1

توابع ریاضی در پایتون چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

توابع ریاضی در پایتون چیست ؟

در ریاضیات شما احتمالاً توابعی همچون sin و log را دیـدهایـد و نحـوه ارزیـابی عبـاراتی همچون (2/pi(sin و (x/1(log را آموختهاید. شـما ابتـدا عبـارت داخـل پرانتـز (آرگومـان) را ارزیابی میکنید. برای نمونه 2/pi تقریباً برابر 571.1 و x/1 در صورتی که x را 0.10 فرض کنیم، برابر 1.0 است. آنگاه شما خود تابع را با جستجو در یک جدول و یا انجام محاسبات گوناگون ارزیابی مـیکنیـد. سینوس عدد 571.1 برابر با 1 است و لگاریتم عدد 1.0) در مبنای 10 (برابر با 1 –است.

این فرایند میتواند جهت ارزیابی عبارات پیچیدهتر همچون ((2/pi(sin/1(log به طـور مکرر انجام شود. ابتدا شما آرگومان درونیترین تابع را ارزیابی میکنید، سپس تابع را مورد بررسی قـرار میدهید و به همین ترتیب. پایتون ماژولی به نام math دارد که اغلب توابع رایج ریاضیات در آن وجود دارد. یـک مـاژول فایلی است که مجموعهای از توابع مرتبط و مجتمع را شامل میشود. قبل از اینکه بتوانیم از توابع یک ماژول استفاده کنیم، باید آن مـاژول را بـا اسـتفاده از دسـتور import وارد فضای کاری کنیم:

>> import math

به منظور فراخوانی یک تابع ما باید نام یک ماژول و نام تابع مورد نظر را مشخص کـرده و آن را با یک نقطه جدا کنیم. این نوع قالببندی را نمادگذاری نقطهای مینامند.

>> decibel = math.log10 (17.0)
>>> angle = 1.5
>>> height = math.sin(angle)

دستور اول لگاریتم 17 در مبنای 10 را در متغیر decibel قرار میدهد. در پایتون همچنین تابعی با نام log موجود است که لگاریتم را در پایۀ e) عدد نپر) میگیرد. سومین دستور، سینوس مقدار متغیر angle را محاسبه میکند. sin و دیگـر توابـع مثلثـاتی (tan ،cot و غیره) آرگومانها را در واحد رادیان دریافت میکنند. برای تبدیل درجه به رادیان، درجه را بر 180 تقسیم و در عدد pi ضرب میکنیم. برای مثال جهت پیدا کردن سـینوس 45 درجـه ابتـدا زاویه را در واحد رادیان محاسبه کرده و سپس از آن سینوس میگیریم:

>> degrees = 45
>>> angle = degrees * math.pi / 180
>>> math.sin(angle)

ثابت pi هم قسمتی از ماژول math میباشد. اگر شما اطلاعاتی درباره هندسه داشـته باشـید، میتوانید نتیجه را بهوسیلۀ مقایسه با جذر 2 بخش بر 2 بسنجید:

>> math.sqrt(2) / 2.0
0.707106781187

برای اموزش های ویدیویی زبان پایتون به بستر ویدیو های اموزشی بروید

بستر اموزش های ویدویی 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .