بازدید: 51ایران-اسلام
0

جامعه و نمونه اماری

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

جامعه و نمونه اماری

جامعه اماری در این پژوهش شامل خبرگان و کارشناسان اشنا در زمینه دیپلماسی عمومی و تکنولوژِی های نوین و خبرگان دانشگاهی اشنا با اینده پژوهانه و راهبرد های فضای سایبر است که نمونه ی اماری متشکل از 12 نفر از خبرگان مذکور می باشد که بر اساس روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری قضاوتی ، هدفمند و دردسترس انتخاب شدند .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .