0

ترکیب در زبان پایتون به چه صورت انجام می گیرد؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

ترکیب در زبان پایتون به چه صورت انجام می گیرد؟

تا به حال ما به عناصر یک برنامه به طور جداگانه نگریستهایم – متغیرها، عبارات و دسـتورات– ولی درباره اینکه چگونه با هم ترکیب میشوند صحبتی نکردهایم. یکی از مفیدترین خصوصیات زبانهای برنامهنویسی توانایی آنها در گرفتن اجزای کوچک برنامه و ترکیب آنها است. برای نمونه، ما جمع کردن اعداد را میدانیم و نیز آموختهایم که چگونـه چیـزی را چاپ کنیم، پس ما میتوانیم این دو عمل را در یک زمان انجام دهیم:

>> print 17 + 3
20

در حقیقت جمع کردن باید قبل از عمل چاپ صورت گیرد، لذا عملیات در واقـع در یـک زمـان انجام نمیشود. نکته این است که هر عبارتی که شامل اعداد، رشتهها و متغیرها است، میتواند در یـک دستور چاپ استفاده شود. شما قبلاً نمونهای از این مورد را دیدهاید. print “Number of minutes since midnight: “, hour*60+minute همچنین شما میتوانید یک عبارت دلخواه را در سمت راست یک گزاره نسبتدهی قرار دهید: percentage = (minute * 100) / 60 این توانایی شاید در حال حاضر برای شما زیاد جالب نباشد، اما شما مثاله ایی خواهید دید کـه در آنها ترکیب به شما امکان میدهد که محاسبات پیچیده را مختصر و بدون نقص ارائه دهید. اخطار: محدودیتهایی در نحوه استفاده از برخی عبارات وجود دارد. برای نمونه سمت چپ یک گزاره نسبتدهی باید یک نام متغیـر باشـد و نـه یـک عبـارت، بنـابراین ایـن دسـتور غیرمجـاز اسـت:
. minute+1 = hour

برای اموزش های ویدیویی زبان پایتون به بستر ویدیو های اموزشی بروید

بستر اموزش های ویدویی 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .