3

شرح در صورت مفقود شدن دفاتر قانونی چه اقدامی باید کرد ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

طی ماده 13 آیین نامه تحریر دفاتر قانونی تبصره 3 در مواردی که دفاتر به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس ایشان (مودی) خارج شود ،صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این مفقودی حداکتر 30 روز مهلت دارد دفاتر جدید امضا و پلمپ کرده و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند. ضمنا در اجرای مقررات این ماده تبصره در دسترس نبودن دفاتر و مفقود شدن غیر اختیاری آن باید مورد تایید امور مالیاتی ذیربط قرار بگیرد.در غیر این صورت دفاتر رد و ماده 97 بند 3 اجرا میشود یعنی علی الراس.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .