3

تعیین رطوبت ظرفیت زراعی را شرح دهید ؟

با چه روشی می توان تعیین رطوبت ظرفیت زراعی را تنظیم کرد؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

تعیین رطوبت ظرفیت زراعی را شرح دهید ؟

که خاک اشباع است، در خاکهای شنی در مدت زمان کمتر از 24 ساعت، در خاکهای لومی 48 – 24 ساعت و در خاکهای 72 – 48 ساعت طول میکشد تا رطوبت خاک به سطح طرفیت زراعی برسد.

5-4-1-وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز برای نمونه برداری بهم نخورده ( بخش 3-1-1 نمونه برداری)، بیل و بیلچه، سطل آب، آون، ترازو با دقت 0/01 گرم،ظرف کوچک گالوانیزه یا بوتهی چینی مناسب، کاردک، کیسهی پلاستیکی، دسیکاتور و مادهی جاذب رطوبت.

5-4-2-روش کار 

در قسمتی از زمین یا مزرعه با بیل یک کرت کوچک درست میکنیم. کرت را پر از آب کرده و پس از نفوذ آب به داخل خاک، بلافاصله روی کرت را با یک پلاستیک کاملاً میپوشانیم تا از تبخیر آب جلوگیری شود. به مدت چهار تا هفت روز و هر روز یک بار از خاک مورد آزمایش نمونهی بهم نخورده تهیه کرده و رطوبت حجمی آن را به دست میآوریم. پس از نمونه برداری باید سریعاً سطح خاک را با کیسهی پلاستیکی بپوشانیم. نمودار رطوبت خاک که تابعی از زمان میباشد را رسم نموده و در هر زمانی که رطوبت ثابت شد، آن مقدار نشان دهندهی رطوبت طرفیت زراعی خاک خواهد بود. شیب منحنی در خاکهای رسی تند و در خاکهای شنی کند میباشد.

منبع :

دانشگاه پیام نور، دانشکدهی علوم کشاورزی، گروه اب و خاک

جهت خرید انواع خاک مناسب برای بستر های کشاورزی و نیز خاک های مناسب گیاهان زینتی به صورت بسته بندی به بستر عرضه خاک و مشتقات وارد شوید . بستر خاک و مشتقات

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .