0

شرح حدمطلوب EC یا شوری خاک و آب و pH یا قلیاییت خاک و آب برای گیاه پالونیا چه مقدار است

سوال پرسید
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .