0

خواص استفاده از کود شلتوت برنج  شرح دهید ؟

کارایی موثر کود شلتوت برنج  را در باروری بیشتر محصول توضیح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

خواص استفاده از کود شلتوت برنج  شرح دهید ؟

زمینه
پتاسیم (K) به راحتی با مواد آلی جذب نمی شود اما به بهبود کیفیت برنج کمک می کند. عملکرد شالیزار و کیفیت آن به زمان صحیح کوددهی و برداشت محصول (روزهای پس از گلدهی) در مزرعه بستگی دارد.
مواد و روش ها
تغییرات در کیفیت دانه ( Oryza sativa L.) در یک آزمایش مزرعه ای در طول دو فصل خشک با استفاده از سه میزان موتوری پتاس (MOP ؛ 60٪ K 2 O) به عنوان 12.5 ، 25 و 37.5 کیلوگرم در هکتار مورد استفاده قرار گرفت. زمان عنوان (7 هفته پس از کاشت – WAP). نمونه های شالی در طی 25 ، 30 (شاهد) ، 35 و 40 روز پس از 50٪ گلدهی (DAFF) برداشت شد. عملکرد دانه و خصوصیات فیزیکی-شیمیایی دانه پس از برداشت مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج
تأثیر فصل ها و تداخلات درمانی از نظر آماری معنی دار نبود ( P > 0.05) و از این رو ، داده ها به طور متوسط ​​در طول دو فصل انجام شد. طول ، عرض ، چگالی واقعی و تراکم فله دانه های برنج با 37.5 کیلوگرم MOP / ha در سربرگ اعمال شده و در 30-35 DAFF برداشت شد ، بیشترین بود. محتوای پروتئین خام (24/6 درصد) و چربی خام (61/2 درصد) در دانه ها به ترتیب بیشترین برداشت در 40 DAFF و 35–40 DAFF بود. محتوای آمیلوز با افزایش میزان MOP در زمان عنوان و تاخیر در برداشت شالی کاهش یافت. بیشترین عملکرد متوسط ​​شلتوک (APY ؛ 6.85 تن در هکتار) ، عملکرد سر برنج (HRY ؛ 65٪) و عملکرد کل برنج (TMY ؛ 67٪) با 37.5 کیلوگرم MOP در هکتار اعمال شده در شاخه گیاه برنج و شالیزار ثبت شد برداشت شده در 35 DAFF. در مقایسه با شاهد ، APY ، HRY و TMY نیز به ترتیب 13.8 ، 7.7 و 5.9 درصد بالاتر بودند. استفاده از کود K با میزان 50٪ بیشتر (18. 75 کیلوگرم کیلوگرم در هکتار) بیش از میزان توصیه شده در زمان عنوان (7 WAP) و برداشت شالیزار در بلوغ مطلوب (35 DAFF) ، که 5 روز دیرتر از توصیه است ، باعث افزایش عملکرد و کیفیت دانه برنج دانه مستقیم می شود. برداشت بعد از 35 DAFF منجر به از دست دادن 10.5٪ HRY (P  <0.05).
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که کود K به میزان 37.5 کیلوگرم MOP در هکتار در زمان 50٪ بالاتر از میزان توصیه شده اعمال می شود ، بهترین نتیجه در بین تیمارهای کود K برای بدست آوردن بیشترین میزان HRY است.

زمینه

شالیزار ( Oryza sativa L) بیشتر به عنوان یک محصول بذر مستقیم در سریلانکا کشت می شود و تولید سالانه آن تقریباً 4.6 میلیون تن است که از سال 2009 مازاد برنج (شلتوک پوسته شده) تولید می کند [ 1] سرانه مصرف سالانه برنج در سریلانکا تقریبا 116 کیلوگرم است. گسترش سطح زیرکشت و استفاده از ارقام جدید با عملکرد بالا از مهمترین دلایل افزایش بهره وری است. اگرچه افزایش عملکرد قابل دستیابی از ارقام جدید شلتوک برای تولید پایدار بسیار مهم است ، اکنون کیفیت پردازش و پخت برنج از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مقبولیت برنج را برای بازارهای صادراتی و داخلی تعیین می کند. تغییر شیوه های عمده زراعی مانند آبیاری ، کوددهی و برداشت در زمان صحیح از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا این امر به شدت با کیفیت پخت و پز و برنج ارتباط دارد [ 2 ].

محصولات زراعی به طور کلی پتاسیم (K) را سریعتر از نیتروژن (N) یا فسفر (P) جذب می کنند ، جایی که K نیز نقش مهمی در اطمینان از استفاده کارآمد از N دارد [ 2 ]. پتاسیم مانند مورد N و P به راحتی در مواد آلی جذب نمی شود ، اما به انتقال محصولات فتوسنتزی و سایر متابولیت های گیاهی کمک می کند ، بنابراین به بهبود کیفیت دانه کمک می کند [ 3 ، 4 ]. اگرچه K هیچ سازنده ساختار گیاهی یا ترکیبی نیست ، ورودی K در بسیاری از فرآیندهای نظارتی مهم گیاه مانند کیفیت دانه برنج نقش دارد [ 5 ]. برنج و گندم به مقادیر زیادی K نیاز دارند و تأمین مداوم K پس از اتمام مرحله تولید مثل تا مرحله عنوان لازم است [ 2، 6 ] نشان داده شد که 200-300 کیلوگرم K 2 O / در هکتار لازم برای به دست آوردن 5/10 تن / هکتار از عملکرد محصول غلات [ 7 ]. مطالعات قبلی همچنین گزارش کرده بودند که میزان بالاتر K منجر به رایحه قوی تر ، ظاهر سفیدتر و شیشه ای و نرمی کمتری در برنج باسماتی می شود [ 8 ]. لقاح پتاسیم که به عنوان کود خوشه ای اعمال می شود ، عملکرد و کیفیت دانه را به طور قابل توجهی افزایش می دهد [ 9 ].

عملکرد دانه و کیفیت آن به قضاوت صحیح در مورد برداشت بستگی دارد. بنابراین ، زمان صحیح برداشت برای دستیابی به عملکرد فرز بالاتر با دانه های مرغوب [ 10 ] از ارزش بالاتری برای تولید در بازارهای داخلی و خارجی در اروپا و کشورهای خاورمیانه مهم است. زمان مطلوب برداشت ممکن است توسط روزهای پس از گلدهی خوشه برنج مشخص شود [ 11 ]. در سری لانکا، برنج است به طور کلی برداشت که 80-85٪ از خوشه به رنگ زرد-نی است، که تقریبا 30-34 روز پس از اتمام گلدهی [تبدیل 12] میزان رطوبت در این مرحله حدود 20-22٪ است. اجازه دادن به محصول برای ایستادن در مزرعه پس از رسیدن به بلوغ مطلوب ، درصد بازیابی برنج سر در فرز را کاهش می دهد. تلفات شالیزار پس از برداشت مربوط به عملیات معمولی برداشت و جابجایی (قبل از خرمن کوبی) در مزرعه می تواند به ترتیب از 1 تا 3٪ و 2 تا 7٪ متغیر باشد [ 13 ] ، که تقریباً 0.12-0.4 میلیون تن از کل تولید سالانه است. از این رو تعیین زمان بهینه برای برداشت انواع برنج برای دستیابی به عملکرد بالاتر و بهترین کیفیت دانه ضروری است. این مطالعه برای شناسایی تأثیر میزان های مختلف کود کود K در زمان انجام عنوان گیاه برنج و زمان برداشت بر عملکرد نهایی و کیفیت دانه برنج آغاز شد.

مواد و روش ها

شرایط استقرار و رشد محصول
آزمایشات میدانی در طی دو فصل کشت (فصل یالا ؛ مارس تا آگوست) در سالهای بعدی ، در مزرعه بذر CIC Agri Businesses Private Limited ( http://www.cic.lk ) انجام شد. سایت آزمایشی در منطقه کشت و زیست محیطی “پایین کشور خشک منطقه (LD)” سری لانکا (7 قرار داشت ° 30  N و 80 ° 50′ E). حداقل دمای شب سایت از 26 تا 28 درجه سانتی گراد متغیر بود و حداکثر دمای روز در بازه زمانی 30-33 درجه سانتیگراد در طول فصل کشت هر دو سال بود. میزان بارندگی سالانه از 1060 میلی متر تا 1805 میلی متر بود. خاک خاک رس کم هیومیک بود و pH متوسط ​​آن 5.7 در عمق 0-20 سانتی متر بود. میانگین ترکیب عناصر غذایی خاک 14 کیلوگرم N ، 709 کیلوگرم P 2 O بود5 ، 215 کیلوگرم K 2 O ، 5.4 کیلوگرم روی و 297 کیلوگرم میلی گرم در هکتار ، با تقریباً 1.4 درصد ماده آلی. شالیزار دانه دار ( Oryza sativa L) رقم CIC 300 به دست آمده از “CIC Agri Businesss” برای هر دو فصل برای این آزمایش استفاده شد. گونه شلتوک CIC 300 ، که تقریباً در عرض 3 ماه بالغ می شود ، دارای خوشه های خردکننده کم ، پرکارپ قرمز و دانه بلند است که به نوع باسماتی معروف است. این تنوع عمدتا برای نیاز بازار صادراتی تولید می شود.

پس از آماده سازی زمین ، منطقه آزمایشی توسط قطعاتی به ابعاد 5 متر × 4 متر با استفاده از بسته های عرض 0.35 متر و ارتفاع 0.4 متر مشخص شد. محل های خروج آب از قطعه ها با اطمینان از عدم ورود آب تخلیه شده از ورودی قطعه دیگر ، تهیه شده اند. بذرهای از قبل جوانه زده برنج به عنوان برنج بذر مستقیم با سرعت 100 کیلوگرم در هکتار در حالیکه رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه بود پخش شدند. منطقه آزمایشی کل حدود 2000 متر بود 2 (0.2 هکتار). آبیاری ، کوددهی و سایر اقدامات مدیریتی طبق توصیه های اداره کشاورزی (DOA) ، سریلانکا  انجام شد ، به استثنای تیمارهای کود پتاسیم و زمان برداشت.

بسته تولید محصولات برای شلتوک CIC 300 شامل کود توصیه شده توسط DOA برای یک محصول برنج است که در LD با عملکرد متوسط ​​5 تن در هکتار تولید شده است [ 14 ]. DOA [ 14 ] استفاده از مخلوط کود پایه و اولیه از اوره (46٪ N) را توصیه کرد: سوپ فسفات سه گانه (TSP ؛ 46٪ P 2 O 5 ): پتاس بزرگ (MOP ؛ 60٪ K 2 O ) به نسبت 12.5: 62.5: 37.5 (کیلوگرم در هکتار ، وزنه وزنی / وزنی). به عنوان اولین و دومین پانسمان بالا ، اوره به ترتیب 2 و 5 هفته پس از کاشت (WAP) به ترتیب با 62.5 کیلوگرم در هکتار و 100 کیلوگرم در هکتار اعمال شد.

مخلوطی از 50 کیلوگرم در هکتار اوره و 25 کیلوگرم در هکتار MOP به عنوان توصیه شده توسط DOA ، 7 WAP (زمان سربرگ) استفاده شد. میزان MOP مورد استفاده 7 WAP در این آزمایش به شرح زیر متنوع بود: به عنوان مکمل کود پتاسیم (K) در زمان عنوان ، زمان بحرانی عنوان در برنج در نظر گرفته شد ، سه سطح برنامه MOP در زمان عنوان در این مطالعه ، یعنی 12.5 کیلوگرم MOP در هکتار (.2 6.25 کیلوگرم کیلوگرم در هکتار) ، 25 کیلوگرم MOP / هکتار (≈ 12.5 کیلوگرم کیلوگرم در هکتار) و 37.5 کیلوگرم MOP / هکتار (≈ 18.75 کیلوگرم کیلوگرم در هکتار). تیمار 25 کیلوگرم MOP در هکتار به عنوان شاهد (توصیه شده توسط DOA برای حدود 20 سال) بود.

عملکرد شالیزار در چهار دوره بلوغ مختلف (سن برداشت) در 25 روز پس از 50 درصد گلدهی (DAFF) ، 30 DAFF ، 35 DAFF و 40 DAFF ، در هر سطح از کاربرد MOP برداشت شد. در مطالعه حاضر ، رقم برنج در حدود 66 روز پس از کاشت در هر دو فصل (سال) به مرحله گلدهی 50 درصد رسید. بسیاری از انواع برنج در سریلانکا پس از 2 تا 3 روز از رسیدن به مرحله 50 درصد گلدهی ، گلدهی کامل می کنند. یک مطالعه قبلی زمان صحیح برداشت شالیزار را 30 تا 34 روز پس از اتمام گلدهی مشخص کرده بود [ 12 ]. از این رو ، در مطالعه حاضر ، 30 DAFF به عنوان شاهد بر اساس توصیه DOA به عنوان زمان مطلوب برداشت شلتوک در سریلانکا در نظر گرفته شد.
نمونه گیری
نمونه ها با استفاده از یک ربع 2 × 2 متر قرار داده شده در مرکز قطعات جمع آوری و گیاهان به صورت دستی برداشت شدند. با خالی کردن دانه ها از خوشه ، خراش دادن به صورت دستی انجام می شد. تمام نمونه های شالیزار در معرض آفتاب خشک شده بودند تا تقریباً 13٪ رطوبت داشته باشند (پایه مرطوب). نمونه ها در گونی های پلی پروپیلن سوراخ دار بسته بندی شده و تا زمان تجزیه و تحلیل بیشتر در دمای 10 درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
اندازه گیری کیفیت و عملکرد دانه
نمونه های شالی به دست آمده از هر سایت تصفیه (MOP × DAFF) توزین شدند تا میانگین عملکرد شالیزار (APY) بدست آید. چگالی واقعی شلتوک (g / cm 3 ) و چگالی فله (g / cm 3 ) با توجه به روش قبلی توصیف شده توسط باتاچاریا [ 15 ] تعیین شد. مقدار دمای ژلاتینه شدن (GT) نمونه ها با روش مقدار پخش قلیایی اندازه گیری شد [ 16 ، 17 ]. نمونه های برنج آسیاب شده بر اساس اندازه و شکل طبقه بندی برنج که توسط م Instituteسسه تحقیقات بین المللی برنج انجام شد ، طبقه بندی شدند [ 18] پنجاه دانه شلتوک از هر نمونه به طور تصادفی انتخاب و با موچین پوست آنها جدا شد. طول (L ، محور اصلی) و عرض (B ، محور میانی) مغز هسته برنج قهوه ای توسط پیچ سنج میکرومتر اندازه گیری شد و نسبت L / B محاسبه شد [ 19 ]. اندازه گیری ها برای هر نمونه 3 بار تکرار شد.

نمونه های شالی 150 گرمی با استفاده از رول لاستیکی آزمایشگاهی Sheller (XXY155-Yanmar ، ژاپن) پوسته شده و با آسیاب برنج McGill (آسیاب McGill شماره 2 TX ، ایالات متحده آمریکا) آسیاب شد. دانه های شکسته برنج به صورت دستی برداشته و برنج آسیاب شده را از غربال (2 میلی متر) عبور می دهیم. هسته های برنج آسیاب شده که حداقل 2/3 از طول هسته اصلی داشتند ، به عنوان سر برنج در نظر گرفته شدند. درصد فرز عملکرد کل برنج آسیاب شده (TMY) و بهبود عملکرد برنج (HRY) همانطور که با روشهای قبلی پیشنهاد شده بود تعیین شد [ 20 ، 21 ]. هسته های آسیاب شده برای آسیاب شدن در یک آسیاب در مقیاس آزمایشگاهی آسیاب شده و از 80 مش عبور داده شده تا اندازه ذرات یکنواخت بدست آید. محتوای پروتئین خام (CP٪) و چربی خام (CF٪) با استفاده از روشهای استاندارد تجزیه و تحلیل تعیین شد [ 17] محتوای آمیلوز آشکار (AC٪) 100 میلی گرم نمونه آرد برنج (کمتر از 60 میکرومتر) با استفاده از روش AACC 61-03 [ 17 ] با استفاده از یک طیف سنج قابل مشاهده UV (Jenway-6305 ، UK) در 620 نانومتر اندازه گیری شد.
طراحی تجربی و تجزیه و تحلیل آماری
این آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی در یک طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار ترتیب داده شد. میزان کود MOP ، برداشت در DAFF مختلف و اثر متقابل آنها به عنوان اثرات ثابت در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) با استفاده از SAS PROC GLM [ 22 ] انجام شد. آزمایشات اولیه برای شناسایی تأثیر فصل ها و اثر متقابل درمان x بر پارامترهای اندازه گیری شده انجام شد. میانگین درمان با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن (DMRT) در P  = 0.05 مقایسه شد.

نتایج

اثرات متقابل تیمارهای فصول (دو) و فصل x از نظر آماری معنی دار نبود ( 05 / 0P  >) برای همه پارامترهای ارزیابی شده. از این رو ، داده های مربوط به هر پارامتر در طول دو فصل به طور متوسط ​​و در این بخش ارائه شده است.
کیفیت فیزیکی برنج
نتایج ANOVA انجام شده برای پارامترهای کیفیت فیزیکی برنج در جدول 1 ارائه شده است  . تراکم واقعی (TD) شلتوک برداشت شده هیچ تعامل معنی داری ( P  > 0.05) بین میزان کود K و زمان برداشت نشان نداد . با این حال ، TD  در سطح هر درمان به طور قابل توجهی متفاوت بود ( P <0.05) (جدول  1 ). در TD دانه برنج افزایش یافته و به حداکثر 1.51 ± 1.52 رسیده گرم / سانتی متر 3 وقتی برنج بین 30 و 35 DAFF (شکل برداشت شد  1 )، و به 0.005 ± 1.48 گرم / سانتی متر کاهش 3 در 40 DAFF (P <0.05 ) افزایش سطح لقاح K در زمان عنوان (7 WAP) همچنین TD برنج را افزایش داد ( P 05/0> بالاترین TD از 0.003 ± 1.50 گرم / سانتی متر 3 در 37.5 کیلوگرم MOP / هکتار در زمان عنوان مشاهده شد. تراکم فله (BD) شالیزار نیز  با افزایش میزان کود K در زمان عنوان بندی و با تأخیر در سن برداشت به تدریج اما به طور قابل توجهی افزایش یافت ( P <0.05). حداکثر آن در 35 DAFF به حداکثر رسید (جدول  2 ). BD با میزان مصرف کود K بالاتر از 12.5 کیلوگرم در هکتار در زمان عنوان ، حدود 8-10٪ افزایش یافت.

جدول 1 ANOVA جدول مصرف کود پتاسیم در زمان سربرگ و برداشت شلتوک در روزهای مختلف پس از گلدهی 50٪ (DAFF) بر روی تراکم واقعی ، تراکم فله ، طول ، عرض ، پروتئین خام و چربی خام دانه کامل

عکس. 1

میانگین تراکم واقعی دانه های برنج حاصل از دو فصل محصول. a هنگامی که شلتوک در روزهای مختلف از 50٪ گلدهی برداشت شد و ب استفاده از نرخ های مختلفی از جهش پتاسیم در زمان عنوان. میله های عمودی نشان دهنده خطای استاندارد میانگین است (30 DAFF و 25 کیلوگرم MOP / هکتار به عنوان شاهد در نظر گرفته شد)

جدول 2 پارامترهای فیزیکی کیفیت دانه با استفاده از روزهای مختلف برداشت شالیزار از 50 درصد گلدهی و میزان کود پتاسیم اعمال شده در زمان عنوان

اثر متقابل معنی داری ( 05/0  > P ) بین میزان کود K در زمان انجام عنوان و زمانهای مختلف برداشت بر روی ابعاد دانه وجود نداشت. با این حال ، هر درمان تأثیر قابل توجهی داشت ( P  <0.05 ؛ جدول  1 ). طول دانه (L) و عرض (B) با استفاده از کود MOP در میزان بیش از 25 کیلوگرم در هکتار در زمان عنوان و افزایش روزهای برداشت از 30 DAFF به طور قابل توجهی افزایش یافت. بالاترین میزان L و B در 37.5 کیلوگرم MOP / ha در زمان استفاده از شلتوک و برداشت حدود 35 DAFF اعمال شد. نسبت L / B دانه برنج در تمام تیمارها بیشتر از 4 بود (جدول  2)) و حداکثر 4.43 در هنگام استفاده کود کود K در 5/12 کیلوگرم MOP در هکتار در زمان عنوان و شلتوک در 25 DAFF برداشت شد. دمای ژلاتینه شدن (GT) از انواع CIC 300 برنج 71.7 درجه سانتیگراد بود اما اختلاف معنی داری ( 05/0  > P ) در بین تمام ترکیبات تیمار نشان نداد .
ترکیب تقریبی
محتوای پروتئین خام (CP٪) ، محتوای چربی خام (CF٪) و آمیلوز (AC٪) دانه های برنج تعامل معنی داری ( P  > 0.05) بین دو تیمار نشان نداد (جداول  1 و 3 ). محتوای CP  با افزایش میزان کود MOP در زمان گلدهی بوته برنج و سن شالیزار هنگام برداشت به طور قابل توجهی افزایش یافت ( P <0.05) (جدول  4 ). بالاترین محتوای CP ثبت شده در این مطالعه 24/6 درصد با استفاده از 37.5 کیلوگرم MOP در هکتار در زمان عنوان بندی همراه با برداشت در 40 DAFF بود. محتوای CF هنگام تهیه کود K به میزان 37.5 کیلوگرم MOP در هکتار در زمان تهیه عنوان 3.3٪ بیشتر بود و هنگام برداشت شلتوک در 35-40 DAFF 7.8٪ بیشتر بود (جدول  4)) در مقایسه با کنترل مربوطه (استفاده از 25 کیلوگرم MOP / هکتار در زمان هدایت و برداشت شالیزار در 30 DAFF).  وقتی میزان کود MOP مصرفی در زمان عنوان از 5/12 به 5/37 کیلوگرم در هکتار و وقتی که برداشت از 25 به 40 DAFF به تأخیر می افتد ، AC به طور معنی داری کاهش می یابد ( 05/0 > P ) (جدول  4 ).

جدول 3 جدول ANOVA میزان کود پتاسیم و برداشت شلتوک در روزهای مختلف پس از 50 درصد گلدهی روی آمیلوز ، عملکرد متوسط ​​شلتوک ، عملکرد کل برنج و کل دانه برنج

جدول 4 ترکیب تقریبی دانه های برنج هنگام برداشت شلتوک از 50 درصد گلدهی و میزان کود پتاسیم که در زمان انجام عنوان استفاده شد

عملکرد متوسط ​​شالیزار
عملکرد متوسط ​​برنج (APY) به طور قابل توجهی تحت تأثیر اثر متقابل ( P  <0.05) بین دو تیمار قرار گرفت (جدول  3 ؛ شکل  2 ). در هر سطح کود K ، APY با سن برداشت افزایش یافت و بیشترین عملکرد 6.85 Mt / ha در 35 DAFF را ثبت کرد ، که 13.8٪ بیشتر از آن بود که در قطعه شاهد (25 کیلوگرم MOP در هکتار در آن زمان) ثبت شد. عنوان و برداشت شالیزار در 30 DAFF). تاخیر در برداشت شالیزار فراتر از 35 DAFF ، کاهش حاشیه ای APY در تمام سطوح MOP اعمال شده در زمان عنوان را نشان داد.

شکل 2

عملکرد متوسط ​​شالیزار در روزهای مختلف از 50 درصد گلدهی تحت سه میزان کود MOP (کیلوگرم در هکتار) در زمان استفاده از دو فصل محصول برداشت شد. میله های عمودی نشان دهنده خطای استاندارد میانگین (30 DAFF و 25 کیلوگرم MOP / هکتار شاهد بودند)

عملکرد برنج آسیاب شده و عملکرد برنج سر
اثر متقابل معنی داری بین تیمارها برای برنج آسیاب شده مشاهده شد ( P  <0.05؛ جدول  3 ). شکل  3 و 4 نشان می دهد که به تأخیر انداختن برداشت شالیزار از 25 به 35 DAFF منجر به افزایش تدریجی TMY و HRY در نرخ های مختلف MOP اعمال شده در زمان عنوان شده و کاهش قابل توجهی شده است ( P <0.05) پس از آن. با کمترین میزان کود K در زمان عنوان (5/12 کیلوگرم در هکتار) و برداشت زودرس شالیزار در 25 DAFF ، TMY برنج کمترین مقدار بود. بالاترین TMY از 67٪ زمانی بدست آمد که MOP به میزان 37.5 کیلوگرم در هکتار در زمان عنوان مورد استفاده قرار گرفت و شلتوک با 35 DAFF برداشت شد که 6٪ بیشتر از آن بود که در شاهد مشاهده شد. بیشترین میزان HRY 65.3٪ از قطعاتی که شلتوک در 35 DAFF در بالاترین سطح MOP (37.5 کیلوگرم در هکتار) برداشت شد ، ثبت شد که 7.7٪ بیشتر از شاهد بود. با این حال ، صرف نظر از میزان کود کود MOP در زمان عنوان ، HRY هنگام برداشت شلتوک با تأخیر در 40 DAFF به شدت کاهش یافت. نتایج نشان داد که برداشت قبل از 30 و بعد از 35 DAFF به طور قابل توجهی پایین تر است ( P <0.05) HRY به ترتیب 6.2٪ و 10.5٪

شکل 3

عملکرد کل برنج هنگام برداشت شلتوک در روزهای مختلف از 50 درصد گلدهی با سه نرخ کود MOP (کیلوگرم در هکتار) در زمان تهیه عنوان برداشت شد. میله های عمودی نشان دهنده خطای استاندارد میانگین (30 DAFF و 25 کیلوگرم MOP / هکتار شاهد بودند)

تصویر در اندازه کامل

شکل 4

عملکرد متوسط ​​برنج هنگام برداشت شلتوک در روزهای مختلف از 50 درصد گلدهی با سه نرخ کود MOP (کیلوگرم در هکتار) در زمان سربازی دو فصل محصول برداشت شد. میله های عمودی نشان دهنده خطای استاندارد میانگین (30 DAFF و 25 کیلوگرم MOP / هکتار شاهد بودند)

بحث

تراکم دانه
از TD و BD برای ارزیابی سطح پر شدن دانه با شرایط بلوغ برنج استفاده می شود [ 23 ]. TD چگالی دقیق ماده خود محصول را نشان می دهد. افزایش مشاهده شده در TD و BD دانه های برنج با نرخ MOP بالاتر که در 7 WAP با تأخیر برداشت شالیزار اعمال می شود ، می تواند به دلیل انبوه شدن بذر هنگام پر شدن دانه در زیر مکمل کود پتاسیم بهینه باشد که در زمان عنوان عنوان شده است. پتاسیم در انتقال فتوسنتزها از برگ به دانه نقش دارد و در نتیجه میزان ماده خشک گیاه و دانه را افزایش می دهد. بنابراین ، تغییر ماده خشک یا رطوبت ممکن است به طور قابل توجهی بر چگالی تأثیر بگذارد. باتاچاریا و همکاران [ 24 ] گزارش داد که به ازای هر 1 درصد افزایش در رطوبت یا ماده خشک ، چگالی شلتوک حدود 7.5 کیلوگرم در متر افزایش می یابد3 . بنابراین ، استفاده از 37.5 کیلوگرم MOP در هکتار در زمان عنوان بندی و برداشت شلتوک بین 30 و 35 DAFF می توانست به ترتیب به افزایش محتوای ماده خشک حدود 6.7٪ و 12.6٪ کمک کند.
ابعاد دانه
کیفیت دانه برنج یک شخصیت پیچیده متشکل از قطعات مانند بسیاری از تغذیه، ظاهر، پخت و پز و کیفیت غذا خوردن [است 25 ]. بنابراین ، خصوصیات فیزیکی مانند اندازه ، شکل ، یکنواختی و شکل ظاهری عمومی در تعیین کیفیت نهایی فرز دانه های برنج از اهمیت بالایی برخوردار است. ابعاد دانه سر هنگام ارزیابی کیفیت دانه برنج مهم است زیرا تفاوت آشکاری با زمان ناشی از پر شدن دانه نشان می دهد [ 26 ]. طول هسته و دیگر خصوصیات فیزیکی-شیمیایی از ویژگی های متمایز ارقام برنج است [ 27 ]. نسبت L / B دانه دانه برنج در تمام تیمارها بیشتر از 3 بود (جدول  2 ) ، که می تواند به صورت “باریک” طبقه بندی شود [ 19، 27 ]. انواع برنج نوع باسماتی بلندتر و باریک تر از دانه های بلند معمولی است ، که اغلب با نسبت L / B در خشم 3.84-5.01 وجود دارد [ 19 ].
دمای ژلاتینه شدن
نتایج دمای ژلاتینه شده (GT) نشان داد که دانه های انواع برنج CIC 300 در دسته متوسط ​​بالا قرار می گیرند که توسط [ 18 ] شرح داده شده است . این مقدار GT برای اکثر انواع برنج دانه بلند نوع باسماتی که در جهان یافت می شود ، معمول است. گزارش قبلی نشان داد که [ 28 ] استفاده از کود K دمای ژلاتینه شدن را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
ترکیب تقریبی
محتوای پروتئین خام (CP) انواع باسماتی ممتاز پذیرفته شده بین المللی بین 7 تا 9٪ متغیر است [ 27 ]. مشابه داده های بدست آمده در این مطالعه. مطالعه دیگری [ 28 ] همچنین گزارش داد که استفاده از کود K باعث افزایش محتوای پروتئین دانه و قوام ژل می شود. طبق یافته های قبلی ، سنتز پروتئین در حضور محتوای کافی K تسریع می شود [ 4 ، 9 ]. در مطالعه حاضر ، بالاترین محتوای CP (6.24٪) در رقم برنج صادراتی CIC 300 (برداشت شده با 40 DAFF) ثبت شده است ، حاشیه ای کمتر از نیاز به کیفیت برتر برای بازار بین المللی بود. حداکثر میزان پروتئین در دانه برنج 10 روز پس از گلدهی جمع می شود [ 23 ، 29] و با کمبود دانه تا 30-35 روز پس از گلدهی برنج غیر مومی ، کاهش می یابد [ 30 ]. با این حال ، مقدار کم CP در دانه های برنج به دلیل تجمع مقادیر بالاتر آمیلوز در برداشت در 25 DAFF از طریق میزان کودهای مختلف K در زمان سرچشمه گیاه برنج مشاهده شد [ 2 ، 9 ، 33 ].

مطالعات قبلی گزارش کرده اند که [ 27 ، 31 ] محتوای CF دانه های شالی به طور قابل توجهی بین انواع ژاپنیکا و اندیکا تفاوت ندارد اما محتوای CF در دامنه بین 2.0 و 3.2 ied متفاوت است. محتوای CF در دانه های شالیزاری در این مطالعه هنگام برداشت شلتوک با 25 DAFF و با نرخ کود K 12.5 کیلوگرم MOP / ha در زمان تهیه عنوان کم شد. این امر می تواند به دلیل برداشت شلتوک در مرحله نابالغ زمانی باشد که گیاه برنج زمان کافی برای جابجایی چربی را در اندوسپرم بذر نداشته باشد [ 23 ]. با این حال ، Choudhury و Juliano [ 32 ] گزارش دادند که لیپیدهای غیر نشاسته ای در تولید دانه شلتوک تا 16 روز پس از گلدهی تجمع می یابند.

گزارش شده است که برنج با مقدار آمیلوز کم (AC) بر کیفیت خوردن و پخت و پز برنج پخته تأثیر می گذارد [ 31 ]. مطالعات قبلی نشان داده است که AC به دلیل فعالیت نشاسته سنتاز در دانه شالیزار تا 20-21 روز پس از گلدهی افزایش یافته و سپس کاهش می یابد [ 29 ، 33 ]. کمترین میزان AC در دانه های برنج بعد از 25 روز گلدهی گزارش داد که AC 30 روز پس از گلدهی در برنج غیر مومی ثابت می شود [ 30 ]. به گفته حسین و همکاران [ 10] ، برنج معطر دانه بلند که در 30-35 روز پس از گلدهی برداشت می شود برای مناسب تر شدن دور برنج ، کشیدگی ، نسبت انبساط حجم و AC مناسب ترین ماده بود. نشان داده شده است که حداکثر AC را می توان با استفاده از کود K به ترتیب با 180 کیلوگرم K 2 O / ha و 75 کیلوگرم K 2 O / ha به ترتیب با کود کود N یا بدون آن بدست آورد [ 28 ، 33 ]. با این حال ، مطالعه حاضر نشان داد که افزایش میزان کود کود K از 12.5 به 37.5 کیلوگرم MOP در هکتار در زمان عنوان ، AC را به طور قابل توجهی کاهش می دهد ( P 05/0 <) با حدود 8.3٪. یادآوری این نکته نیز مهم است که خاک محل آزمایش به طور متوسط ​​215 کیلوگرم کیلوگرم در هکتار داشت. استفاده از کود K سطح بالا (MOP) در زمان سربرگ همراه با کود N در مراحل رشد بعدی (50 کیلوگرم در هکتار اوره در زمان عنوان در مطالعه حاضر اضافه شد) یا استفاده از کود K در اواخر رشد شلتوک فعالیت آنزیمی نشاسته سنتاز را کاهش می دهد [ 33 ]. لیو و همکاران [ 5] نشان داد که فعالیت آنزیمی تنظیم کننده پر شدن دانه به طور قابل توجهی 20 روز پس از عنوان و تحت شرایط کمبود K کاهش می یابد. این می تواند دلیل کاهش میزان آمیلوز گزارش شده با افزایش میزان کود K در زمان عنوان و با تاخیر در برداشت شالی باشد. نتایج حاکی از اهمیت زمان استفاده از کود K برای حمایت از پر شدن دانه گیاهان برنج است.
عملکرد متوسط ​​شالیزار
این واقعیت کاملاً مشهور است که استفاده از کود K به طور قابل توجهی عملکرد دانه را با کود آلی یا بدون کود آلی حدود 47٪ افزایش می دهد [ 34 ، 35 ]. کمبود پتاسیم باعث کاهش حجم دانه و وزن و در نتیجه کاهش عملکرد مستقیم اگر دانه به K کود ساخته شده پس از مرحله رشد خوشه تمایز [پاسخ نمی 6 ]. طبق یک مطالعه نانو ماده ، استفاده از K به عنوان کود نانو K با میزان 20 کیلوگرم K 2 O / ha افزایش قابل توجهی در عملکرد برنج و تعداد دانه در خوشه در برنج دانه مستقیم داشت [ 36] در مطالعه حاضر ، ممکن است APY هنگام برداشت در 40 DAFF به دلیل خرد شدن بالاتر ، احتمالاً با کاهش میزان رطوبت در مزرعه یا به دلیل محدودیت منبع برای تأمین تقاضای غرق ، کاهش یافته باشد. همین الگو با توجه به TD دانه های برنج نیز مشاهده شد. طبق داده های گزارش شده قبلی ، با استفاده از کود K به میزان 5/37 کیلوگرم در هکتار می توان به طور متوسط ​​پاسخ زراعی 6 کیلوگرم دانه در کیلوگرم K برای برنج و گندم بدست آورد [ 2 ]. الزامات جذب K برای انواع برنج که بین 4 تا 8 تن در هکتار عملکرد دارند ، از 17 تا 30 کیلوگرم کیلوگرم در تن دانه تولید شده است [ 34 ].
عملکرد کل برنج
TMY یکی از مهمترین پارامترهایی است که کیفیت برنج را تعیین می کند ، خصوصاً در چشم انداز بازاریابی. دو نوع عملکرد فرز مانند HRY و TMY مهمترین پارامترهای تعیین کیفیت برنج در نظر گرفته می شوند. انواع مختلفی باید دارای مشارکت بالای HRY و کل برنج آسیاب شده باشند. برنج شکسته عموماً فقط 30-50٪ از غلات کامل ارزیابی می شود. اندازه گیری دقیق مقدار و کلاس دانه های شکسته مهم است و از این رو ، از روش های استاندارد برای درجه بندی رسمی استفاده می شود. در مطالعه حاضر ، عملکرد فرز در اوایل برداشت (25 DAFF) کم بود زیرا دانه های نارس قدرت کافی برای تحمل تنش های مکانیکی اعمال شده در طی فرز را نداشتند [ 37] همچنین نتایج نشان داد که بهترین زمان برای برداشت محصول برای دستیابی به عملکرد فرز بالاتر از برنج دانه مستقیم بین 30 تا 35 DAFF مشابه مطالعه قبلی است [ 12 ]. این الگوی تنوع در رابطه با HRY و تراکم واقعی نیز مشاهده شد (شکل  1 a و 2 ).
عملکرد سر برنج
از دید مصرف کننده ، HRY مهمترین پارامتر کیفیت فیزیکی هنگام تعیین کیفیت دانه برنج است. برداشت شالیزار در بلوغ مطلوب محصول می تواند حداکثر HRY را بدهد [ 10 ، 38 ] اما برداشت دیر هنگام باعث کاهش قابل توجه HRY [ 39 ] می شود. مشابه نتایج این مطالعه ، مطالعه دیگری نیز گزارش داده است که می توان HRY بالاتر را هنگام برداشت شلتوک بین 30 تا 35 DAFF بدست آورد [ 10 ]. دانه های نارس و تراکم کم برنج (شکل  1)الف) ممکن است دلیل احتمالی HRY کمتر باشد که در مراحل اولیه برداشت در 25 DAFF ثبت شده است. این امر همچنین ممکن است منجر به شکستگی بالاتر دانه در طی آسیاب شود. تأخیر در برداشت بیش از 35 DAFF نیز به شدت تراکم واقعی را کاهش می دهد (شکل  1 الف) و بنابراین ، سختی دانه را کاهش می دهد و در نتیجه باعث شکستگی بالاتر در طول آسیاب (> 50٪) می شود. اگرچه به موقع بودن برداشت به طور قابل توجهی بر عملکرد فرز تأثیر می گذارد ، اما برداشت برنج در بلوغ مطلوب محصول منجر به حداکثر HRY می شود [ 38 ]. هرگونه تأخیر در برداشت باعث کاهش HRY [ 39 ] و تأخیر طولانی در برداشت می تواند منجر به ضررهای قابل توجهی در HRY شود.

وانگ و همکاران [ 9 ] گزارش داد که افزایش استفاده از کود K برای شالیزار می تواند به طور قابل توجهی درصد برنج قهوه ای ، برنج آسیاب شده و HRY را بهبود بخشد در حالی که پوسیدگی دانه را کاهش می دهد و محتوای پروتئین دانه را افزایش می دهد. تغییرات ساختاری مانند آرایش مرتب دانه های نشاسته درون اندوسپرم دانه نیز با افزایش کودهای K امکان پذیر است [ 23 ]. کود پتاسیم برای حداکثر عملکرد مورد نیاز است و باید در مرحله رشد رویشی استفاده شود [ 6] این به وضوح توسط نتایج HRY و TMY در مطالعه حاضر منعکس شد ، که با افزایش سن برداشت (DAFF) و میزان بالای کاربرد کود K (MOP) در زمان عنوان ، به طور قابل توجهی کاهش یافت. استفاده از دوزهای بالای کود K نیز می تواند درصد سبوس برنج را افزایش دهد [ 40 ]. نتایج نشان داد که استفاده از 50٪ میزان کود MOP در زمان سرچشمه دادن (5/37 کیلوگرم MOP در هکتار ؛ تقریباً 75/18 کیلوگرم کیلوگرم در هکتار) به یک رقم برنج خردکننده کم مانند CIC 300 و برداشت شالیزار 5 روز دیرتر از مرحله برداشت توصیه شده توسط Jayawardena [ 12 ] باعث افزایش عملکرد برنج (APY ، HRY و TMY) و کیفیت دانه تحت برنج بذر مستقیم در منطقه خشک سریلانکا می شود.

نتیجه

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کود K به میزان 37.5 کیلوگرم MOP در هکتار در زمان عنوان ، که 50٪ بیشتر از میزان توصیه شده است ، استفاده می شود بهترین در بین تیمارهای کود K برای به دست آوردن بالاترین میزان HY هنگام برنج است از 25 تا 35 DAFF برداشت شد. رقم برنج CIC 300 متعلق به گروه سنی 3 ماهه است (در 90-93 روز پس از کاشت بالغ) و بنابراین ، شالیزار برداشت بین 35 تا 40 DAFF می تواند به عنوان برداشت با تأخیر در نظر گرفته شود. برداشت قبل از 30 یا بعد از 35 DAFF ، تحت میزان کودهای مختلف K در زمان انجام عنوان گیاه برنج ، منجر به تلفات سنگین در طی آسیاب می شود.

مخفف ها

LD:
منطقه خشک کم کشور
TSP:
سوپر فسفات سه گانه
MOP:
بزرگ کردن پتاس
WAP:
هفته ها بعد از کاشت
DAFF:
روز پس از 50٪ گلدهی
کود K:
کود پتاسیم
APY:
عملکرد متوسط ​​شالیزار
TD:
تراکم واقعی
BD:
تراکم فله
GT:
دمای ژلاتینه شدن
L:
طول دانه
ب:
عرض
پوند:
نسبت طول به عرض
TMY:
عملکرد کل برنج
بازی ها:
عملکرد سر برنج
CP:
پروتئین خام
CF:
چربی خام
AC:
آمیلوز آشکار
ANOVA:
تحلیل واریانس
DMRT:
آزمون چند دامنه دانکن
df:
درجه آزادی

منبع : link.springer.com

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )شلتوت برنج :
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو) شلتوت برنج :
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا ) شلتوت برنج  :

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .