3

تعیین هدایت هیدولیکی خاک به دو روش بار ثابت و افتان را شرح دهید؟

 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

تعیین هدایت هیدولیکی خاک به دو روش بار ثابت و افتان را شرح دهید؟

13-1-  ثابت بار روش (Constant Head Method)

هدایت هیدرولیکی به معنای توانائی جریان آب در خاک اشباع است. ارقام بزرگ برای هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks)نشاندهندهی جریان سریع آب از فضاهای خالی خاک است. هدایت هیدرولیکی هم در آزمایشگاه و هم در مزرعه تعیین میگردد. عوامل موثر در هدایت هیدرولیکی خاک موراد زیر میباشند؛
ü دما
ü ساختمان خاک
ü لایهبندی خاک
ü فعالیت ریشه و ارگانیسمها خاک (بویژه ارگانیسمهای حفار)
ü نسبت پوکی خاک که با هدایت هیدرولیکی رابطهی مستقیم دارد.
ü توزیع اندازهی ذرات خاک؛ هرچه دانهبندی خاک یکنواختتر باشد، یعنی قطر ذرات تشکیل دهندهی خاک مساوی هم باشد،
نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی خاک بالاتر است.

13-1-1-وسایل و مواد مورد نیاز

سیلندر فلزی مخصوص تعیین هدایت هیدرولیکی به روش بار ثابت، سیلندر نمونه برداری، چکش نقطهای، آب، کولیس، استوانه مدرج، ساعت یا کرنومتر.

13-1-2-روش کار

ابتدا نمونهی خاک بهم نخورده را با چکش نقطهای برداشته و به آزمایشگاه منتقل میکنیم. خاک را اشباع کرده و بار ثابتی به اندازهی H بر آن اعمال میکنیم. L؛ ارتفاع نمونهی خاک و V؛ حجم آب خارج شده از سیلندر میباشد. بدیهی است به علت بار آبی H ،آب از زیر نمونهی خاک خارج میگردد. در طول زمان t ،حجم آب خروجی برحسب cm 3 اندازه گرفته شده و با کمک قانون دارسی هدایت هیدرولیکی خاک به دست میآید.

13-2- روش افتان بار(Falling Head Method)

13-1-1-وسایل و مواد مورد نیاز

سیلندر فلزی مخصوص تعیین هدایت هیدرولیکی به روش بار افتان، سیلندر نمونه برداری، چکش نقطهای، آب، کولیس، ساعت یا کرنومتر.

13-1-2- روش کار

ابتدا نمونهی خاک بهم نخورده را با چکش نقطهای برداشته و به آزمایشگاه منتقل میکنیم. خاک را اشباع کرده و به اندازهی H1 بر آن آب میریزیم. L؛ ارتفاع نمونهی خاک. سپس با نگه داشتن زمان به اندازهی t ،صبر میکنیم تا سطح آزاد آب به H2 تنزل یابد. زمان تنزل آب از H1 به H2 تابع میزان نفوذپذیری خاک است. با کمک رابطهی زیر هدایت هیدرولیکی خاک به دست میآید.

منبع :

دانشگاه پیام نور، دانشکدهی علوم کشاورزی، گروه اب و خاک

جهت خرید انواع خاک مناسب برای بستر های کشاورزی و نیز خاک های مناسب گیاهان زینتی به صورت بسته بندی به بستر عرضه خاک و مشتقات وارد شوید . بستر خاک و مشتقات

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .