بازدید: 54ایران-اسلام
0

تحلیل سیستم را شرح دهید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

تحلیل سیستم را شرح دهید .

شکل 1 جایگاه متغیر ها تاثیر گذار را در یک نمودار دو بعدی نشان می دهد . متغیر های استراتژیک ، متغیر هایی هستند که هم قابل دستکاری . کنترل باشند و هم بر پویایی و تغییر سیستم تاثیر گذار باشند . با این توصیف متغیر های را که تاثیر بالایی دارند ، ولی قابل کنترل نیستند ، نمیتان به عنوان متغیر استراتژیک محسوب کرد . اگر نمودار وضعیت متغیر ها را به صورت یک شبکه مختصات فرض کنیم ، متغیر های قرار گرفته در ناحیه 2 چنین وضعیتی دارند . برنامه ریزان به ندرت قادر به تغییر این متغیر ها هستند . متغیر های قرار گرفته در ناحیه 3 شبکه مختصات تاثیر گذاری و تاثیر پذیری بسیار پایینی دارند و نمی توانند متغیر اتراتژیک محسوب شوند . متغیر های ناحیه 4 به دلیل وابستگی شدید به سایر متغیر ها خاصیت استراتژیک محسوب شوند . متغیر های ناحیه 4 به دلیل وابستگی شدید به سایر متغیر ها خاصیت استراتژیک نداند و بیشتر ، نتیجه سایر متغیر ها محسوب می شوند . اما متغیر های ناحیه 1 متغیر های استراتژیک هستند ، چرا که هم قابلیت کنترل توسط سیستم مدیریتی را دارند و هم بر سیستم تاثیر گذاری قابل قبولی دارند. در واقع هرچه از انتهای ناحیه 3 به سمت انتهای ناحیه 1 شبکه مختصات نزدیک تر می شویم ، بر میزان اهمیت متغیر افزوده می شود . جایگاه متغیر های استراتژیک در شکل نشان داده شده است.

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .