3

شرح حسابداری بانکی چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

در ابتدا باید گفت که حسابداری دو گرایش بیشتر ندارد.1 -حسابداری مالی 2-حسابداری مدیریت.
فرآیند حسابداری به رویدادهای مالی حسابداری بستگی دارد نه نوع شرکت. پس اگر رویداد مالی مشابهی اتفاق بیافتد نحوه ثبت حسابداری آن در تمام شرکت ها یکسان خواهد بود. ممکن است در یک شرکت خدماتی رویدادهای مالی رخ دهد که در شرکت تولیدی یا بازرگاتی نیز حادث شود که تفاوت نوع شرکت منجر به تفاوت فرآیند حسابداری شان نمی شود. پس نمیتوان شرح متفاوتی برای نوع حسابداری ها قایل شد.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .