1

دریک زنجیره منسجم نقش علم چیست ؟ و تاثیرات آن به چه صورت است ؟

یک زنجیره میتواند برای بخش های مختلفی باشد
زنجیره تشکیل شده از تکه های کوچک و بزرگ
زنجیره به دنبال هدفی تشکیل شده است که به صورت تک قابلیت انجام هدف را ندارد
زنجیره میتواند ترکیبی از فعالیت ها باشد

علم هم توانایی ایجاد یک زنجیره را دارد
علم نه نقطه شروع دارد نه نقطه پایان
علم و دانش توانایی است که در صورتی که برای یک هدف مثبت از نظر رضایت جامعه هدف گذاری شود میتواند تغییر ایجاد کند
انسجام یک زنجیره نیازمند تفکر قبل آن است
انسجام یک هدف بزرگ نیازمند دانش جمع بندی شده قبل از اجرای آن است
برای اجرای هر هدفی میبایست قبل از آن تفکر کرد تا با برنامه ریزی اجرایی دقت بیشتر ، بررسی هدف و زمانبندی اجرایی ، برسسی پیش نیاز ها ، آینده نگری و خیلی اقدامات دیگر ثبت و ترتیب گذاری شود تا هدف اجرایی و متناسب با زمان بهره برداری باشد .
علم میتواند تاثیر گذار باشد بر کلیت یک هدف

مرکز مشاورین علمی همواره درتلاش است تا اساتید ، عالمان ، متخصصین ، مهندسین را در کنار هم به صورت یک زنجیره برای هدفی بزرگ منسجم سازد

سؤال پرسید
اضافه کردن نظر
پاسخ خود را بنویسید.
Translate »