

منبع  : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .