3

در بیان دیدگاه های رایج کارکردی در رابطه با بهنجاری چه مواردی الزامی میباشد ؟

لطفا در خصوص سوال بنده اطلاعاتی در اختیار عموم جامعه قرار دهید تا بتوانند به صورت رایگان مطالعه نمایند و تاثیر مثبت در روند زندگی ببخشد .

زنجیره تامین بهشت بستری برای پاسخ دهی به سوالات تخصصی در زمینه های علمی پژوهشی با کمک مشاوران و آگاهان در زمینه های روانشناسی .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

در بیان دیدگاه های رایج کارکردی در رابطه با بهنجاری چه مواردی الزامی می باشد ؟

پاسخ :

به منظور بررسی نمودن این دیدگاه ها تعریف دو امر الزامی است .

1 –سلامت روانی :

سلامت روانی یعنی برخورداری از داشتن کارکردهای روانی در زمینه

تفکر ، خلق وهمچنین رفتار که منجر به اموری چون :

الف – فعالیت های ثمر بخش .

ب – روابط ارضا کننده با دیگران .

پ – توانایی انطباق و یا تغییر و مدارا با ناملایمات و گرفتاری ها

منجر می گردد .

2 – اختلال روانی ( رفتار نابهنجار ) :

DSM – IV – TR اختلال روانی را اینگونه تعریف می نماید :

1 – سندرم الگویی رفتاری یا روانشناختی می باشد که همراه با ناتوانی یا ناراحتی همراه باشد .

2 – نکته مهم : سندرم یا الگوی مزبور نباید صرفا واکنش های مورد قبول فرهنگ جامعه و یا قابل انتظار از سوی افراد در برابر رویدادهایی خاص مانند مرگ عزیزان را شامل گردد .

به منظور تهیه و بازدید از مقالات موجود در حوزه ی روانشناسی کلیک نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .