3

تعیین رطوبت خاک به روش توزینی را شرح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

تعیین رطوبت خاک به روش توزینی را شرح دهید ؟

آب نگهداری شده در بین ذرات خاک یا در بین خلل و فرج خاک را رطوبت خاک گویند. رطوبت خاک منبع تامین کنندهی آب مورد نیاز گیاهان بوده و پارامتری مهم در تولید محصول به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک میباشد. اکثر پدیدهها و فعل و انفعالات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیک در محیط آب خاک صورت میگیرد و کاهش رطوبت خاک منجر به نقصان این پروسهها یا توقف آنها میگردد. مواردی از قبیل تهویه و زهکشی خاکها، جابجائی و انتقال گرما، تغییرات دمائی خاک، انجام عملیات زراعی، جوانهزنی و رشد گیاهان، جذب عناصر غذائی، فعالیت میکروارگانیسمها و … تابع رطوبت خاک و تغییرات آن است. مقدار آب موجود در واحد جرم یا حجم خاک را رطوبت خاک (Moisture Content) و حالت یا وضعیت فیزیکو – شیمیائی آب در خاک را پتانسیل (Potential) ان گویند. در واقع مقدار رطوبت تنها بیان کنندهی این است که چه مقدار آب در خاک وجود دارد، اما پتانسیل آب در خاک برای ما توصیف میکند که توان انجام کار توسط رطوبت چگونه است. زمانی که صحبت از درصد رطوبت خاک میکنیم، مثلاً گفته میشود که خاکی 22 درصد رطوبت دارد، بدین معنی نیست که از هر 100 گرم خاک، 22 گرم آن آب است، بلکه معنی آن این است که در کنار هر 100 گرم خاک خشک، 22 گرم آب با آن مخلوط شده و از این مجموعهی 122 گرمی، 22 گرم آنرا آب تشکیل میدهد. دانستن رطوبت خاک (Soil Moisture) معیاری برای برنامهریزی بهینهی آبیاری، امور تحقیقاتی و تعیین نقاط رطوبتی خاک میباشد. روشهای متعددی برای تعیین رطوبت خاک وجود دارد.

منبع :

دانشگاه پیام نور، دانشکدهی علوم کشاورزی، گروه اب و خاک

جهت خرید انواع خاک مناسب برای بستر های کشاورزی و نیز خاک های مناسب گیاهان زینتی به صورت بسته بندی به بستر عرضه خاک و مشتقات وارد شوید . بستر خاک و مشتقات

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .