0

تأثیر کود ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سرخارگل را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .