بازدید: 47ایران-اسلام
0

تحلیل داده های گرد اوری شده از ماتریس متقابل

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

تحلیل داده های گرد اوری شده از ماتریس متقابل

این روش یکی از روش های کمی /کیفی اینده پژوهی محسوب می شود . تاثیرات متقابل روشی برای تحلیل احتمال وقوع یک موضوع در یک مجموعه مورد پیش بینی است . احتمالات این موضوع می تواند با قضاوت هایی درباره قابلیت بالقوه تاثیر متقابل میان موضوع های مورد پیش بینی تنظیم شود .

ماتریس تحلیل تاثیر متقابل با اخذ خبرگان متشکل از 12 خبره تکمیل گردید. ابعاد ماتریس 22*22 بود ، بدین ترتیب خبرگان قضائت های خود را در مورد هر یک از عوامل مندرج در سطر ، بر تمامی عوامل که در ستون درج شده اند ، تکمیل نمودند . مجموع اعداد هر سطر بیانگر جمع فعال و مجموع داده های هر ستون بیانگر غیر فعال است . پس از تکمیل ماتریس اثرات متقابل ، داده های هر ستون بیانگر غیر فعال است . پس از تکمیل ماتریس اثرات متقابل ، داده های این ماتریس وارد نرم افزار میک _ مک شد . عوامل به دست امده از توزیع متغیر ها بیانگر این است که عوامل برگزیده تاثیر زیاد و پراکنده ای بر یکدیگر داشته و در واقع وضعیت سیستم ، نا پایدار محسوب می شود . در این تحقیق ماتریس بر اساس شاخص اماری با دوبار چرخش از مطلوبیت و بهینه شدگی 100 درصد برخوردار بوده است که حاکی از روایی بالای ماتریس و  پاسخ ها می باشد . نتایج اولیه داده های ماتریس تاثیرات متقابل در جدول قابل مشاهده است .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .