0

تاثير تلقيح قارچ آربوسكولار ميكوريز و كود شيميايي فسفره بر رشد و توليد دو گونه يونجه يكساله را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

تاثیر تلقیح قارچ آربوسکولار میکوریز و کود شیمیایی فسفره بر رشد و تولید دو گونه یونجه یکساله را شرح دهید

ﻗﺎرچ ﻫﺎي اﻧﺪوﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺧﺎﻛﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺨﺸﻲ از اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه)ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻓـﺴﻔﺮ ( را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ دو ﻋﺎﻣـﻞ ﻛـﻮد زﻳﺴﺘﻲﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي) در دو ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻛﻮد و ﺑﺪونﻛﻮد ( و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه ) در دو ﺳـﻄﺢ ﺻـﻔﺮ و 65 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮ در ﻫﻜﺘﺎر ( ﺑﺎ 4 ﺗﻜﺮار در ﻣﺰرﻋﻪ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻫﺮود ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ . ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻋﻠﻮﻓﻪ ﮔﻴﺎه ﻗﺎرچ Glomus intraradices اي ﺑﺎ درﺻـﺪ ﻫﻤﺰﻳـﺴﺘﻲ رﻳﺸﻪ و وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ دار و وزن ﺧﺸﻚ رﻳﺸﻪ را ﺑـﻪ ﻃـﺮز ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻋﻠﻮﻓﻪ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 30 ﺑﻴﺶ از درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ داد اﻣـ ﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي را ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ داد . ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻗـﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎه ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻧﻮعﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺠﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻮﻓﻪ و ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ ﻛـﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار ﺳﻮدﺑﺮد .

زﻳﺎن اﻣﺮوزه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده روﻳﻪ ا زﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮدﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 12) ﺷﻮد ،2، .(1 ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن آن ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ، اﻓﺰاﻳ ﺶ ﭼﺮﺧﻪ داﺧﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎك از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺎك ورزي و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺠﺎي ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴ ﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ 12) ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،10، .(1 ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮدﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ 1 ﻫﺎي 17) ﻫﺴﺘﻨﺪ ،12، (9 . ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﻛﻪ از دو Myco ﺑﺨﺶ Rhiza ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺎرچ و e ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ رﻳﺸﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺰي ﺑﺎ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺷﺎره دارد .ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫ ﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﻏ ﮔﻮﻧﻪ ﻠﺐ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را داﺷﺘﻪو ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮع ﻳﻚ ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ، ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي داراي اﻫﻤﻴﺖ 15) اﻧﺪ ،8،3، ﻣﻮارد، .(2 در ﺑﺴﻴﺎري ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي در رﻳﺰوﺳﻔﺮ، ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ اي را ﺑﻴﻦ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه و ﺗﻮده ﺧﺎك ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻴﺎه در ﺟﻬﺖ ﺟﺬب آب و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬ اﻳﻲ)ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻮﻳﮋه ( از ﺧﺎك ﻛﻤﻚ ﻣﻲ 20) ﻧﻤﺎﻳﺪ ،15، .(9 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع 1- Mycorrhizal fungi
ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل، ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ درﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ .(1) در ﺧﺎك اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻧﻮاع ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰﻫﺎ اﻧﺪو 2 ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ اﻛﺘﻮﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ 3 و ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪهاﻧﺪ. در رﻳﺸﻪ ً ﻧﻮع اول اﻛﺜﺮا ﮔﺎه درﺧﺘﺎن و ﻧﻮع دوم ﺑﻴﺸﺘﺮ در رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ و ﻣﺮﺗﻌﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﻮاع اﻧﺪوﻣﻴﻜ آرﺑﻮﺳﻜﻮﻻر ﻮرﻳﺰﻫﺎ، ﻣﻲ (AM) 4ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق زﻳﺮا اﻟﻌﺎده زﻳﺎدي دارد رﻳﺸﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮ ﺗﻌﻲ، زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) 20 ، .(17 ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮﻗﺮاري اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﻘﺎء و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺰﺑﺎن 1970 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن از اواﻳﻞ دﻫﻪ ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در اﻳﻦ ز ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ .(9) اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ دﻳﮕﺮ از ﺳﻮي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز داﻣﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﻲ در راه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺑﻪ رﺷﺪ اﻳﺮان اﺳﺖ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻴ ﺴﺘﻢ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺮﺳﻮم، اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد . اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻓﺮاوان زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و اﺻﻼح دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎيزﻳﺴﺘﻲاﺳﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار در ﺧﺸﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻮﻓﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ا ي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻘﻮﻻت ﺑﻮﻳﮋه ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ .(اﻳﻦ 7) ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣ ﺎل ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮاﮔﻴﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ، ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي داﺷﺘﻪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺎز ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ اي 13) ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ، (5 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در راﺳﺘﺎي ، ﻗﺪم ﮔﺬاري در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدهﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺠﺎي ﻧﻬﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﻛﻮد ، ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻠ ،ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻮ ﻓﻪ در دو
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻛﻮد اﺳﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻮده . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ در 1387 ﺳﺎل در ﻗﺴﻤﺘﻲ از اراﺿﻲ ﻣﺰرﻋﻪ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻫﺮود ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻨﺪ ﺳﺎ ﻧﺪاﺷﺘ ل اﺧﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺸﺖ و ﻛﺎر ﻪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح داراي اﻗﻠﻴﻢ ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ . ارﺗﻔﺎع آن ﻣ 1349 از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ 160 ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲ 14/4 ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎ درﺟﻪ ﮔﺮاد اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﺳﺎﻧﺘﻲ 30 ﻣﺰرﻋﻪ، از ﻋﻤﻖ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺮداري ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.

ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در اﻳﻦ دو آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮد ﻋﺒﺎرت ﻧﺪ از :اﻟﻒ ـ ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي ) در دو ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﺑﺪون ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ (ب ، ـ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه)در دو ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم65 ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ و ﻓﺴﻔﺮ ﻫﻜﺘﺎر در . ( اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك و ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﻜﺮار ﻫﺮ ﻛﺪام در ﻣﺠﻤﻮع وا 16 ﺣ آزﻣﺎﻳﺸ ﺪ ﻲ) ﻛﺮت (
اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ .زﻣﻴ ﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ ﺷﺨﻢ و دﻳﺴﻚ زده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻛﺮﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 2×3 اﺑﻌﺎد ﻣﺘﺮ آﻣﺎده ﻧﺪ . آﺑﻴﺎري ﺑﺼﻮرت ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻛﺮﺗﻬﺎ ﻫﺮ 600) ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاء ﻛﺮت در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺬ ،(آﺑﻴﺎري از اﺑﺘﺪاي ﻛﺎﺷﺖ و ر ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ . ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت

ﺗﺮﻳﭙﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ و آﻣﺎده ﺳﺎزي زﻣﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻮدﭘﺎﺷﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ از روش ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻪ ﮔﻠﺪاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﺎﺷﺖ ﺷﺒﺪر ﺑﺮﺳﻴﻢ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎل ﻛﻪ در ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ا ﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ N.C. Schenck ﮔﻮﻧﻪ & G. S. Smith ﺗﻬﻴﻪﮔﺮدﻳﺪGlomus intraradices . روش ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬر و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ10 در ﻫﺮ ﻛﺮت، ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و ﻳ 25 ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﻜﺪﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و 40 ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﮔﺮم ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎك، ﺑﻘﺎﻳﺎي رﻳﺸﻪ اﻧﺪام اي و ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻮد ﺑﺼﻮرت ﻛﭙﻪ 15 ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ . 5 ﺳﭙﺲ روي اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ا ﻣﺘﺮ ﺧﺎك ﻓﺰوده و 5 ﺗﺎ 10 ﺑﺬر ) ﻛﻪ ﻗﻮه ﻧﺎﻣﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 65 درﺻﺪ ﺑﻮد (و روي ﻛﭙﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺬرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎك ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﻛﺮت ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ، ﻫﺎ آﺑﻴﺎري ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ، در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻚ ﻛﺎري ﻧﻬﺎل و ﻫﺎ ﻋﻠﻒ وﺟﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻧﻤﺎﻳﻪ  ﻫﺎي ﻛﻤ ﻲ ﮔﻴﺎه، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺬردﻫﻲ و ﻗﺒﻞ از رﻳﺰش ﺑﺮﮔﻬﺎ از ﻛﺮﺗﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ اﻧﺠﺎم . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮ ﻛﺮت ده ﭘﺎﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ) و در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر ﺗﻜﺮار، ﺗﻴﻤﺎر 40 ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ( ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ از ﻛﺮت ﺧﺎرج ﺷﺪ . ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل رﻳﺸﻪ و ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ و ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﭘﺎﻛﺖ و ﻛﺎﻏﺬي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﻪ، در ﺑ ﻪ 48ﻣﺪت ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎﻧﺘﻲ 70دﻣﺎي درﺟﻪ ﮔﺮاد در آون ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ.آﻧﮕﺎه وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ، وزن ﺧﺸﻚ رﻳﺸﻪ و وزن ﺧﺸﻚ ﻏﻼف ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي اﻧﺪازه 0/01 دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮم ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ . ﺑ ﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ اﻧﺪازه و ﮔﻴﺮي درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ ، از رﻳﺸﻪ ﺗﺎزه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ) ﮔﺮم 0/2 ﺣﺪود ( و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ آب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﻗﻄﻊ و ﺟﻬﺖ رﻧﮕﺒﺮي ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪ KOH ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ده درﺻﺪ 48 ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻤﺪت ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ . ﺳﭙﺲ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻳﻚ دﻫﻢ HCl دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﻻر ﻗﺮار .( رﻧﮓ 16) داده ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻬﺖ رﻳﺸﻪ آﻣﻴﺰي ﻫﺎ از (1970) روش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ و ﻫﺎﻳﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .رﻳﺸﻪ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﺑﺎ رﻳﺸﻪ (1980) ﻫﺎ از روش ﺟﻴﻴﻮواﻧﻲ و ﻣﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻣﺎري ﻫﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم GenStat اﻓﺰار (11.1- 2008- Vsn و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ International Ltd) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺷﺪ LSD آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم . ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺪ Excel از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺘﺎﻳﺞﺗﺠ ﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮات ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي روﻳـﺸﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس داده آﻣﺪه، ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ اﺛﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰيو ﻛﻮدﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روﻳﺸﻲ ﻣﻮر د ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ( درﺻﺪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي: ا ﺛﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ رﻳﺸﻪ اي در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ و 2 دار ﺑﻮد)ﺟﺪاول 3 .( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮات اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ رﻳﺸﻪا ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ي از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ .(1 ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ب (ﻫﻮاﻳﻲ وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ و ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮهﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻧﺪام M. polymorpha ﻫﻮاﻳﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻌﻨﻲ M. scutellata دار و در ﮔﻮﻧﻪ دار 2 ﺑﻮد )ﺟﺪاول و .(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دارد ، داري وﺟﻮد اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮأم ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ و ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻛﻮدي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ .(2 ج ( وزن ﺧﺸﻚ رﻳﺸﻪ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي ﺑﺮ وزن ﺧﺸﻚ رﻳﺸﻪ ء ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮده وﻟﻲ اﺛﺮ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺒﻮد دار ) ﺟﺪا ول 2 و 3 .(ﺷﻜﻞ 3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺧﺸﻚ رﻳﺸﻪ ﻫﺮ دو ﮔﻴﺎه را ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚ رﻳﺸﻪ از ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . د -ﻃﻮ ﻃﻮل رﻳﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ ل : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮔﻮﻳﺎي آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ و ﻃﻮل رﻳﺸﻪ در دو ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ)ﺟﺪاول 2 و 3 .( ه- ﻏﻼف ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف و وزن : داده ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ اﻳﻦ دو ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ 2 داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﺟﺪاول 2 و 3
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻮدﻫﺎي ز ﺑ ﻳﺴﺘﻲ ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺰي ﺷﺪه 9) اﻧﺪ ، ﺑﺮرﺳﻲ .(1 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه ﻣﻲﮔﺮدد .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﻗﺎرچ ﺑﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺧﺎك، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎﻫﺎن و د ﻧﺘﻴﺠﻪ ر اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 17) ،14،11،10،5، .(2 آﮔﺎﻫﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﻦ ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺰﺑﺎن از ﻣﻘﺪﻣﺎت اوﻟﻴﻪ در ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮدﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ . زﻳﺮا ﺣﺘﻲ اﺳﺘﻌ ﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮهء اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎص ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي ﻣﻮﺛﺮ و ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎك، ﻗﺎرچ و ﮔﻴﺎه و ﻧﻴﺰ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ .(9و1) واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ ﺪ ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺬر ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ) ( M. polymorpha and M. scutellata ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ، دار درﺻﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روﻳﺸﻲ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰﺗﺎﺛﻴ ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ در دو ﻣﻬﻤﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﺎري ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود . ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ و ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻮد درﺻﺪ 30 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻴﺶ از ﺑﻮد . اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ داده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ا ﺳﺖ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي روﻳﺸﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻘﺶ دارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 19) ،14،8،5،3، رﻳﺸﻪ .(2 ﺳﺎﻗﻪ ، ﻃﻮل ﻃﻮل ، ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف و وزن ﻏﻼف ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دو ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻮد زﻳ ﺴﺘﻲ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي ﺷﻴﻤﻴﺎ و ﻛﻮد ﻳ ﻲ ﻓﺴﻔﺮه، اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ . ﻣﻬﺮورز و ﻫﻤﻜﺎران (ﻛﺮده 2008) ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي اﺛﺮي ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﮔﻴﺎه ﺟﻮ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻫ ﻧﻮع ﺮ دو ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ دو ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ،ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻨﻲ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت داري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻜﺎرﮔ ﻴﺮي ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ، ﻣﻲﺗﻮان از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻮد ﺑﺮد . ﻓﺴﻔﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻘﻮﻻت 9) اﺳﺖ ،7، ﻗﺎرچ (1 و ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴ ﻔﺮ در ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ . آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﺑﻘﻮﻻت ﻋﻠﻮﻓﻪ اي در اراﺿﻲ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻛﻪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ از رﺷﺪ ﭼﻨﺪان .ﻗﺎرچ (13) رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎك ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑ ، ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ رﺷﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻪ وﻳﮋه ﺻﻮرت اي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘ .(17) ﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺧﺎك واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻴﺰان .(4) اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺴﻔﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه و ﺣﺬ ف ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎر آﻣﺪ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي
.(18) ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﺮ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري 70 ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪي ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن رﻳﺸﻪ اﺳﺖ اي ﺷﺪه . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻫﺎ، ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﭼﺮﺧﻪ داﺧﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑ ﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺎك ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زراﻋﻲ، ﺳﺒﺐ ﺣﺬف ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﺎ 12) ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،19،17، .(13 اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎه، ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎك ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨ ﺧﺎك ﻴﺰي ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻮدﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻻزﻣﻪ ﺑﻘﺎ اﺳﺖ ء و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت در ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻲ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﺎرچ ﺑ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

منبع : مجله علمی پژوهشی مرتع

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .