4

شرح دفتر حسابداری روزانه چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
3

دفتر روزنامه نمایش ریز گردش رویداد های مالی طی سال مورد نظر اسناد را به عهده دارد.
دفتر روزنامه از اولین خط از صفحه یک کامل باید نوشته شود. دقت داشته باشید در اولین صفحه خط منقول از صفحه نوشته نمیشه.
طبق گزارش اسناد حسابداری که از سیستم حسابداری دریافت شده است یا از روی سند حسابداری بدست آمده نوشته می شود. باید دقت کنید تمامی ستون ها کامل نوشته شود.
باید به قسمتهای ستون -شماره ردیف – تاریخ – شماره سرفصل کل یا شماره صفحه دفتر کل – شرح سرفصل و مبالغ بدهکار و بستانکار دقت داشته باشید که اعداد و حروف طبق ایین نامه تحریر دفاتر باید فارسی (با مداد چون به سهولت قابل پاک شدن هست نباید نوشته شود) و بصورت خوش خط و خوانا نوشته شود. از خودکار روان (از روان نویس یا خود نویسی که جوهر به پشت صفحه پس میده نباید استفاده کرد) استفاده کنید.

ارسال نظر جدید

سپاس فراوان سرکار خانم سیمیاری
پاسخ شما کمک بسیاری به حل مشکلات متقاضیان علم خواهد کرد

گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .