1

خواص استفاده از کود جو مالت سازی  شرح دهید ؟

کارایی موثر کود جو مالت سازی  را در باروری بیشتر محصول توضیح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

خواص استفاده از کود جو مالت سازی  شرح دهید ؟

کاهش حاصلخیزی خاک عملکرد پایین و کیفیت جو مالت ( Hordeum vulgare ) را در اتیوپی ایجاد می کند. کودهای معدنی می توانند کاهش مواد مغذی را خنثی کنند اما از نظر کشاورزان کم بازده قابل تهیه نیستند. اصلاحات آلی می توانند به اصلاح تخریب خاک کمک کنند اما غالباً به مقدار لازم در دسترس نیستند. بنابراین ، این آزمایش برای بررسی اثرات استفاده ترکیبی از اصلاحات آلی و معدنی بر عملکرد و کیفیت جو مالت ، و ویژگی های شیمیایی خاک انتخاب شده در منطقه Lemu-Bilbilo در ارتفاعات جنوب شرقی اتیوپی انجام شد.
مواد و روش ها
هشت تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار برای مقایسه کاربردهای منفرد و یکپارچه منابع مغذی آلی و معدنی بر روی ویژگی های عملکرد محصول و ویژگی های خاک ترتیب داده شد.
نتایج
استفاده از 2.82 تن در هکتار -1 کمپوست یا 1.07 تن در هکتار -1 مزرعه کود (کود دامی) همراه با 18-10 کیلوگرم در هکتار -1 N-P 4234-4443 کیلوگرم در هکتار داد -1 عملکرد دانه با 15-17 و 32-39٪ به ترتیب فقط نسبت به اصلاحات و کنترل های ارگانیک و 757٪ سود اقتصادی افزایش یابد. ترکیب کودهای آلی و معدنی نیز باعث افزایش 7-17 و 1-6 درصد در P موجود خاک و محتوای کل N خاک شد.
نتیجه
کاربرد ترکیبی 50٪ کمپوست توصیه شده (RC) یا 50٪ توصیه شده FYM (RFYM) + 50٪ NP توصیه شده (RNP) یا 33٪ RC + 33٪ RFYM + 33٪ RNP عملکرد افزایش یافته ، کیفیت دانه ، ویژگی های خاک و مزایای اقتصادی را افزایش می دهد. بنابراین ، ادغام اصلاحات آلی و معدنی به عنوان بهترین گزینه های زراعی و اقتصادی بهینه مدیریت باروری خاک برای تولید جو پخته پایدار در ارتفاعات جنوب شرقی اتیوپی توصیه می شود.

معرفی

جو ( Hordeum vulgare L. ) در کنار تیف ( Eragrostis tef ) ، ذرت ( Zea mays ) ، سورگوم ( Sorghun bicolor ) و گندم ( Triticum aestivum ) در اتیوپی و پس از گندم و teff در ارتفاعات جنوب شرقی اتیوپی در رتبه پنجم قرار دارد. سالانه در 1 میلیون هکتار از اراضی در محدوده وسیعی از محیط های کشور کشت می شود (CSA 2014 ). جو مالت یکی از مهمترین محصولات غذایی ، خوراک ، مالت و ایجاد درآمد برای بسیاری از کشاورزان خرده مالک در ارتفاعات اتیوپی است (FAO 2013 ؛ Mulatu and Lakew 2011 ).

جو پخت حدود 90٪ هزینه مواد اولیه تولید آبجو در اتیوپی را تشکیل می دهد (USDA GAIN 2014 ). از زمان تأسیس کارخانه آبجوسازی سنت جورج در سال 1974 این محصول به یک محصول بسیار مهم صنعتی در کشور تبدیل شده است. از زمان تاسیس کارخانه مالت Assela در سال 1984 تقاضا برای مالت بیشتر شده است. افتتاح کارخانه مالت گوندر در سال 2015 و شکوفا شدن بسیاری از کارخانه های آبجو سازی تقاضای بیشتری برای جو مالت ایجاد کردند (برهان و همکاران 2016 ).

اتیوپی دارای محیط مساعد و فرصت های قابل توجهی در بازار برای افزایش تولید جو مالت با کیفیت بالا است. با این حال ، تولید آن به اندازه کافی گسترش نیافته است که به نفع اکثر تولیدکنندگان جو ، کارخانه های تولید مالت و کارخانه های آبجوسازی باشد (Berhane et al. 2016 ) صرف نظر از پتانسیل عظیم ، تولید داخلی می تواند فقط 55٪ از نیاز مالت خام کشور را تأمین کند. باقیمانده از کشورهای مختلف وارد شده است. سهم تولید جو مالت در حدود 10-15٪ در مقایسه با جو غذایی است (برهان و همکاران 2016 ).

حاصلخیزی کم خاک و شیوه های زراعی نامناسب از عمده ترین محدودیت هایی است که باعث کاهش بهره وری جو مالت در اتیوپی می شود (Gete et al. 2010 ). حاصلخیزی کم خاک به نوبه خود ناشی از کشاورزی بدون پر کردن مواد مغذی با گذشت زمان ، کشت مداوم غلات ، حذف باقی مانده های محصول ، شستشوی مواد مغذی ، سطح پایین مصرف کود و عدم تعادل مواد مغذی است. مشکل تخریب حاصلخیزی خاک در ارتفاعات اتیوپی ، جایی که بیشتر جمعیت انسان و دام متمرکز شده و جو مالت تولید می شود ، بارزتر است (گتاچو و همکاران 2014 ب ). متوسط دست دادن سالانه بالای خاک از زمین های کشاورزی تخمین زده می شود 137 تن در هکتار -1  سال -1برای ارتفاعات اتیوپی (Gete و همکاران 2010 ). صرف نظر از تخریب شدید خاک ، استفاده از ورودی های خارجی برای حفظ حاصلخیزی خاک برای افزایش تولید جو مالت هنوز کم است. به عنوان مثال ، در سال 2014 ، فقط 5973 تن کود برای تغذیه جو کاشته شده در 91،617 هکتار از اراضی منطقه مورد مطالعه استفاده شد که نشان می دهد میزان مورد استفاده (65 کیلوگرم در هکتار 1 ) کمتر از توصیه موجود است که 100 کیلوگرم در هکتار بود – 1 فسفات دی آمونیوم (18-20 کیلوگرم در هکتار -1 N-P) (CSA 2014 ).

برای مقابله با کاهش حاصلخیزی خاک ، افزایش تولید با کیفیت لازم و تأمین تقاضای روزافزون جو مالت ، به مدیریت مناسب کود نیاز است. با این حال ، تجربیات نشان داد که تمرکز روی مداخلات جداگانه دیگر کارساز نخواهد بود. از دهه 1980 افزایش پنج برابری در مصرف کود مشاهده شده است ، اما افزایش عملکرد غلات ملی تنها 10٪ بوده است (Gete و همکاران 2010 ). علاوه بر این ، استفاده مداوم از کودهای غیر آلی به تنهایی باعث کاهش سلامت خاک از نظر خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می شود (Getachew et al. 2014b ). نتایج مطالعات قبلی نشان داد که استفاده از کودهای معدنی یا آلی به تنهایی باعث افزایش پایدار عملکرد نمی شود (Getachew et al. 2014a)

در حالی که از کودهای معدنی مانند دی آمونیوم فسفات و اوره به طور گسترده ای برای تولید غلات در اتیوپی استفاده می شود ، چنین اصلاحاتی دیگر برای کشاورزان فقیرنشین با نرخ مصرف توصیه شده مقرون به صرفه نیست. از طرف دیگر ، اصلاحات آلی غالباً به میزان مورد نیاز در مزرعه در دسترس نیستند (Agegnehu and Amede 2017 ). بهترین گزینه جایگزینی کودهای آلی و معدنی برای مقابله با کاهش حاصلخیزی خاک و افزایش پایدار عملکرد محصول است (Agegnehu and Amede 2017 ؛ Getachew et al. 2014b ؛ Gete et al. 2010 ).

با این حال ، اطلاعات در مورد استفاده یکپارچه از اصلاحات آلی و معدنی و اثرات آنها بر عملکرد و کیفیت دانه جو مالت ، و خواص شیمیایی خاک در ارتفاعات جنوب شرقی اتیوپی ، جایی که این مطالعه انجام شده است ، کم است. بنابراین ، این آزمایش میدانی برای کمک به توسعه استراتژی های مناسب مدیریت مواد مغذی انجام شده است که می تواند تولید جو مالت را حفظ کند ، معیشت کشاورزان را بهبود بخشد و تقاضای فزاینده صنعت تولید آب در اتیوپی را برآورده کند. اهداف ویژه بررسی تأثیر استفاده ترکیبی از اصلاحات آلی و معدنی بر عملکرد و کیفیت جو مالت و خصوصیات شیمیایی انتخاب شده خاک بود.

مواد و روش ها

شرح سایتهای مطالعه
یک مطالعه 2 ساله بین پنج مزرعه کشاورز در منطقه لمو-بیلبیلو در ارتفاعات جنوب شرقی اتیوپی بین سال های 2013 و 2014 انجام شده است. منطقه لمو-بیلبیلو پتانسیل بالایی برای تولید جو و مالت دارد. آب و هوای آن به عنوان گرم و معتدل زیر مرطوب تا مرطوب مشخص می شود (Atlas of Arsi Zone 2002 ). خاک غالب در سایت های تجربی به عنوان Nitisol (گروه کاری IUSS 2014 ) طبقه بندی می شود . مکانهای مطالعه بین 7 ° 10′14 7 تا 7 ° 40′20 ″ N عرض جغرافیایی و 39 درجه 4′59 ″ تا 39 درجه 38′56 ″ E طول جغرافیایی در ارتفاعات از 2633 تا 2755 متر بالاتر قرار داشتند (شکل  1 )

عکس. 1

نقشه سایت های آزمایشی منطقه Lemu-Bilbilo در ارتفاعات جنوب شرقی اتیوپی

میانگین بارندگی سالانه بلند مدت 1053 میلی متر است. فصل بارندگی از مارس آغاز می شود و تا اکتبر ادامه دارد و بیشترین میزان بارش در جولای و آگوست رخ می دهد (شکل  2 ). متوسط ​​سالانه حداقل و حداکثر دمای منطقه مورد مطالعه به ترتیب 7.07 و 19.42 درجه سانتی گراد است. نوامبر و مارس با دمای 6.09 و 21.34 درجه سانتی گراد سردترین و گرم ترین ماه است.

شکل 2

کل ماهانه برای فصل های زراعی 2013 و 2014 و متوسط ​​35 سال بارندگی در منطقه لمو-بیلبیلو در ارتفاعات جنوب شرقی اتیوپی

روشهای نمونه برداری از خاک و تجزیه و تحلیل شیمیایی
در مجموع 21 نمونه خاک ترکیبی ، سه نمونه برای هر مکان ، در عمق 0-40 سانتی متر قبل از کاشت برای خصوصیات خاک جمع آوری شد. نمونه های خاک ترکیبی نیز بلافاصله پس از برداشت از هر سایت برای بررسی تغییرات در خصوصیات شیمیایی خاک ناشی از کاربرد تیمارها جمع آوری شدند. نمونه های خاک خشک شده در هوا ، برای عبور به غربال 2 میلی متر ، و با استفاده از نسبت 1: 2.5 خاک: آب برای pH تجزیه و تحلیل شد (Mclean 1982 ). نیتروژن کل (N) با استفاده از هضم Kjeldahl با اسید سولفوریک کاتالیز شده توسط سولفات پتاسیم (He et al. 1990 ) و فسفر موجود (P) با استفاده از روش استخراج Mehlich III (Mehlich 2008 ) در آزمایشگاه تغذیه خاک و گیاه مرکز تحقیقات کشاورزی Kulumsa.
تهیه کود کود کود و کود (FYM)
کمپوست به روش گودال از 40٪ بقایای ذرت و محصول گندم ، 25٪ کود حیوانی ، 20٪ برگ سبز یونجه ، 10٪ خاکستر و 5٪ خاک جنگل تهیه شد. FYM از کود تازه گاو ، ادرار و مواد ملافه ارگانیک گاو شیری ساخته شد و به مدت 1 ماه در سایه خشک شد. محتوای N و رطوبت اصلاحات آلی درست قبل از استفاده تعیین شد. مقدار کمپوست و مواد FYM مورد استفاده برای این آزمایش به همان سرعت 36 کیلوگرم در هکتار -1 N (برابر N) تنظیم شد. بر این اساس، مقدار کمپوست مورد استفاده در سال 2013 و 2014 5.9 و 5.37 تن در هکتار بود -1 ، به ترتیب بر اساس وزن خشک،. مقدار مربوطه را برای کود دامی 2.05 و 2.2 تن در هکتار بود -1 بود (جدول  1 ).

جدول 1 خصوصیات و مقادیر کود کود و کود کمپوست در آزمایش های صحرایی
میز کامل

تنظیم و روش آزمایشی
این آزمایش هشت تیمار داشت که شامل ترکیبات تنها و مختلف کودهای معدنی (DAP و اوره) و اصلاحات آلی (کمپوست و مواد FYM) بود. جزئیات درمانها در جدول 2 نشان داده شده است  . تیمارها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مرتب شدند.

جدول 2 تنظیم مراحل درمان برای محصولات زراعی 2013 و 2014

بستر بذر توسط گاوآهن سنتی گاو کشت شد. کمپوست و مواد FYM به عنوان ماده خشک استفاده شد ، به طور یکنواخت پخش شد و در لایه بالای 15 سانتی متری خاک با کجس دستی 2 هفته قبل از کاشت قرار گرفت. همه فسفر و نیمی از N به طور یکسان در تمام قطعات استفاده شد ، به جز برای تیمار شاهد ، به ترتیب به عنوان DAP و اوره. در حالی که نیمه باقی مانده N در مرحله پنجه زنی لباس بالایی داشت. همه توطئه های آزمایشی در هر سایت با دو ردیف جو (رقم کشت داده شدند Holker ) در مقدار بذر توصیه می شود از 125 کیلوگرم در هکتار -1. کاشت در هفته های 3 تا 4 ژوئن انجام شد. بذور با دست در فاصله 0.20 متر بین ردیف ها برای همه سایت ها در اندازه قطعه 2.6 متر در 4 متر حفاری شدند. فاصله بین کرتها و تکرارها به ترتیب 0.5 و 1 متر بود. علف های هرز برگ پهن با استفاده از علف کش ، معروف به 2،4-D در حالی که علف های هرز چمن به صورت دستی حذف می شدند ، کنترل شدند. از حشره کش ها ، “فنیتروتیون” و “شیب” به ترتیب برای کنترل پرواز شاخساره و سوزاندن استفاده شد.
جمع آوری داده ها
عملکرد دانه و زیست توده زمینی از 6 متر برداشت شد 2 (2 متر × 3 متر) مناطق پلات. وزن زیست توده بالای سطح زمین پس از خشک شدن هوا مشخص شد. زیست توده خشک شده به صورت دستی له شد. دانه ها از نی پاک و وزن شدند. محتوای رطوبت نمونه های دانه های توزین شده با استفاده از دستگاه رطوبت سنج تعیین شد و برای تبدیل به هکتار با مقدار استاندارد رطوبت 12.5٪ تنظیم شد.

غلظت پروتئین دانه با استفاده از طیف سنجی بازتاب مادون قرمز نزدیک تعیین شد. تعداد پنجه در بوته از نمونه های ده گیاه در هر قطعه محاسبه شد. تعداد سنبله در هر بوته از ده نقطه نمونه به طول 0.5 متر اندازه گیری شد.
تحلیل اقتصادی
روش تجزیه و تحلیل بودجه جزئی طبق توصیه CIMMYT ( 1988)) برای برآورد منافع اقتصادی استفاده یکپارچه از کودهای آلی و معدنی دنبال شد. مقادیر کل هزینه های متغیر (TVC) بر اساس قیمت دروازه مزارع ورودی محاسبه شد. هزینه های متغیر برآورد شده قیمت کودها و نیروی کار برای اعمال اصلاحات آلی قبل از کاشت بود. از این رو ، TVC به عنوان مجموع هزینه های کمپوست ، FYM ، DAP ، اوره و نیروی کار محاسبه شد. عملکرد دانه و کاه جو مالت 10٪ قبل از محاسبه به سمت پایین تنظیم شد. تمام هزینه های متغیر و مزایای ناخالص زمینه بر اساس مقادیر متوسط ​​در مکان ها و فصول برآورد شد. تمام روشهای درمانی بر اساس افزایش توالی TVC ذکر شده است. یک درمان تحت سلطه با هزینه متغیر بالاتر ، اما سود خالص پایین تر از بررسی بیشتر از طریق تجزیه و تحلیل سلطه کنار گذاشته شد. برای درمان های باقی مانده ، نرخ بازده بازده (MRR) محاسبه شد. حداقل نرخ بازده قابل قبول در نظر گرفته شده برای اعلام سودآوری اقتصادی در این مطالعه بیشتر یا برابر با 100٪ بود. بر اساس این معیار ، یک روش درمانی از تجزیه و تحلیل بیشتر حذف شد. کشاورزان منطقه مورد مطالعه از 65 و 75 کیلوگرم هکتار استفاده کردند-1 DAP در سال 2013 و 2014، به ترتیب. 70 کیلوگرم در هکتار 1 DAP ، مقدار متوسط ​​، برای برآورد هزینه متغیر برای عملکرد کشاورزان استفاده شد. اگرچه میانگین عملکرد جو مالت در سالهای 2013 و 2014 در منطقه مورد مطالعه 2.71 تن در هکتار -1 بود ، عملکرد حاصل از تیمار شاهد این مطالعه ، 3.2 تن در هکتار -1 ، به دلیل سختی برآورد عملکرد نی از مزارع آنها را بدست آورید. تجزیه و تحلیل حساسیت با استفاده از داده های مشابه مورد استفاده برای محاسبه MRR با مقادیر بیشتر از حداقل نرخ بازده ، یعنی 100٪ استفاده شد. از این رو ، چهار روش درمانی برای این مطالعه در نظر گرفته شد (جدول  7)) تجزیه و تحلیل حساسیت بر اساس این فرضیه انجام شده است که تمام هزینه های متغیر سالانه 10 درصد با 3 سال آینده افزایش می یابد ، که 30 درصد است ، در حالی که هزینه های تولید ثابت است.
تحلیل آماری
تمام داده ها ، عملکرد ، اجزای عملکرد ، کیفیت دانه و خصوصیات شیمیایی خاک با استفاده از روش مدل خطی کلی (Proc GLM) بسته آماری SAS نسخه 9.0 (SAS Institute 2002 ) مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند . میانگین تفکیک با استفاده از آزمون حداقل اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5٪ انجام شد.

نتایج

خواص شیمیایی خاک
نتایج تجزیه و تحلیل خاک برای نمونه های جمع آوری شده قبل از کاشت نشان داد که pH ، P موجود و محتوای کل N سایتهای مطالعه به ترتیب بین 4.5-5.6 ، 11-34 میلی گرم در کیلوگرم -1 و 0.22-0.32 ged بود. مقادیر میانگین برای pH ، P موجود و کل N سایتهای مطالعه به ترتیب 5.02 ، 20.71 میلی گرم در کیلوگرم در 1 و 28/0 درصد بود (جدول  3 ).

جدول 3 نتایج تجزیه شیمیایی خاک برای سایتهای تجربی قبل از اعمال اصلاحات آلی و معدنی

تجزیه و تحلیل نمونه های خاک جمع آوری شده پس از برداشت جو مالت نشان داد که استفاده از اصلاحات آلی یا کودهای معدنی یا ترکیبات آنها به طور معنی داری ( 001  / 0p <) باعث افزایش مقدار P و کل N موجود در خاک می شود (جدول  4 ). متغیرهای مکانی نیز به طور قابل توجهی بر خصوصیات شیمیایی خاک تأثیر می گذارد.

جدول 4 ویژگی های شیمیایی خاک به طور متاثر از کاربرد ترکیبی اصلاحات آلی و معدنی پس از برداشت جو مالت در منطقه Lemu-Bilbilo در ارتفاعات جنوب شرقی اتیوپی

عملکرد و اجزای عملکرد جو مالت
عملکرد دانه ، زیست توده کل زمین ، تعداد پنجه در بوته ، جمعیت گیاه و میزان پروتئین دانه جو مالت به طور قابل توجهی  افزایش یافت ( p <0.001) با استفاده ترکیبی از مواد مغذی آلی و معدنی. نتیجه بیشتر نشان داد که فصل و سایتها بیشتر متغیرهای اندازه گیری شده را تحت تأثیر قرار می دهند (جدول  5 ).

جدول 5 تجزیه و تحلیل اثرات تیمار بر عملکرد ، اجزای عملکرد و کیفیت دانه جو مالت در منطقه Lemu-Bilbilo در ارتفاعات جنوب شرقی اتیوپی

عملکرد ، اجزای مربوط به عملکرد و غلظت پروتئین دانه جو مالت با تمام اصلاحات ترکیبات آلی و معدنی بیشتر از کاربردهای جداگانه کمپوست یا FYM یا ادغام هر دو بود (جدول  6 ). بیشترین عملکرد دانه (4527 کیلوگرم در هکتار -1 ) و زیست توده (11514 کیلوگرم در هکتار -1 ) عملکرد جو مالت از کاربرد میزان توصیه شده N و P (RNP) (36-20 کیلوگرم در هکتار -1 N-P) بدست آمد. از منابع معدنی (DAP و اوره). در مقایسه با استفاده از دوز کامل از N و P از منابع معدنی، دانه ها مشابه (4443 کیلوگرم در هکتار -1 ) و زیست توده (11241 کیلوگرم در هکتار -1 ) بازده از استفاده از 50٪ RNP (18-10 کیلوگرم در هکتار به دست آمد – 1N-P) از منابع معدنی + 50٪ از کمپوست (2.95 و 2.69 تن در هکتار -1 در سال 2013 و 2014، به ترتیب). به طور مشابه ، عملکرد دانه معادل (4234 کیلوگرم در هکتار 1 ) و زیست توده (10960 کیلوگرم در هکتار 1 ) عملکرد از کاربرد 50٪ RNP از منابع معدنی + 50٪ از FYM (1.03 و 1.1 تن در هکتار -1 در سال 2013 و به ترتیب 2014). عملکرد دانه معادل آماری (4037 کیلوگرم در هکتار 1 ) نیز از کاربرد 33٪ RNP (12–7 هکتار -1 N – P) از منابع معدنی + 33٪ از کمپوست (1.97 و 1.79 تن در هکتار 1 در سال 2013) بدست آمد. و سال 2014 به ترتیب) + 33٪ از FYM (به ترتیب 0.68 و 0.73 تن در هکتار 1 در سال 2013 و 2014) (جدول  6) کمترین عملکرد و اجزای عملکرد از تیمار شاهد بدست آمد.

جدول 6 جدول معنی ها برای تأثیر تیمارها بر عملکرد ، اجزای عملکرد و کیفیت دانه جو مالت در منطقه Lemu-Bilbilo در ارتفاعات جنوب شرقی اتیوپی

نتایج نشان داد که تعداد زیادی پنجه تولیدی در هر بوته (4.42) از کاربرد 33٪ RNP از FYM + 33٪ از کمپوست + 33٪ از کودهای معدنی ثبت شده است (جدول  6 ). با این حال ، این نتیجه از نظر آماری مشابه کاربرد RNP از کودهای معدنی (4.17) ، 50٪ RNP از کودهای معدنی + 50٪ از FYM (4.17) و 50٪ RNP از کودهای معدنی + 50٪ از کمپوست (4.08) است. . کمترین تعداد پنجه مولد در هر بوته از تیمار شاهد و استفاده از RNP از کمپوست یا FYM بدست آمد.

حداکثر تعداد سنبله در متر -2 (515 بوته در متر -2 ) از استفاده از RNP از منابع معدنی (جدول به دست آمد  6 ). با این حال، آماری شبیه به برنامه 33 درصد RNP از کودهای معدنی + 33٪ از کمپوست + 33٪ از کود دامی مشاهده شد (491 بوته در متر -2 ). و استفاده از 50٪ RNP از کودهای معدنی + 50٪ از کود دامی (489 بوته در متر -2 ). کمترین تعداد سنبله m- 2 (453 بوته m- 2 ) از کاربرد عدم ورودی بدست آمد (جدول  6 ).

عملکرد و اجزای عملکرد نیز به طور معنی داری ( P  <0.001) تحت تاثیر فصول (جداول  6 ) و مکان (شکل  3 ). از نظر آماری ، عملکرد دانه بالاتر (4034 کیلوگرم در هکتار 1 ) ، عملکرد زیست توده (10182 کیلوگرم در هکتار 1 ) ، تراکم گیاهچه (6.5) و سنبله در مترمربع (523 بوته در متر مربع 2 ) در سال 2013 نسبت به سال 2014 ثبت شد. تفاوت ها، عملکرد افزایش 3352-4858 متنوع کیلوگرم در هکتار -1 (شکل  3 ).

شکل 3

عملکرد دانه جو مالت تحت تأثیر موقعیت در Lemu-Bilbilo در ارتفاعات جنوب شرقی اتیوپی

محتوای پروتئین دانه جو مالت
تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که غلظت پروتئین دانه جو مالت بسیار قابل توجه است ( p  <0.001) تحت تأثیر استفاده یکپارچه از کودهای آلی و معدنی قرار دارد (جدول  6 ). بیشترین میزان پروتئین دانه (10.7٪) از کاربرد RNP از کودهای معدنی به دست آمد. با این حال ، از نظر آماری محتوای پروتئین دانه مشابه از برنامه 50٪ RNP از کودهای معدنی + 50٪ از کمپوست (10.4٪) بدست آمد. 50٪ RNP از کودهای معدنی + 50٪ از FYM (10.2٪) و 33٪ RNP از کودهای معدنی + 33٪ از کمپوست + 33٪ از FYM (10.2٪) (جدول  6 ). کمترین میزان پروتئین دانه (9٪) از نمونه شاهد بدست آمد.
تحلیل اقتصادی
کاربردهای ترکیبی اصلاحات آلی و معدنی نسبت به کاربردهای اصلاحی آلی یا کودهای معدنی برتر بوده و از نظر اقتصادی سودآور هستند زیرا نرخ بازده قابل قبول بالای 100٪ را ارائه می دهند. نرخ بازده حاشیه ای (MRR) به طور کلی از 0.85 تا 26.20 متغیر است (جدول  7 ). بیشترین میزان MRR از کاربرد 50٪ RNP از کودهای معدنی + 50٪ از FYM (24/26) و پس از آن 33٪ RNP از کودهای معدنی + 33٪ از FYM + 33٪ از کمپوست (94/8) و دوز کامل RNP بدست آمد. از کمپوست (3.91). با استفاده از 50٪ RNP از منابع معدنی + 50٪ از کمپوست (7.57) سود خالص بیشتر بهبود یافت. هر چهار درمان مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل حساسیت ، مقادیر MRR را بیش از 100٪ نشان دادند.

جدول 7 تجزیه و تحلیل اقتصادی برای استفاده از اصلاحات آلی و معدنی یکپارچه در جو مالت در منطقه Lemu-Bilbilo در ارتفاعات جنوب شرقی اتیوپی

بحث و گفتگو

خواص شیمیایی خاک
با استفاده از اصلاحات آلی یا کودهای معدنی یا ترکیبات آنها 7-17٪ (معادل 1.4-3.8 میلی گرم در کیلوگرم -1 ) افزایش خاک P موجود و 1-6٪ (معادل 0.003-0.02٪ N) افزایش در کل N محتوای موجود در خاک در مقایسه با تیمار شاهد (جدول  4 ). بهبودهای موجود در P خاک و کل محتوای N مربوط به افزودن عناصر غذایی فوق از منابع آلی و معدنی است. کارهای قبلی همچنین گزارش داده اند که استفاده یکپارچه از کودهای آلی و معدنی منجر به بالاترین میزان خاک P (گتاچو و همکاران 2015 ) و کل محتوای N (Getachew و همکاران 2014a)) در خاک. استفاده از کودهای آلی به طور مستقیم در دسترس بودن فسفر ذاتی یا کاربردی تأثیر می گذارد (شارما و همکاران 1990 ). افزایش مقدار کل N در خاک را می توان به دلیل افزایش مستقیم N از طریق تجزیه کمپوست و / یا FYM نسبت داد.
عملکرد و اجزای عملکرد جو مالت
در این مطالعه ، کودهای آلی و معدنی کاربرد ترکیبی منجر به بازدهی مشابه RNP از کودهای معدنی شد. عملکرد جو مالت و اجزای آن با تمام کاربردهای تلفیقی مواد معدنی و آلی بهبود قابل ملاحظه ای یافت. کاربردهای ترکیبی کودهای معدنی و آلی از کمپوست یا FYM با نسبت 1: 1 یا 1: 1: 1 نسبت به کاربرد تنها اصلاحات آلی ، یا از کمپوست یا FYM یا ترکیبات آنها ، از مزایای عملکرد دانه و زیست توده برتر برخوردار است ( جداول  5 و 6 ) استفاده از 50٪ RNP از کودهای معدنی + 50٪ از کمپوست منجر به مزایای عملکرد دانه 17 (650) ، 18 (673) و 39٪ (1243 کیلوگرم در هکتار 1) شد.) در مقایسه با RNP حاصل از کمپوست ، به ترتیب نسبت 1: 1 کمپوست و FYM و تیمار شاهد. افزایش متناظر در عملکرد زیست توده 17 (1613)، 17 (1645) و 51٪ (3770 کیلوگرم در هکتار بود -1 به ترتیب)،. به طور مشابه ، استفاده از 50٪ RNP از کودهای معدنی + 50٪ از مواد FYM منجر به مزیت عملکرد دانه 15 (566) ، 12 (465) و 32٪ (1034 کیلوگرم در هکتار 1 ) در مقایسه با کاربرد RNP از FYM ، 1 : به ترتیب 1 نسبت کمپوست و FYM و تیمار شاهد. افزایش مربوطه در عملکرد زیست توده 28 (2382) ، 14 (1364) و 47٪ (3489 کیلوگرم در هکتار 1) بود.)، به ترتیب. این نشان می دهد که استفاده یکپارچه از کودهای آلی و معدنی منجر به مزایای عملکرد بیشتر از استفاده از آنها به تنهایی می شود. نتایج مشابهی نیز در جو، منتشر شد (از Agegnehu همکاران 2016a ؛ آصفه 2015 )، گندم (دملاش و همکاران 2014 ؛ گتاچو همکاران 2014b )، تف (گتاچو همکاران 2014b )، ذرت (محمود و همکاران 2017 ؛ Wakene et al. 2005 ) ، بامیه (Afe and Oluleye 2017 ) و گوجه فرنگی ( Rajaie and Tavakoly 2016) بازده بهبود یافته جو جو به دلیل کاربرد ترکیبی اصلاحات آلی و معدنی از تغییرات مثبت در خاک ، از جمله افزایش pH خاک ، فسفر موجود و کل N و احتمالاً سایر عناصر کلان و ریز ، حاصل شد.

عملکرد دانه (3200 کیلوگرم در هکتار 1 ) و زیست توده (7472 کیلوگرم در هکتار -1 ) عملکرد بدست آمده از تیمار شاهد پایین تر بود. استفاده از RNP از FYM یا کمپوست و ترکیبات آنها نیز نمی تواند منجر به عملکرد دانه و زیست توده جو مالت شود ، احتمالاً به این دلیل که مواد مغذی به ویژه N و P بلافاصله در طول فصل برای تغذیه کامل محصول در دسترس نبودند. از این رو ، در شرایط حاصلخیزی کم خاک ، به دلیل اثرات افزودنی آنها ، استفاده یکپارچه از کودهای آلی و معدنی بسیار ضروری است (Agegnehu et al. 2016a ؛ Liu et al. 2012 ). ظاهر و میان ( 2006)) گزارش داد که کرت هایی که فقط از FYM نیتروژن دریافت کردند نسبت به سایر تیمارهای کود به طور معنی داری کمترین عملکرد دانه را تولید کردند.

تعداد پنجه های تولیدی m- 2 جو با استفاده یکپارچه از کودهای آلی و معدنی بهبود یافت. نتیجه فعلی با میتیکو و همکاران مطابقت دارد. ( 2014 ) کمترین تعداد پنجه در هر بوته را می توان به محدودیت تأمین تغذیه گیاه از کمپوست و / یا FYM در ​​مراحل اولیه رشد نسبت داد.

عملکرد و اجزای عملکرد نیز به طور قابل توجهی تحت تأثیر تغییرات فصلی ، به ویژه بارندگی قرار گرفتند. بارندگی در فصل محصول 2014 بسیار شدید بود ، که بالاتر از میانگین دراز مدت منطقه برای تمام ماههای فصل محصول (ژوئن تا نوامبر) بود (شکل  2 ). بیشترین میزان بارندگی در سال 2014 می تواند باعث تجمع بیش از حد رطوبت خاک در منطقه ریشه شود ، که می تواند به ورود به سیستم آب و در نتیجه کاهش عملکرد نسبت به فصل محصول 2013 نسبت دهد.

تغییرات عملکرد دانه در بین پنج سایت مورد مطالعه به تفاوت در محتوای اولیه مواد مغذی و مقادیر pH خاک نسبت داده شد. قبل از کاشت در کل مقدار N و P موجود در خاک تفاوت هایی وجود داشت (جدول  3 ). سایتی که بالاترین عملکرد دانه در آن ثبت شد نسبت به چهار سایت دیگر دارای محتوای P و کل N بود (داده نشان داده نمی شود) نسبتاً بالاتر. سایتهای با بیشترین (4859 کیلوگرم در هکتار 1 ) و کمترین (3352 کیلوگرم در هکتار 1 ) عملکرد دانه (جدول  4 ) به ترتیب دارای pH 5/6 و 4/5 بودند. P موجود می تواند بیشتر در خاک های کم pH ثابت شود و برای جو مضر در دسترس نباشد.
محتوای پروتئین دانه جو مالت
مشابه عملکرد و اجزای عملکرد ، کاربرد یکپارچه کودهای آلی و معدنی منجر به غلظت بهینه پروتئین دانه شد. Agegnehu و همکاران ( 2016b ) ، Yolcu ( 2015 ) و Miller و همکاران ( 2004 ) همچنین پیشرفت قابل توجهی در محتوای پروتئین دانه جو مالت به دلیل ادغام کودهای معدنی با اصلاحات آلی مانند بیوکر ، کود گاو و کود کمپوست گزارش کرد. کاربردهای دوز کامل RNP از کمپوست یا FYM یا کمپوست 1: 1: FYM باعث آماری پروتئین دانه از نظر آماری کمتر از 9.7 ، 9.6 و 9.5٪ بود (جدول  6 ). این را می توان به آهسته رهش N از اصلاحات آلی نسبت داد.

غلظت پروتئین دانه جو مالت از همه قطعات تصفیه شده در محدوده آستانه محتوای پروتئین دانه تنظیم شده توسط کارخانه Assela Malt برای هدف مالت قرار داشت ، 9.5-11٪. علی رغم این واقعیت که برنامه های یکپارچه کودهای آلی و معدنی در این مطالعه مقادیر بهینه را ارائه می دهند ، باید به زمان استفاده از N توجه شود زیرا این ماده به طور قابل توجهی بر محتوای پروتئین دانه جو مالت تأثیر می گذارد. مطالعات قبلی از جمله کارا ( 2010)) نشان داد که محتوای پروتئین دانه جو مالت با استفاده از برنامه N در اواخر فصل افزایش می یابد. بنابراین ، باید در نظر گرفته شود که بالا بودن پانسمان جو از مالت در مرحله آخر باعث افزایش پروتئین در دانه بیش از حد بالا برای استفاده از مالت می شود. انتظار می رود که نیاز N محصول در آخرین مرحله با کانی سازی اصلاحات آلی برآورده شود ، بنابراین تولیدکنندگان باید در مرحله راه اندازی با احتیاط در مورد پانسمان بالا عمل کنند. اگرچه محتوای پروتئین دانه جو مالت در طول مطالعه 2 ساله از حد آستانه فوقانی فراتر نرفت ، بسته به شرایط محیطی ممکن است احتمال افزایش مواد معدنی N در اواخر توسعه محصول وجود داشته باشد. بنابراین ، بذر جو مالت با محتوای پروتئین کم ، مانند انواع مورد استفاده در این مطالعه ،2015 ) علاوه بر این ، نظارت بر کیفیت دانه در اعمال طولانی مدت اصلاحات آلی مورد نیاز است زیرا تجمع و کانی سازی N ممکن است باعث افزایش غلظت پروتئین دانه شود.
تحلیل اقتصادی
کاربرد ترکیبی کمپوست 1: 1: کود معدنی می تواند کشاورزان را قادر سازد که به ازای هر سرمایه گذاری 1.0 دلار آمریکا 7.57 دلار بازپرداخت کنند ، که به دلیل ادغام مواد آلی موجود در کودهای معدنی سودآوری بالایی دارد. این منفعت اقتصادی علاوه بر بهبود کیفیت خاک است که ما نمی توانیم آن را کمی کنیم و مقادیر اقتصادی معادل آنها را در این مطالعه بگنجانیم. ادغام FYM با کودهای معدنی همچنین منجر به افزایش جذاب درآمد کشاورزان شد. Demelash و همکاران ( 2014 ) به دلیل ادغام کمپوست با کودهای معدنی در تولید گندم ، سودآوری اقتصادی را با 844٪ MRR گزارش کرد. اوتینگا و همکاران ( 2013) همچنین افزایش سود خالص بیش از 33٪ در پاسخ به استفاده ترکیبی از FYM و کود معدنی در تولید ذرت را گزارش کرد. مصرف تنها کودهای معدنی در مقایسه با ادغام با اصلاحات آلی ، درآمد نسبتاً کمتری برای کشاورزان به همراه داشت. با این حال ، در غیاب اصلاحات آلی ، سرمایه گذاری روی کودهای معدنی منجر به درآمد خالص بسیار بالای کشاورزان با MRR 94/13 (جدول  7 ) در مقایسه با عملکرد کشاورزان موجود در منطقه مورد مطالعه شد. سودآوری اقتصادی با نتایج زراعی موافق است.

محاسبه مجدد بودجه جزئی با قیمت های احتمالی بالاتر از کل هزینه های متغیر تأیید کرد که MRR هنوز بالای 100٪ حداقل نرخ بازده است و این نشان می دهد که همان توصیه می تواند درست باشد. اگر قیمت تمام هزینه های متغیر 30 درصد در 3 سال آینده افزایش می یابد، کشاورزانی که می تواند تصمیم به اعمال را 2.82 تن در هکتار -1 کمپوست همراه با 18-10 کیلوگرم در هکتار -1 N-P خواهد اضافی ایالات متحده کسب 5.59 $ برای هر سرمایه گذاری 1.0 دلار آمریکا مقدار کمپوست و / یا FYM که بازده زراعی و اقتصادی مطلوب را فراهم می کند ، می تواند بیشتر کاهش یابد و از این رو MRR آنها با استفاده از کمپوست ورمی افزایش یابد. شاه و همکاران ( 2015) گزارش کرد که کود مزرعه تلقیح شده با گونه های محلی کرم خاکی کود با بهترین کیفیت را با وضعیت غذایی غنی شده از جمله 3٪ N. تولید می کند. این نتیجه تقریباً دو برابر مقادیر به دست آمده در مطالعه حاضر پیدا شد (1.76 و 1.64٪ N در سال 2013 و 2014 ، به ترتیب) به این معنی که مقدار کودهای آلی و هزینه های مربوط به آنها با افزایش کیفیت آنها بیشتر کاهش می یابد.

نتیجه گیری و توصیه

مطالعه حاضر نشان داد که کاربرد ترکیبی 2.82 تن در هکتار – کمپوست یا 1.07 تن در هکتار -1 ماده خام با 18-10 کیلوگرم در هکتار -1 N-P یا 1.88 تن در هکتار – کمپوست + 0.71 تن در هکتار -1 FYM + 12-7 کیلوگرم هکتار 1N-P باعث افزایش عملکرد ، غلظت پروتئین دانه ، خصوصیات خاک و مزایای اقتصادی شد. نتایج بیشتر نشان داد که بهره وری از جو جوشی و کیفیت خاک می تواند با ادغام اصلاحات آلی و کودهای معدنی پایدارتر از استفاده از اصلاحات آلی یا کودهای معدنی به تنهایی باشد. برای مقابله با کاهش باروری خاک از یک سو و کنار آمدن با افزایش قیمت کودهای معدنی وارداتی از سوی دیگر ، استفاده یکپارچه از کودهای آلی و معدنی بسیار مهم تلقی می شود. بنابراین ، به کشاورزان منطقه مورد مطالعه و سایر محصولات زراعی مشابه توصیه می شود 50٪ کمپوست توصیه شده (RC) + 50٪ NP توصیه شده (RNP) یا 50٪ کود حیاطی مزرعه (RFYM) + 50٪ RNP یا 33٪ RFYM + 33 استفاده کنند. ٪ RC + 33٪ RNP برای بهینه سازی منافع اقتصادی و اقتصادی.

منبع : link.springer.com

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو ) جو مالت سازی :
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو) جو مالت سازی :
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا ) جو مالت سازی :

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .