بازدید: 37ایران-اسلام
0

جنگ و صلح در اسلام

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
1

جنگ و صلح دراسلام

ایات جنگ و صلح در قران بیانگر این نکته مهم است که حکم هر کدام کاملا منوط به شرایط یعنی تابع ان اثری که از انان گرفته می شود ، می باشد ؛ این شرایط در قران به خوبی تبیین شده است .

صلح : اسلام موافق صلحی است که پایدار و قطع کننده ریشه های جنگ اما تابع شرایطی خاص باشد اول اینکه مسلمین در موضع قدرت بوده و دشمن برای ترک جنگ اراده داشته باشد و پیشتهاد صلح حتما از جانب دشمن باشد . دوم اینکه طبق قاعده نفی سبیل پذیرش صلح سبب پذیرش استبداد کفار و از میان رفتن عزت و استقلال مسلمین نشود .

جنگ: جنگ مشروع در اسلام (جهاد) نام دارد و در چارچوب و ضوابط مشخص تعیین شده است . در اصل اسلام برای ایجاد امنیت جامعه ، احقاق حقوق پایمال شده و اعاده ازادی های سلب شده ، جنگ را نه تنها مجاز بلکه امری مقدس می داند .

در اسلام اصالت بر دعوت توحید و جنگ و صلح ابزار ان است گرچه در حوزه روابط مسلمانان با غیر مسلمانان اصل بر رابطه مسالمت امیز و صلح قرار می گیرد اما در رابطه با دشمنی که اشکارا چه در عمل و چه در لفظ اعلام دشمنی می کند ، اصالت با جنگ و صلح یک حکم موقت و کاملا وابسته به شرایط است .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .