3

درجه وضوح تغییر از یک لایه به لایه دیگر  خاک را شرح دهید؟

 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

درجه وضوح تغییر از یک لایه به لایه دیگر  خاک را شرح دهید؟

بر اساس فاصلهی عمودی که بوجود می آید 5 کلاس مختلف درجهی وضوح مرز بین افقها شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از؛

  • مرز کاملاً مشخص ؛(Sharp Boundary) در این حالت افقها به طور کاملاً بارز متمایز بوده و تغییر در فاصلهی 0/5 سانتیمتری صورت میگیرد و یا به عبارتی دیگر لایهی جدا کننده 0/5 سانتیمتر است که در یک ناحیهی غیر مشخص وجود دارد.
  • مرز مشخص ؛(Abrupt B.) در این حالت افقهای موجود در پروفیل خاک به طور مشخص از یکدیگر متمایز بوده و تغییر در محدودهی 2/5 سانتیمتری صورت میگیرد و یا به عبارت دیگر لایهی جدا کننده 2/5 سانتیمتر میباشد که در یک ناحیه مشخص وجود دارد.
  • مرز واضح و روشن ؛(Clear B.) تغییر بین دو افق در فاصله ی 6-2/5 سانتیمتر صورت میگیرد و یا به عبارتی دیگر فاصله ی لایه ی جدا کنندهی افقها بین 6-2/5 سانتیمتر میباشد که در یک ناحیهی غیر مشخصوجود دارد.
  • مرز تدریجی ؛(Gradual B.) تغییر بین دو افق در فاصلهی بین 13/6 سانتیمتر صورت میگیرد که در یک ناحیهی غیر مشخص وجود دارد.
  • مرز نامشخصو یا پراکنده ؛(Diffuse B.) ضخامت لایهی جدا کنندهی دو افق بیش از 13 سانتیمتر است.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .