0

تاثیر امتدادهای مختلف قرارگیری دستگاه em38 نسبت به زمین در مقادیر قرائت شده دستگاه چگونه است؟

تاثیر امتدادهای مختلف قرارگیری دستگاه em38 نسبت به زمین در مقادیر قرائت شده دستگاه را شرح دهید؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

تاثیر امتدادهای مختلف قرارگیری دستگاه em38 نسبت به زمین در مقادیر قرائت شده دستگاه چگونه است؟

نظر به اینکه در پیمایش های دستی Em38 و پس از مراجعه به هر نقطه ، امکان انجام چندین قرائت در امتداد های مختلف و بدون صرف هزینه اضافی وجود دارد، برخی از کارشناسان ترجیح می دهند که با افزایش قرائت ها در دو یا چندد امتداد، ضمن تکرار پذیری در داده برداری، تاثیر امتدادهای مختلف قرار گیری این دستگاه بر قرائت های ان نیز بررسی نمایید شکل شماره 12 تصویری از امتداد های مختلف قرار گیری EM38 بر روی زمین را نشان می دهد. بدیهی است که در هر یک از این امتداد ها، امکان انجام قرائت های عمودی و افقی حول یک نقطه نیز فراهم است (شکل شماره 13).

اگر چه ممکن است در بسیاری مناطق تفاوت بین قرائت های امتداد های مختلف این دستگاه مطالعه نشود ، اما این کار می تواند در بررسی همگنی خاک یک منطقه (خصوصا از نطر توزیع شوری ، بافت و تخلخل) پر اهمیت باشد. به عنوان مثال در مقایسه ای که بین قرائت های EM38 در امتداد های مختلف قرار گیری این دستگاه در باغات پسته اردکان صورت گرفته است (شکل شماره 14)، مشخص گردید که تفاوت قرائت ها در دو امتداد شرقی _غربی و شمالی_ جنوبی قابل توجه است. شکل شماره 15 نتایج این مقایسه را نشان می دهد.

اما در برخی مناطق نمی توان اختلاف معنی داری بین قرائت های EM38 در دو امتداد مختلف پیدا نمود. به عنوان مثال شکل شماره 16 نشان دهنده ارتباط رگرسیونی بین قرائت های EM38 در امتداد های عمود بر هم است که مربوط به اراضی دشت ازادگان در استان خوزستان می باشد. بنا بر این به منظور کاهش اثر امتداد مختلف قرار گیری این دستگاه بر روی قرائت های ان ، توصیه می شود که ضمن مطالعه همگنی خاک لایه های مختلف در منطقه مطالعاتی ، در تعدادی از قرائت ها این موضوع بررسی و سپس در مورد نحوه قرائت ها در منطقه مطالعاتی تصمیم گیری می شود.

منبع :

  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز ملی تحقیقات شوری

جهت خرید دستگاه پایش شوری خاک به کمک هدایت گر الکرومغناطیسی EM38 وارد بستر خدمات کشاورزی شوید . بستر خدمات کشاورزی 

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .