0

تأثير مقادير بقاياي گندم و كود نيتروژن بر برخي ويژگيهاي خاك مزرعه در زراعت لوبيا چیست؟

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .