0

تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و انواع کود بر ویژگی های کمی و کیفی زیره سبز شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و انواع کود بر ویژگی های کمی و کیفی زیره سبز شرح دهید .

به منظور بررسی تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و انواع کود بر ویژگی آزمایشی به ، های کمی و کیفی زیره سبز صورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شهرستان دلفان در سال زراعی 4931-493 انجام گرفت. عامل اصلی شامل سه سیستم مختلف خاک 5 ) خاک 4( ورزی؛ ورزی متداول (گاوآهن برگردان ، دار پنجه ) خاک 2( غازی و دیسک)، ) بدون خاک 9( ورزی حداقل (پنجهغازی و دیسک) و ورزی (دیسک) و عامل فرعی شامل تن ورمی 41 )9( ، کیلوگرم کود شیمیایی نیتروژن 25 )2( ) شاهد، 4( سطح؛8 کودهای آلی و شیمیایی در تن21 )1( کمپوست، درصد ورمی 51 + درصد کود شیمیایی 51 )6( تن کمپوست زباله شهری، 21 )5( ، کود گاوی درصد کود 51 )7( کمپوست، درصد کمپوست زباله شهری میباشد. نتایج نشان داد که 51 + درصد کود شیمیایی 51 )8( درصد کود گاوی و 51 + شیمیایی گرم در متر مربع) مربوط به سیستم خاک 241/14( گرم در متر مربع) و عملکرد بیولوژیک 84/59( بالاترین عملکرد دانه ورزی حداقل و مصرف کود گاوی بود و کمترین آنها نیز در سیستم بدون خاک ورزی و تیمار شاهد به بیشترین، دست آمد. همچنین درصد و عملکرد اسانس در سیستم خاک تن ورمیکمپوست در هکتار به 41 ورزی حداقل و مصرف دست آمد که نسبت به سیستم بدون خاک ورزی و تیمار شاهد به درصد افزایش را نشان داد. میتوان نتیجهگیری کرد که برای افزایش و 28 و25 ترتیب بهبود ویژگی های کمی و کیفی زیره سبز کاربرد کود گاوی و ورمیکمپوست در قالب خاک ورزی حداقل قابل توصیه است.

زیره سبز با نام علمی گیاهی cyminum L. است از خانواده چتریان، یک معطر، بدون کرک ، ساله (به جز میوه) و دارای ساقه علفی با انشعابهای دوتایی و گاهی سهتایی میباشد. مواد مؤثره این گیاه شامل اسانس، و4 تانن و روغن است و خواص درمانی شبیه به زیره سیاه دارد. ضد 2انیسون نفخ، ضدتشنج و صرع، مدر و بادشکن، قاعده آور و معرق، درمان عفونت حاد و مزمن و قرار دادن ضماد آن در موارد جمع شدن شیر در پستان اثر مفیدی ]. اگرچه مواد مؤثره اساسی گیاهان دارویی 6 و 1[ دارد اساساً با هدایت فرایندهای ژنتیکی ساخته میشوند، ولی ساخت آنها به طور بارزی تحت تأثیر عوامل محیطی و ]. از نقطه نظر اکولوژیکی 5[ مدیریت زراعی قرار میگیرد و محیطی کاربرد کودهای شیمیایی دارای اثرات منفی جبران ناپذیری از جمله اسیدی شدن خاک، کاهش فعالیت میکروارگانیزم مفید خاک 9 های زی، آلودگی محیط زیست و آبهای زیرزمینی، به هم خوردن تعادل غذایی خاک، کاهش حاصلخیزی و باروری خاک که در نهایت ماحصل تمامی موارد بیان شده کاهش کیفیت محصول و به خطر افتادن سلامتی مصرف .]48 و49[ کنندگان است به طورکلی، مطالب ذکرشده از ویژگیهای کشاورزی رایج است که در آن استفاده از نهادههای شیمیایی در حداکثر مقدار خود است و در مقابل این نوع از کشاورزی، در سال های اخیر مفهوم جدیدی از کشاورزی موسوم به کشاورزی اکولوژیک مطرح شده است که در واقع رویکردی از کشاورزی است که به مزرعه به عنوان یک سیستم همه جانبه بیولوژیک، اقتصادی و اجتماعی ‌ نگریسته میشود، به طوری که این نگرش مفاهیم متعددی را در بر میگیرد که حفاظت خاک، استفاده کمتر از منابع 1. Bunium persicum Bioss. 2. Pimpinella anisum L. 3. Microorganism
غیرقابل تجدید، رعایت دیدگاههای بوم شناختی در کشاورزی، رعایت اصول بازاریابی، اجتماعی و اقتصادی ]. در کشاورزی اکولوژیک به 3[ از آن جمله هستند جای استفاده زیاد از نهاده های خارجی به ویژه نهادههای شیمیایی، به مدیریت و کنترل اکوسیستم مزرعه بیشتر توجه می شود که با نام های کشاورزی بوم شناختی و نیز شناخته می 1اگرواکولوژی .]4[ شود با توجه به مطالب ذکرشده، نظر به نیاز روزافزون بشر به تولید گیاهان دارویی و همچنین ارتقای سطح کیفی و فرهنگی زندگی بشر که نتیجه آن تقاضای محصولاتی با کیفیت بسیار بالا است و ناکارآمدی روشهای نوین تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه (کاربرد کودهای شیمیایی)، بهرهبرداران بخش کشاورزی میبایست به منظور برآورده کردن این خواستهها روشهای سنتی کشاورزی از جمله کاربرد بیشتر کودهای آلی را بیش از پیش مدنظر قرار دهند ]. در مورد روش تغذیه خاک مطالبی بیان شد، ولی 49 و42[ نکته حائز اهمیت دیگر در حفظ خاک روش های بدون خاک ورزی یا حداقل خاک ورزی است. از مزایای این ،]41[ روشها میتوان به کاهش فرسایش بادی و آبی بهبود ،]3[ نگهداری بیشتر و جابهجایی آسانتر آب ویژگی تأثیر بر ،]41[ های فیزیکی و شیمیایی خاک و آب افزایش،]7[ توزیع بهتر و در دسترس بودن مواد غذایی ،pH .] در زمینه 44[ مواد آلی و عملکرد محصول اشاره نمود کاربرد ورمیکمپوست، در پژوهشی مزرعه ای که بر روی ( گیاه دارویی رازیانه ) صورت . تن در هکتار 41 گرفت، مشخص شد که کاربرد ورمی کمپوست سبب افزایش تعداد گل، ارتفاع بوته، وزن ‌ هزاردانه، عملکرد بیولوژیک و مقدار اسانس گیاه مورد نظر گردید، همچنین ضمن افزایش برخی از اجزای اسانس، بعضی از آنها را کاهش داد مختلف خاک ورزی بر روی شاخصهای کمی و کیفی گیاهان دارویی پژوهش معتبری یافت نشد ولی بر روی Zea ( گیاهان زراعی دیگر از جمله ذرت کلزا ،) mays (Brassica Helianthus ( ) و آفتابگردان napus L. annuus) .]3 و2[ پژوهشهایی انجام شده است با عنایت به اینکه در بسیاری از مزارع، سیستم خاک ورزی متداول (شخم با گاوآهن برگردان پنجه ، دار غازی و دیسک) رایج است و با توجه به لزوم مطالعه کارایی کودهای آلی و شیمیایی در ارتقای سطح کیفی و کمی گیاهان دارویی، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و انواع کود بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز در شرایط آب و هوایی شهرستان دلفان استان لرستان انجام شد.
. مواد و روشها 2 به منظور بررسی تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و انواع کود بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز آزمایشی به صورت کرتهای خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعهای تحقیقاتی وابسته به سازمان جهاد کشاورزی واقع در استان 57 درجه و 17 لرستان، شهرستان دلفان (طول جغرافیایی دقیقه، ارتفاع 51 درجه و 99 دقیقه و عرض جغرافیایی
523 متری از سطح دریا و میانگین بارندگی 4877 میلی 493 -4931 متر در سال) در سال زراعی انجام شد. 5 فاکتور اصلی سه سیستم مختلف خاک ورزی؛ شامل سه سیستم مختلف خاک ) خاک 4( ورزی؛ ورزی متداول (گاوآهن برگردان پنجه، دار ) خاک 2( غازی و دیسک)، ورزی ) بدون خاک 9( حداقل (پنجهغازی و دیسک) و ورزی 8 (دیسک) و فاکتور فرعی شامل کودهای آلی و شیمیایی در کیلوگرم کود شیمیایی نیتروژن، 25 )2( ) شاهد، 4( سطح؛ تن ورمی 41 )9( 21 )5( تن کود گاوی، 21 )1( کمپوست، 51 درصد کود شیمیایی+ 51 )6( تن کمپوست زباله شهری، درصد ورمی 51 درصد کود شیمیایی+ 51 )7( کمپوست، درصد51 درصد کود شیمیایی+ 51 )8( درصد کود گاوی و کمپوست زباله شهری میباشد. زمین مورد استفاده قبل از کاشت بهمدت دو سال تحت آیش بوده و به منظور آگاهی از وضعیت عناصر غذایی در واحدهای آزمایشی و توصیه کودی، قبل از کاشت از خاک نمونه برداری به عمل آمد و در آزمایشگاه .)4 تجزیه خاک و آب استان لرستان آنالیز گردید (جدول کود شیمیایی و ورمیکمپوست از سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دلفان و همچنین کمپوست زباله شهری از سازمان بازیافت زباله شهرداری تهران تهیه شد. همچنین برخی خصوصیات شیمیایی کودهای آلی مورد استفاده در جدول 2 ارائه شده است  ابعاد هر واحد آزمایشی دو در سه متر (مساحت شش مترمربع) شامل شش ردیف کاشت که فاصله بین واحدها یک متر و بین تکرارها سه متر در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که نیمی از کود نیتروژن پس از سبز شدن و نیمی از آن قبل از گلدهی (پایان مرحله ساقه دهی) به همچنین، صورت نواری بین خطوط کاشت مصرف شد ورمیکمپوست، ، عملیات مخلوط کردن کودهای گاوی کمپوست زباله شهری، پتاس و فسفر با خاک قبل از کاشت به طور کامل با خاک مخلوط شدند و مواد مذکور با شخم در عمق مؤثر ریشه قرار داده شدند. کشت بذور در با فاصله پنج سانتیمتری از 4931 بهمن سال 41 مورخ 91 یکدیگر بر روی پشتهها انجام شد. فواصل بین پشتهها نیز سانتی متر بود. بر روی پشته حفرههایی به عمق دو تا سه سانتیمتر ایجاد و در هر حفره دو بذر انداخته و تنک در مرحله چهار تا پنج برگی انجام گرفت. در هر کرت تعداد شش ردیف کاشت وجود داشت که با توجه به فواصل بوته بوته در 61 ها از یکدیگر و فاصله خطوط کشت تراکم متر مربع به دست آمد. آبیاری بوتهها نیز در یک نوبت روز یک 41 بلافاصله پس از کاشت و سپس هر بار انجام شد. مبارزه با علفهای هرز توسط نیروی کارگری و به صورت دستی انجام گرفت و در نهایت برداشت بوتهها در به4935 خرداد سال 21 تاریخ صورت دستی انجام شد. در این پژوهش ویژگی اجزای ،4 های مورفولوژی ، عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد شامل ارتفاع بوته عملکرد بیولوژیک، شاخص ، عملکرد دانه ، وزن هزاردانه عملکرد اسانس و درصد اسانس ارزیابی شد. ،برداشت جهت ارزیابی میزان رشد گیاهان در هر کرت آزمایشی ارتفاع گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. تاریخ رسیدن بر اساس ظهور علائم رسیدگی گیاه که زرد شدن گیاه و پر و
1. Morphology
سنگین شدن بذور بود در نظر گرفته شد. پس از حذف حاشیه، از هر کرت به مساحت دو متر مربع نمونه برداری شد و پس از خشک شدن عمل کوبیدن انجام گرفت و بذور از کاه و کلش جدا شد. برای ارزیابی وزن هزاردانه تایی میوه با دقت شمارش و توسط 411 دسته 41 تعداد گرم توزین شد. شاخص 1/14 ترازوی حساس با دقت ) محاسبه شد: 4( برداشت نیز با استفاده از رابطه ) =شاخص برداشت 4( 411 (عملکرد بیولوژیکی/ عملکرد اقتصادی) × ماده خشک از حاصل جمع عملکرد دانه و عملکرد کاه در مرحله برداشت محاسبه گردید. درصد اسانس گیاه گرم بذر با روش تقطیر با آب با استفاده از 411 بر اساس به 2کلونجر مدت سه ساعت اندازهگیری و ثبت شد. تجزیه وتحلیل آماری دادهها و برشدهی تأثیرات متقابل ) و مقایسه 3/4 (نسخه SAS با استفاده از نرمافزار میانگین ها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار . درصد انجام شد 5 در سطح احتمال LSD
. نتایج و بحث 3 . ارتفاع بوته 1 .3 اثر متقابل سیستمهای مختلف خاک ورزی و تیمارهای کودی بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .) بالاترین ارتفاع بوته مربوط به سیستم خاک 9 (جدول ورزی سانتیمتر) و کمترین نیز 43/26( حداقل و تیمار کود گاوی در سیستم بدون خاک 46/43( ورزی و تیمار شاهد سانتی .) حضور بقایای گیاهی 1 متر) مشاهده گردید (جدول در سیستم خاک ورزی حداقل موجب حفظ و ذخیره رطوبت و جلوگیری از تبخیر زیاد از سطح خاک شده و تا حدودی اثرات مضر تنش آب بر رشد را تعدیل میکند و شرایط را برای افزایش ارتفاع بوته را مهیا کرده است. ارتفاع بالاتر گیاهان تیمار شده توسط کود گاوی را میتوان به نیتروژن موجود در کود گاوی، بهبود شرایط فیزیکی خاک و همچنین افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک نسبت داد. زیرا با توجه به بافت نسبتاً سبک خاک محل آزمایش نقش رطوبت کافی در افزایش سرعت رشد گیاهان بسیار حائز اهمیت می باشد. نتایج به دست آمده در این باره با نتایج برخی از .]2 و4[ پژوهشگران مطابقت دارد
.تعداد ساقه فرعی در بوته 2 .3 اثر متقابل سیستمهای مختلف خاک ورزی و تیمارهای کودی بر تعداد ساقه فرعی در بوته در سطح احتمال پنج درصد ). بالاترین تعداد ساقه فرعی در بوته 9 معنیدار بود (جدول مربوط به سیستم خاک درصد کود 51 ورزی حداقل و تیمار ساقه 6/43( درصد کمپوست زباله شهری 51شیمیایی + فرعی در بوته) و کمترین نیز در سیستم بدون خاک ورزی و ساقه فرعی در بوته) مشاهده گردید 1/61(تیمار شاهد .)سیستم خاک 1(جدول ورزی حداقل از طریق تأثیر بر مقاومت مکانیکی خاک، هوادهی خاک، پیوستگی و پایداری
و اندازه منافذ و مقدار منافذ زیستی خاک، درجه حرارت خاک، میزان آب خاک، عناصر غذایی خاک و همچنین اثرات متقابل آنها، میزان رشد ریشه و بالاخره رشد هوایی گیاه و تعداد ساقه فرعی در بوته را میتواند متأثر نماید. تأثیر مثبت کمپوست زباله شهری بر تعداد ساقه فرعی در بوته را میتوان به بهبود خواص فیزیکی، افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک و تعادل عناصر غذایی نسبت داد. از آنجایی که تعداد ساقه های فرعی که هر گیاه تولید میکند تابعی از رشد کلی آن گیاه است، لذا با بهبود وضعیت رشد گیاه در اثر مصرف کمپوست زباله شهری، تعداد ساقه فرعی آن در بوته افزایش یافت. به نظر میرسد نیتروژن موجود در کمپوست زباله شهری شاخص سطح برگ و سرعت رشد گیاه را افزایش داد و با افزایش تولید مواد فتوسنتزی سبب افزایش تعداد .]9 و 45[ ساقه فرعی در بوته گردید
.تعداد چتر در بوته 3 .3 اثر متقابل سیستمهای مختلف خاک ورزی و تیمارهای کودی بر تعداد چتر در بوته در سطح احتمال پنج درصد .)9 معنیدار بود (جدول 3)

بالاترین تعداد چتر در بوته مربوط به سیستم خاک ورزی حداقل و تیمار ورمی چتر 21/36( کمپوست در بوته) و کمترین نیز در سیستم بدون خاک ورزی و چتر در بوته) مشاهده گردید 41/81( تیمار شاهد .) در خاک 1(جدول ورزی حداقل رطوبت بالاتری در دسترس گیاه قرار میگیرد که این امر باعث افزایش رشد گیاه و در نتیجه موجب افزایش تعداد چتر در بوته می گردد. افزودن ورمیکمپوست به خاک نه تنها در
دسترس بودن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را افزایش داده است، بلکه با بهبود شرایط فیزیکی و فرآیندهای حیاتی خاک، ضمن ایجاد یک محیط مناسب برای رشد ریشه، موجبات افزایش رشد اندام هوایی و افزایش تعداد چتر در .]5[ بوته را نیز فراهم کرده است
. تعداد دانه در چتر 4 .3 اثر متقابل سیستمهای مختلف خاک ورزی و تیمارهای کودی بر تعداد دانه در چتر در سطح احتمال پنج درصد معنیدار .) بالاترین تعداد دانه در چتر مربوط به سیستم 9 بود (جدول خاک دانه در چتر) 8/47( ورزی رایج و تیمار ورمیکمپوست و کمترین نیز در سیستم بدون خاک ورزی و تیمار شاهد .) کاهش تعداد 1 دانه در چتر) مشاهده گردید (جدول 5/83( دانه در چتر در سیستم بدون خاک ورزی و خاک ورزی حداقل نسبت به سیستم خاک ورزی رایج احتمالاً به علت افزایش تعداد چتر در بوته در هر دو تیمار خاک ورزی است که باعث افزایش رقابت درون بوتهای و در نتیجه کاهش باروری گلچهها شده و بنابراین تعداد دانه در چتر کاهش یافته است. مصرف ورمی کمپوست از طریق بهبود خواص بیولوژیک خاک مانند افزایش بیوماس میکروبی و عرضه پایدار عناصر غذایی پر مصرف نظیر فسفر و نیز وجود تنظیم کنندههای رشد گیاهی همچون هورمونهای رشد گیاه در ورمیکمپوست میتواند موجب بهبود رشد و نمو و تعداد .]8[ دانه در چتر گردد
. وزن هزاردانه 5 .3 اثر متقابل سیستمهای مختلف خاک ورزی و تیمارهای کودی بر وزن هزاردانه در سطح احتمال پنج درصد معنی .) بالاترین وزن هزاردانه مربوط به 9 دار بود (جدول سیستم خاک 9/21( ورزی حداقل و تیمار ورمیکمپوست گرم) و کمترین نیز در سیستم بدون خاک ورزی و تیمار .) کاهش وزن 1 گرم) مشاهده گردید (جدول 4/79( شاهد هزاردانه در سیستم بدون خاک ورزی میتواند به کاهش عملکرد زیستی و در نتیجه کم بودن سطح فتوسنتزکننده در زمان پر شدن دانهها نسبت داده شود. همچنین، کاهش مراحل مختلف رشد زیره سبز در اثر کاهش دمای خاک میتواند دلیلی برای کاهش وزن هزاردانه در سیستم بدون خاک ورزی باشد. همچنین، به نظر میرسد فسفر موجود در ورمیکمپوست به دلیل اهمیت فراوان فسفر در ساختار
فتوسنتزی گیاه برای هیدروکربن سازی و استفاده از این منابع در انتقال مجدد برای بالا بردن وزن هزاردانه در گیاه .]7 و2[ دارویی زیره سبز میباشد
. عملکرد دانه 6 .3 اثر متقابل سیستمهای مختلف خاک ورزی و تیمارهای کودی بر عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود .) بالاترین عملکرد دانه مربوط به سیستم 5 (جدول خاک گرم در متر 84/59( ورزی حداقل و تیمار کود گاوی مربع) و کمترین نیز در سیستم بدون خاک ورزی و تیمار .)6 گرم در متر مربع) مشاهده گردید (جدول 51/89( شاهد نوع عملیات خاک ورزی بر نحوه رشد ریشه، میزان آب در دسترس، اندازه خاکدانه ها و تراکم خاک تأثیرگذار است. ناکافی بودن ویژگیهای فیزیکی مؤثر بر انتقال آب در خاک، هوادهی نامناسب برای سیستم ریشه و افزایش علفهای هرز میتواند از علل کاهش عملکرد دانه در سیستم بدون خاک ورزی عنوان شود. با توجه به این مطلب که تجمع ماده خشک شاخصی از میزان تجمع مواد فتوسنتزی در گیاه و توان جذب عناصر توسط آن محسوب میشود. همچنین، به نظر میرسد که استفاده از کود گاوی از طریق بهبود ساختمان خاک و افزایش درصد ماده آلی باعث بهبود رشد ریشه، بالا بردن توان جذب و نگهداری آب و نیز افزایش مقدار عناصر قابل جذب برای گیاه شده و از این طریق باعث افزایش توان فتوسنتزی گیاه، بهبود تجمع ماده خشک و درنهایت افزایش عملکرد دانه زیره سبز را به دنبال داشته .]45 و8[ است
. عملکرد بیولوژیک 7 .3 اثر متقابل سیستمهای مختلف خاک ورزی و تیمارهای کودی بر عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی .) بالاترین عملکرد بیولوژیک 1 دار بود (جدول 4) مربوط به سیستم خاک ورزی حداقل و تیمار کود گاوی گرم در متر مربع) و کمترین نیز در سیستم بدون 241/14( خاک گرم در متر مربع) 458/98( ورزی و تیمار شاهد .) در سیستم بدون خاک 6 مشاهده گردید (جدول ورزی به خاطر کاهش راندمان ریشه بر اثر سختی خاک، جذب آب و نیتروژن میتواند کاهش عملکرد بیولوژیک را به دنبال داشته باشد. نیتروژن در سیستم بدون خاک ورزی بر اثر غیرمتحرک شدن، سرعت پایین معدنی شدن و تصعید بیشتر آمونیاک نسبت به سیستم خاک ورزی حداقل به احتمال زیاد کمتر جذب گیاه میشود، همه این عوامل میتوانند در نهایت بر مراحل مختلف نمو گیاه تأثیرگذار باشند. استفاده از کودهای گاوی موجب بهبود حاصلخیزی خاک، فراهمی بیشتر عناصر غذایی به ویژه عناصر پر مصرف برای رشد بوتهها و در نهایت افزایش .]8[ عملکرد بیولوژیک را به دنبال داشته است
. شاخص برداشت 8 .3 اثر متقابل سیستمهای مختلف خاک ورزی و تیمارهای کودی بر شاخص برداشت در سطح احتمال پنج درصد .) بالاترین شاخص برداشت مربوط 5 معنیدار بود (جدول به سیستم خاک درصد کود 51 ورزی حداقل و تیمار
درصد) و 98/57( درصد کود گاوی 51 + شیمیایی کمترین نیز در سیستم بدون خاک ورزی و تیمار شاهد .) با توجه به 6 درصد) مشاهده گردید (جدول 92/37( بالاتر بودن میزان عملکرد دانه و بیولوژیک در سیستم خاک ورزی حداقل و همچنین فزونی یافتن میزان افزایش عملکرد دانه در مقایسه با عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت افزایش یافته است. افزایش شاخص برداشت در تیمار کود گاوی را میتوان به دلیل دسترسی بهتر مواد غذایی ضروری در گیاه دارویی زیره سبز ذکر کرد که منجر به رشد بهتر و در نتیجه تولید بیشتر میشود و این باعث بیشتر شدن شاخص برداشت گیاه شده است .]46 و42[
.درصد اسانس 9 .3 اثر متقابل سیستمهای مختلف خاک ورزی و تیمارهای کودی نیز بر درصد اسانس در سطح احتمال پنج درصد .) بالاترین درصد اسانس مربوط به 5 معنیدار بود (جدول سیستم خاک 9/25 ورزی حداقل و تیمار ورمیکمپوست با درصد و کمترین درصد اسانس نیز در سیستم بدون خاک درصد مشاهده گردید 2/11 ورزی و تیمار شاهد با . (جدول 6)
اگرچه تولید متابولیتهای ثانویه تحت کنترل ژنها هستند ولی میزان غلظت آنها به طور قابل توجهی تحت تأثیر شرایط محیطی قرار میگیرد، از جمله مهم ترین این عوامل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عناصر .]4[ غذایی کم مصرف و پر مصرف است
. عملکرد اسانس 11 .3 اثر متقابل سیستمهای مختلف خاک ورزی و تیمارهای کودی بر عملکرد اسانس در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود .) بالاترین عملکرد اسانس مربوط به سیستم 5 (جدول خاک گرم در 4/83( ورزی حداقل و تیمار ورمی کمپوست متر مربع) و کمترین عملکرد اسانس نیز در سیستم بدون خاک گرم در متر مربع) مشاهده 4/96( ورزی و تیمار شاهد .) تحقیقات نشان داده است که عملیات 6 گردید (جدول زراعی مانند خاک ورزی و تغذیه غالباً به طور غیرمستقیم بر متابولیتهای ثانویه مؤثر هستند (مانند تأثیر تغذیه بر اسانس ها و گلیکوزیدها) و به ندرت این عوامل به طور ]. با توجه به اینکه در زیره سبز، 7[ مستقیم عمل مینمایند دانه از مهم ترین اندامهای دارای اسانس هستند و همچنین گزارشی در مورد تأثیر عناصر ماکرو بر متابولیسمهای بیوسنتزی فلاونوئیدها وجود ندارد، پس افزایش در نسبت اندام ذخیره کننده و سازنده اسانس از مهم ترین راههای .]49[ افزایش اسانس و بهبود کمیت این محصول هستند
. نتیجهگیری 4 با توجه به نتایج پژوهش میتوان نتیجهگیری کرد که برای افزایش و بهبود ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز کاربرد توأم کودهای آلی (گاوی، ورمیکمپوست و کمپوست زباله شهری) در قالب خاک ورزی حداقل (پنجه غازی و دیسک) قابل توصیه برای زارعین شهرستان دلفان است. هرچند اجرای سایر آزمایشهای مشابه نیز میتواند صحت بیشتر این توصیه را آشکار سازد. سیستم خاک ورزی حداقل و مصرف هم زمان کودهای آلی علاوه بر تأمین عناصر مورد نیاز گیاه میتواند در درازمدت در حفظ منابع خاک و آب، جلوگیری از فرسایش، بهبود عملکرد کمی و کیفی زیره سبز در مزارع شهرستان دلفان مفید باشد.

منبع : جهاد کشاورزی

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .