0

تأثیر سوپرجاذب، و دور آبیاری بر برخی ویژگیهای رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .