بازدید: 59ایران-اسلام
0

جمع بندی ادبیات تحقیق و استخراج فرارومده های فضای سایبر موثر بر دیپلماسی عمومی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

جمع بندی ادبیات تحقیق و استخراج فرارومده های فضای سایبر موثر بر دیپلماسی عمومی

در این بخش با هدف تحلیل و بررسی پژوهش های پیشین در حوزه فضای سایبر و دیپلماسی عمومی ، بر اساس نظرات خبرگان و همچنین مطالعات انجام شده روند های کلیدی و تاثیر گذار بر اینده دیپلماسی عمومی دسته بندی و استخراج شده است. در نهایت ، روند ها و متغیر های شناسایی شده است که در جدول قابل مشاهده است .

منبع: qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .