0

به کود دامی و پاسخ فیزیولوژیک گیاه رازیانه پلیمر سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

به کود دامی و پاسخ فیزیولوژیک گیاه رازیانه پلیمر سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی را شرح دهید .

به منظور بررسی اثر کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات فیزیولوژیکی رازیانه در شرایط تنش خشکی، آزمایشی بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در دانشگاه شهرکرد انجام شد. سطوح مختلف تیمار تنش خشکی شامل: سه سطح 50 (شاهد)، 100 و 150 بهعنوان فاکتور اصلی و نسبتهای مختلف کود دامی (گاوی) و A میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس 10 تن در هکتار 😀 عدم مصرف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب، 2 😀 پلیمر سوپرجاذب در شش سطح شامل: 1 20 تن در هکتار کود دامی + 100 کیلوگرم در 😀 کود دامی + 150 کیلوگرم در هکتار پلیمر سوپرجاذب، 3 40 😀 30 تن در هکتار کود دامی+ 50 کیلوگرم در هکتار پلیمر سوپرجاذب، 5 😀 هکتار پلیمر سوپرجاذب، 4 200 کیلوگرم در هکتار پلیمر سوپرجاذب بهعنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج 😀 تن در هکتار کود دامی و 6 ،b نشان داد که تنش خشکی و کود دامی و پلیمر سوپرجاذب و اثر متقابل آنها بر محتوای پرولین، کلروفیل کارتنوئید، عملکرد دانه و عملکرد اسانس این گیاه تاثیر معنیداری داشتند. همچنین، بیشترین عملکرد دانه 2 گرم بر مترمربع) و کارتنوئید از تیمار 50 میلیمتر تبخیر / 146/66 گرم بر مترمربع)، عملکرد اسانس ( 99 ) بهدست آمد. D حاصل شد. بیشترین مقدار پرولین از تیمار 150 میلیمتر تبخیر با کاربرد 4 D با کاربرد 6 تولید شد. بیشترین محتوای آب نسبی برگ و D از تیمار 50 میلیمتر تبخیر و کاربرد 3 b بیشترین کلروفیل حاصل شد. D از تیمار 50 میلیمتر و 4 a و بیشترین کلروفیل D کلروفیل کل از تیمار 50 میلیمتر تبخیر و 6 به طورکلی، در شرایط 50 میلیمتر تبخیر و 200 کیلوگرم سوپرجاذب در هکتار حداکثر عملکرد دانه و عملکرد اسانس بهدست آمدند. از طرف دیگر در شرایط 100 میلی متر تبخیر و با کاربرد 40 تن کود دامی در هکتار اثرات سوء تنش خشکی بر صفات عملکرد دانه و عملکرد اسانس کاهش یافت. همچنین، در تیمار 150 میلی متر تبخیر و کاربرد کود دامی و پلیمر سوپرجاذب (بهترتیب 30 تن و 50 کیلوگرم در هکتار) اثرات تنش خشکی بر صفات عملکرد دانه و عملکرد اسانس نسبت به سایر تیمارها کاهش یافت. رازیانه گیاهی است چند ساله متعلق به تیره چتریان که از مهمترین و پرمصرفترین (Apiaceae) گیاهان دارویی این تیره به شمار میآید و عمدتاً بهمنظور استفاده از اسانس حاصل از آن در صنایع بهداشتی مورد Rezai Chiane  کشت قرار میگیرد. هم اکنون در بیشتر نقاط جهان، مانند کشورهای آسیایی (هند، ژاپن و چین)، جنوب و مرکز اروپا، کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی (آرژانتین و برزیل) زمینهای زراعی وسیعی زیر کشت رازیانه قرار میگیرند کشور ایران جزو مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب میشود و خشکسالیهای اخیر باعث بروز مشکل کم آبی در اکثر مناطق کشور گردیده است. بالا بودن میزان تبخیر و تعرق و محدودیت منابع آبی سبب بروز تنشخشکی در طول دوره رشد گیاهان زراعی میشود و برای مقابله با آن شناخت ویژگیهای و مصرف کارآمد آب را ., طلب میکند  کاهش عملکرد دانه تحت شرایط تنش خشکی در گیاهان زراعی مختلف (رازیانه، گل راعی، انیسون، شوید و زیره سبز) گزارش شده است کاهش میزان فتوسنتز .(Pouryousef, 2015) خالص در شرایط تنش خشکی بیانگر کاهش میزان ماده خشک در واحد سطح و در نتیجه کاهش عملکرد میباشد. طی تنش خشکی، فعالیت آنزیمهای کلروفیلاز و پراکسیداز، افزایش یافته و در فعالیت آنزیمهای مسئول سنتز کلروفیل اختلال ایجاد میشود و باعث کاهش کلروفیل و به دنبال آن سبب تقلیل فتوسنتز بنابراین، ., میشود تنش خشکی میتواند بر کمیت و کیفیت اسانسهای گیاهی تاثیرگذار باشد که از دلایل افزایش اسانس در این شرایط، تجمع بیشتر مواد آروماتیک در گیاه جهت افزایش غلظت شیره سلولی و جذب آب است   بین محتوای آب نسبی برگ و مقاومت به تنش خشکی رابطه مستقیم وجود دارد که میتوان نتیجه گرفت، محتوای آب نسبی بالا یک اسمزی به گسترش و توسعه سلول و رشد گیاه در

شرایط تنش خشکی کمک میکند کاهش محتوای نسبی آب برگ و . و افزایش پرولین در گیاه a غلظت کلروفیل در شرایط (Melissa officinalis L.) بادرنجبویه تنش خشکی گزارش شده است. با افزایش سطح  درصد در گیاه / 150 میلیمتر، مقدار پرولین 7 افزایش نشان داد (Nigella sativa L.) سیاهدانه  کاهش تلفات آب همواره مورد نظر متخصصین کشاورزی بوده است، یکی از راههای مورد نظر استفاده از مواد اصلاح  و افزودنی مزایای به خاک است  سوپرجاذب در کشاورزی عبارت است از: استفاده بهینه از آب و کود، جلوگیری از تنشهای ناشی از نوسان رطوبتی، هوادهی بهتر خاک، بالا بردن ظرفیت تبادل کاتیونی خاک، جلوگیری از شست و شوی مواد غذایی خاک، فعالیت میکروارگانیسمها در خاک، افزایش قوه نامیه، طیف وسیع کاربرد در خاک برای گیاهان  مختلف و افزایش بازده محصول است این مواد بیخطر، غیر سمی و   اثر تجزیه میکروبی و یا تاثیر نور خورشید به تدریج به آب، دیاکسیدکربن، آمونیوم و پتاسیم تجزیه میشوند . افزایش درصد پلیمر سوپرجاذب در شرایط با فراهم (Capsicum annuum L.) تنش در فلفل آوری آب قابل دسترس برای گیاه باعث افزایش در میزان محتوای آب نسبی برگ و کاهش تجمع , پرولین شد  کاربرد پلیمر سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی موجب افزایش عملکرد و برخی اجزای عملکرد در سویا شد. همچنین، اعمال آبیاری کافی همراه با کاربرد 225 کیلوگرم پلیمر سوپرجاذب در هکتار سوپرجاذب موجب افزایش عملکرد دانه سویا به  میزان 1900 کیلوگرم در هکتار شد Moghaddam and Mazaheri, 2012 کودهای دامی یکی از منابع کود آلی است سیستم مدیریت پایدار خاک مرسوم می باشد. کود دامی علاوه بر اثرات مثبت بیولوژیک و اصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک به علت این که عناصر غذایی آن به آهستگی آزاد شده و در اختیار گیاه قرار میگیرد آلودگی  کمتری در محیط زیست ایجاد میکند با افزایش کود دامی، بیشترین . محتوای رطوبت برگ با مصرف 45 تن در هکتار  کود دامی بهدست آمد  کود دامی سبب افزایش مقدار کلروفیل در گیاه بابونه در شرایط تنش خشکی شد b و بررسیها روی .(Ahmadian et al., 2010) گیاهان دارویی زنیان و زیره سبز نشان داد که کود دامی علاوه بر بهبود عملکرد دانه در افزایش درصد اسانس دانه نیز مؤثر است، بهطوریکه، مصرف 30 درصد اسانس بیشتری تولید نمود. کود دامی با توجه به داشتن مزایای زیاد نظیر نگهداری آب در خاک و داشتن مواد معدنی میتواند درصد اسانس .گیاه را افزایش دهد  برهمکنش کود دامی و دفعات آبیاری بهطور معنیداری بر درصد اسانس و میزان شاخصهای   شیمیایی زیره سبز نتایج ., مؤثر بود ( 2009 Omidbiagi et ) تحقیقات امیدبیگی و همکاران (Ocimum basilicum) در گیاه ریحان نشان داد که با کاهش رطوبت خاک، عملکرد اسانس کاهش ولی درصد آن افزایش پیدا کرد. هدف از این تحقیق شناخت دقیقتر برخی مکانیزمهای فیزیولوژیکی گیاه رازیانه در مقابله با اثرات سوء تنش خشکی و تعدیل این اثرات با کاربرد کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بود.

مواد و روش ها

بهمنظور بررسی اثر کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد دانه و اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی بهصورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (طول جغرافیایی محل 28 ثانیه شرقی و عرض / 50 درجه و 49 دقیقه و 9 10 ثانیه / جغرافیایی آن 32 درجه و 21 دقیقه و 7 شمالی، ارتفاع محل از سطح دریا 2115 متر و در کوههای زاگرس واقع شده است) انجام شد. فاکتور اصلی سطوح مختلف تیمار تنش خشکی شامل سه سطح: 50 میلیمتر (شاهد)، 100 میلیمتر و 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس کود دامی و پلیمر سوپرجاذب در شش سطح عدم مصرف کود دامی و پلیمر 😀 شامل: ( 1 کود دامی 25 درصد (معادل 10 😀 سوپرجاذب، 2 تن در هکتار) + پلیمر سوپرجاذب 75 درصد کود دامی 50 😀 (معادل 150 تن در هکتار)، 3 درصد (معادل 20 تن در هکتار) + پلیمر سوپرجاذب 50 درصد (معادل 100 کیلوگرم در کود دامی 75 درصد (معادل 30 تن 😀 هکتار)، 4 در هکتار) + پلیمر سوپرجاذب 25 درصد (معادل کود دامی 100 درصد 😀 50 کیلوگرم در هکتار)، 5 پلیمر سوپرجاذب 😀 (معادل 40 تن در هکتار) و 6 100 درصد (معادل 200 کیلوگرم در هکتار) بودند.

بذرها از شرکت پاکان بذر اصفهان (توده بومی اصفهان) تهیه و کشت بذر درون سینیهای نشا در بستر کوکوپیت در گلخانه انجام و در (1395/02/ مرحله سه برگی نشاها به مزرعه ( 24 منتقل شد. قبل از انتقال نشاها، زمین شخم، دیسک، فارو، تراسبندی و کرتبندی شد. کود نیتروژن و فسفر براساس نیاز گیاه و نتایج آزمون خاک و کود دامی (از نوع گاوی) پس از محاسبه به کرتهای مربوط اضافه شد (جدول 1). کود دامی بهصورت نواری در عمق صفر تا 15 سانتیمتری خاک و پلیمر سوپرجاذب به روش شد. در این آزمایش از پلیمر سوپرجاذب نوع محصول شرکت رهاب رزین (تحت لیسانس A200 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران استفاده شد. سوپر جاذب در جدول 2 .ارایه شده است پنج ردیف کاشت به طول سه متر فاصله ردیفها 50 سانتیمتر و 6/ فاصله بوتهها روی ردیف 30 سانتیمتر (تراکم 7 بوته در متر مربع) بود. زمان آبیاری برای تیمارهای مختلف بر اساس تبخیر از تشت کلاس تعیین شد. A با استفاده از FAO نیاز آبی به کمک روش و با استفاده از A آمار تبخیر از تشتک کلاس رابطه های 1 و 2 تعیین گردید. سپس با در نظر گرفتن راندمان 80 درصد برای پخش آب در مزرعه آبیاری انجام شد. در این روش برای محاسبه مقدار آب مورد نیاز گیاه، ابتدا تبخیر از تشتک روزانه از اداره هواشناسی اخذ  سپس در ضریب تشتک ضرب شد. حاصل ضرب این دو مقدار تبخیر و تعرق گیاه مرجع بود.

نیز با استفاده از روش اشنایدر و Kc مقدار و با توجه به  همکاران مرحله رشد گیاه تعیین شد. برای جلوگیری از نشت آب بین کرتهای اصلی و کرتهای فرعی بهترتیب دو و یک متر فاصله در نظر گرفته شد. آبیاری به روش غرقابی و تا مرحله به ساقه رفتن بهطور یکسان انجام و بعد از این مرحله تیمارهای تنش خشکی اعمال شدند. برای اندازهگیری صفات مورد بررسی پس از حذف اثر حاشیهای 10 بوته از هر کرت انتخاب شد. استخراج اسانس از دانهها به روش تقطیر با آب و توسط دستگاه کلونجر انجام شد 4 گرم از برگ تازه گیاه با 10 میلیلیتر / پرولین 5 محلول سه درصد از اسید سولفوسالیسیلیک ساییده شد. مخلوط همگن حاصل پس از صاف کردن دو میلیلیتر برداشته و پس از افزودن دو میلیلیتر معرف اسید نینهیدرین و دو میلیلیتر اسید استیک خالص در بن ماری با دمای 100 درجه سلسیوس به مدت یک ساعت قرار داده شد.

سپس آنها را در حمام آب یخ گذاشته و پس از اضافه کردن چهار میلیلیتر تولوئن، مقدار جذب در طول موج 520 نانومتر خوانده توسط ،JENWAY- 6320- D اسپکتروفتومتر (مدل ساخت انگلستان) قرائت و مقدار پرولین با استفاده  از منحنی استاندارد آن بهدست آمد جهت اندازهگیری محتوی . آب نسبی برگ از هر کرت پنج برگ انتخاب و پس از اتیکتگذاری به آزمایشگاه منتقل و توزین در مرحله بعد نمونهها به مدت 24 .(Wf) شد پس از آن .(Wt) ساعت در آب مقطر قرار گرفتند نمونهها با استفاده از کاغذ خشک کن آب سطحی خشک و دوباره وزن شدند. در مرحله آخر نیز نمونهها در آون به مدت 24 ساعت در دمای 70 (Wd) درجه سلسیوس قرار داده و وزن خشک  نمونه ها یادداشت شد

. 2013 RWC= (%)

کل و ،b ،a برای اندازهگیری کلروفیل 5 گرم از بافت تازه برگ را با استفاده / کارتنوئید، 5 از نیتروژن مایع خرد و با استون 80 درصد کاملاً ساییده و حجم آن به 20 میلیلیتر رسانده شد. سپس محلول حاصل به مدت 10 دقیقه با سرعت 6000 دور در دقیقه سانتریفیوژ و عصاره جدا شده فوقانی حاصل از سانتریفیوژ را با دستگاه 663 و ، اسپکتروفتومتر در طول موجهای 645 470 نانومتر قرائت و با استفاده از روابط زیر

.(Sayyari and Ghanbari, محاسبه شد ( 2012

Chl a= [12.7 (OD 663) – 2.69 (OD 645)]. [V/(1000.W)]

Chl b= [22.9 (OD 645) – 4.68 (OD 663)]. [V/ (1000.W)]

Chl T= [20.2 (OD 645) + 8.02 (OD 663)]. [V/ (1000.W]

Cx+c=

198

(1000 OD 470 – 1.8Chla – 85 .02Chlb )

Chl b ،(a کلروفیل ) Chl a در روابط فوق

Cx+c ،( کلروفیل کل ) Chl T ،(b (کلروفیل

V ،( اپتیکال دانسیته عصاره ) OD ،( (کارتنوئید

W (حجم نهایی عصاره در استون 80 درصد) و

(وزن نمونه بر حسب گرم) میباشد. غلظت

کلروفیلها بر حسب میلیگرم بر گرم وزن تازه بیان شد.

(mg/gFW) برگ پس از آزمون نرمالیته دادهها و اطمینان از همگن بودن واریانسها، تجزیه آماری اطلاعات SAS جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری نسخه 9 انجام شد. برای انجام مقایسه میانگینها از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.

نتایج و بحث

محتوای آب نسبی برگ: اثر تیمار تنش دامی و پلیمر سوپرجاذب در سطح پنج درصد بر محتوای آب نسبی برگ معنیدار شد، ولی اثر .( متقابل این دو تیمار معنیدار نشد (جدول 3 مقایسه میانگین تنش خشکی نشان داد که بیشترین میزان محتوای آب نسبی برگ در تیمار 50 میلیمتر (شاهد) و کمترین میزان محتوای آب نسبی برگ در تیمار 150 میلیمتر تبخیر از 14/ تشتک تبخیر حاصل شد، که کاهش 58 درصدی در تیمار 150 میلیمتر نسبت به تیمار 50 میلیمتر (شاهد) تبخیر از تشتک تبخی__ مشاهده شد (جدول 4). در بررسی مقایسه میانگین اثر سطوح کود دامی و پلیمر سوپرجاذب مشاهده شد که بیشترین و کمترین درصد محتوای آب نسبی برگ را به ترتیب تیمار پلیمرسوپرجاذب 100 درصد و تیمار عدم کاربرد کود دامی و پلیمر سوپرجاذب به خود اختصاص دادند جدول 4 کاهش محتوای رطوبت نسبی برگ در اثر تنش خشکی، دارای همبستگی مثبت و بالایی با محتوای رطوبت خاک میباشد. کاهش رشد و فعالیت ریشه و افزایش میزان تبخیر و تعرق از جامعه گیاهی از عوامل دخیل در کاهش محتوای آب نسبی برگ است، استفاده از کود دامی در بهبود عملکرد گیاهان زراعی و پایداری تولید آنها .(Purmosavi et al., موثر میباشد ( 2007 محتوای آب نسبی برگ، یک شاخص مناسب برای تنش آبی گیاه است، از نتایج بهدست آمده میتوان دریافت که تنش آبی بر متابولیسم گیاه رازیانه مؤثر بوده است. با کاهش آب آبیاری محتوای آب نسبی برگ بهطور معنیداری در گیاه گوجه فرنگی کاهش یافت بهطوریکه، کمترین میزان محتوی آب نسبی بافت در تیمار 25 درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. با کاربرد پلیمر سوپرجاذب 10 درصد حجمی محتوای آب نسبی بافت در گیاه ریحان، لوبیا و

گوجه فرنگی

افزایش یافت (Lycopersicum esculentum L.) با افزایش کود دامی، .(Puresmaeel et al., 2007) بیشترین محتوای رطوبت برگ با مصرف 45 تن در هکتار کود دامی بهدست آمد. کود دامی و پلیمر سوپرجاذب با کاهش سرعت از دست دادن آماس و تنظیم اسمزی توانسته پلاسمولیز را به تاخیر بیندازد  پرولین: اثر تیمار تنش خشکی در سطح یک درصد، سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب و اثر متقابل آنها بر میزان پرولین در سطح پنج درصد معنیدار شد (جدول 3). مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر میزان پرولین نشان داد که بیشترین میزان پرولین در تیمار 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر و کاربرد کود دامی 75 درصد مشاهده شد و کمترین میزان پرولین در تیمار 50 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر و کاربرد کود دامی 100 درصد و پلیمر سوپرجاذب 100 درصد حاصل شد (جدول 5). تنش خشکی باعث افزایش میزان  پرولین در گیاه دارویی بومادران ., شد  گیاهان پرولین آزاد را در واکنش به تنشهای غیرزنده از قبیل خشکی در خود افزایش میدهند. تجمع پرولین تحت تنش، با تحمل گیاهان به تنش ارتباط دارد. با افزایش سطح تنش آب محتویات پرولین و کربوهیدارت بهطور قابل توجهی افزایش مییابد 2013 ). استفاده از پلیمر سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی سبب کاهش پرولین در آفتابگردان و گوجه فرنگی شده (Helianthus annuus L.) در این پژوهش نیز با .(Seydi et al., است ( 2014 کاربرد پلیمر سوپرجاذب و کود دامی تجمع پرولین کاهش یافت. این مواد با در اختیار گذاشتن تدریجی آب برای گیاه و جلوگیری از خشکی در گیاه جلوگیری کرده و زمینه را برای کاهش تجمع پرولین در گیاهان تحت تنش مهیا میکنند.

اثر تیمار تنش خشکی و :a کلروفیل سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب در سطح یک درصد بر کلروفیل مقایسه میانگین تیمارهای تنش خشکی نشان داد بهترتیب a که بیشترین و کمترین میزان کلروفیل در تیمار 50 میلیمتر تبخیر و 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر بهدست آمد. میزان در تیمار 150 میلیمتر تبخیر و 100 a کلروفیل میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر بهترتیب به مقدار 30/9 و 20 درصد نسبت به تیمار 50 میلیمتر .( تبخیر از تشت تبخیر کاهش نشان داد (جدول 4 در بررسی مقایسه میانگین اثرات کاربرد سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب مشاهده شد که بیشترین و کمترین میزان بهترتیب در تیمارهای کود دامی 75 a کلروفیل درصد + پلیمر سوپرجاذب 25 درصد و عدم کاربرد.( کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بود (جدول 4 کمبود رطوبت خاک در مرحله گلدهی سبب b و a کاهش 13 تا 45 درصدی میزان کلروفیل مطلوب شد. کاهش میزان کلروفیل میتواند به واسطه کاهش سنتز کمپلکس پروتئین محافظت کننده دستگاه فتوسنتزی و صدمه اکسیداتیو لیپیدها، رنگ دانه و پروتئینهای کلروپلاست به همراه افزایش فعالیت آنزیم کلروفیلاز در شرایط .(Din et al., تنش خشکی باشد ( 2011 محتوای کلروفیل و پایداری غشای سیتوپلاسمی Seydi ) در گیاه ذرت، ریحان و آفتابگردان شد کود دامی سبب افزایش مقدار  در گیاه بابونه در شرایط تنش b و a کلروفیل .., خشکی شد  سوپرجاذب بهعنوان یک ماده جذب کننده آب و سایر محلولها عمل کرده در نتیجه باعث افزایش مقدار کلروفیل شده است

. 2014 اثر تیمار تنش خشکی، سطوح :b کلروفیل مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب و اثر متقابل b این دو تیمار در سطح یک درصد بر کلروفیل معنیدار شد (جدول 3). مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و کود دامی و پلیمر نشان داد که بیشترین و b سوپرجاذب بر کلروفیل بهترتیب، از تیمار 50 b کمترین میزان کلروفیل میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر همراه با کاربرد کود دامی 50 درصد + پلیمر سوپرجاذب 50 درصد و تیمار 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر و عدم کاربرد کود دامی و پلیمر سوپرجاذب حاصل شد (جدول 5). تنش خشکی باعث کاهش کلروفیل در گندم، آفتابگردان و گوجهفرنگی شد. کاهش محتوای کلروفیل در هنگام مواجه گیاه با تنش خشکی، تولید گونههای واکنشگر اکسیژن، پراکسیداسیون لیپیدها و تخریب کلروفیل است کاهش کلروفیل به .(Ghorbanali et al., 2013) علت تجزیه کلروپلاست و ناپدید شدن ساختارهای تیلاکوئید است استفاده از پلیمر سوپرجاذب در گیاهان ریحان، آفتابگردان و گوجهفرنگی در شرایط تنش خشکی  شده است b و a سبب افزایش کلروفیل طبق گزارشها، پلیمر سوپرجاذب . سبب افزایش کلروفیل میشود. میزان کلروفیل در گیاهان زنده از فاکتورهای مهم حفظ ظرفیت., فتوسنتزی، به شمار میرود

کلروفیل کل: تیمار تنش خشکی و سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب در سطح یک درصد بر کلروفیل کل معنیدار ولی اثر متقابل این دو تیمار معنیدار نبود (جدول 3). نتایج مقایسه میانگین تیمارهای تنش خشکی نشان داد__ که بیشترین کلروفیل کل از تیمار 50 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر و کمترین مقدار از تیمار 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر بهدست آمد سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب مشاهده شد که بیشترین میزان کلروفیل کل را تیمار کود دامی 75 درصد + پلیمر سوپرجاذب 25 درصد و کمترین میزان کلروفیل کل در تیمار عدم کاربرد کود دامی و پلیمر سوپرجاذب حاصل شد (جدول 4). مطالعات انجام شده نشان داد که تنش و b ،a خشکی تاثیر معنیداری بر میزان کلروفیل کلروفیل با کاهش پتانسیل آب است. کاهش کلروفیل در شرایط تنش خشکی همراه با کاهش کارآیی استفاده از کربن، افزایش تولید اتانول و لاکتات، تولید گونههای واکنشگر اکسیژن و متعاقب آن پراکسیداسیون لیپیدها و تخریب  کلروفیل میباشد . تنش خشکی باعث کوچک شدن برگها و کاهش تعداد پلاستهای رنگی میشود که با طولانیتر شدن تنش برگها زرد می شوند و تعداد برگهای موجود در بوته کاهش مییابد. بهطورکلی، تاثیر تنش آب بر کلروفیل بستگی به شرایط محیطی و ژنوتیپی گیاه دارد. از بین رفتن کلروفیل باعث کاهش تولید شیره پرورده که ارتباط مستقیم با میزان کلروفیل دارد میگردد اطلاعات بهدست آمده .(Delkhosh et al., 2006) از گیاه کلزا نشان داد که استفاده از 30 تن در هکتار کود دامی سبب افزایش کلروفیل کل شد .(Tohidi Moghaddam and Mazaheri, 2012) با توجه به این که میزان کلروفیل در برگ بهطور مستقیم با فراهمی نیتروژن در ارتباط است و سوپرجاذبیکجاذبانتخابیمناسب برای آمونیوم بوده که باعث کاهش شست و شوی نیتروژن از محل ریشه میشود، لذا به دلیل خاصیت تبادل کاتیونی بالا موجب استفاده گیاه از تمامی عناصر موجود در خاک میشود. با استفاده از پلیمر جلوگیری کرد

کارتنوئید: تنش خشکی، سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب و اثر متقابل این دو در سطح یک درصد بر میزان کارتنوئید معنیدار بود (جدول 3). مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر میزان کارتنوئید رازیانه نشان داد که بیشترین میزان کارتنوئید از تیمار 50 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر با کاربرد پلیمر سوپرجاذب 100 درصد و کمترین میزان کارتنوئید تیمار 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر و عدم کاربرد کود . دامی و پلیمر سوپرجاذب حاصل شد جدول 5 کاهش کارتنوئید با افزایش تنش خشکی در سیاه دانه، لوبیا، شوید و نیشکر گزارش شده است

کاهش مقدار کارتنوئید در شرایط . تنش احتمالاً به علت تجزیه بتاکاروتن و تشکیل  زآانتین در چرخه زانتوفیل میباشد استفاده از پلیمر سوپرجاذب باعث .  افزایش کارتنوئید در گیاه گل جعفری . شد

عملکرد دانه: تیمار تنش خشکی، سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب و اثر متقابل این دو تیمار بر عملکرد دانه در سطح یک درصد تاثیر معنیدار داشت (جدول 6). مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در تیمار 50 میلیمتر تبخیر از__ تشتک تبخیر (شاهد) همراه با کاربرد 100 درصد پلیمر سوپرجاذب و کمترین آن مربوط به تیمار 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر و عدم کاربرد کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بود. در تیمار 50 میلیمتر (شاهد) بین تیمارهای 25 درصد کود دامی + 75 درصد پلیمر، 50 درصد کود دامی 50 درصد پلیمر سوپرجاذب، 75 درصد کود + دامی + 25 درصد پلیمر سوپرجاذب تفاوت معنیداری مشاهده نشد. در تیمار 100 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر بیشترین عملکرد دانه در تیمار 100 درصد کود دامی مشاهده شد که با تیمارهای 25 درصد کود دامی + 75 درصد پلیمر سوپرجاذب، 50 درصد کود دامی + 50 درصد پلیمر سوپرجاذب و 75 درصد کود دامی + 25 درصد پلیمر سوپرجاذب تفاوت معنیداری نداشتند. همچنین، در تیمار 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر نیز بیشترین عملکرد دانه در تیمار 75 درصد کود دامی + 25 درصد پلیمر تیمارهای 25 درصد کود دامی + 75 درصد پلیمر سوپرجاذب، 50 درصد کود دامی + 50 درصد پلیمر سوپرجاذب، 100 درصد کود دامی و 100 درصد پلیمر سوپرجاذب نداشتند (جدول 5 گلدهی مرحله حساس به تنش آب است که احتمالاً به علت حساسیت توسعه گرده افشانی و لقاح منجر به عدم تلقیح مناسب گلها و کاهش تعداد دانه رازیانه در چتر و چترک میشود بروز تنش طی مراحل .(Pouryousef, 2015) مختلف نموی بهویژه در مرحله زایشی باعث کاهش طول دوره فتوسنتزی، انتقال مواد حاصل از فتوسنتز جاری به دانه، کاهش سهم انتقال مجدد مواد ذخیره شده در ساقه به دانه و کاهش عملکرد دانه میشود. همچنین، تنش خشکی در مراحل اولیه پر شدن دانه از طریق کاهش تعداد سلولهای آندوسپرم بر روی پر شدن دانه و در Tohidi ) نتیجه عملکرد تاثیر میگذارد نتایج .(Moghaddam and Mazaheri, 2012 تحقیقات نشان داد در زمانی که آبیاری به صورت معمول انجام شد و کود دامی مصرف نشده یا 15 تن در هکتار استفاده شده بود، استفاده از پلیمر سوپرجاذب باعث افزایش عملکرد دانه در ذرت و Tohidi ) شد (Phaseolus vulgaris) لوبیا مطالعات .(Moghaddam and Mazaheri, 2012 نشان داد (Hati et al., هاتی و همکاران ( 2006 که افزایش 10 تن در هکتار کود دامی در هکتار در مزرعه سویا باعث افزایش عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب شد. فراهم بودن عناصر غذایی و افزایش میزان رطوبت قابل دسترس خاک، باعث افزایش عملکرد دانه میشود.

عملکرد اسانس: اثر تیمار تنش خشکی، سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب و اثر متقابل آنها بر عملکرد اسانس رازیانه در سطح یک درصد معنیدار شد (جدول 6). مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و کود دامی و پلیمر سوپرجاذب نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد اسانس را بهترتیب، تیمار 50 میلیمتر (شاهد) خشکی با کاربرد پلیمر سوپرجاذب 100 درصد و تیمار 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر و عدم کاربرد کود دامی و پلیمر سوپرجاذب را داشتند (جدول 5). اثر متقابل تنش خشکی و گزارش شده است بهطوریکه، با کاهش دفعات آبیاری درصد اسانس افزایش نشان داد اما عملکرد دانه و عملکرد اسانس کاهش داشته است. از آنجا که عملکرد اسانس حاصلضرب عملکرد دانه در کاهش عملکرد دانه سبب کاهش عملکرد اسانس با افزایش .(Ahmadian et al., میشود ( 2010 شدت خشکی، درصد اسانس نمیتواند افزایش یابد چرا که در تنشهای شدید گیاه بیشتر مواد فتوسنتزی خود را صرف تولید مواد تنظیم کننده اسمزی و ترکیبات قندی میکند که بتواند غلظت شیره سلولی را افزایش دهد. این ترکیبات برای گیاه هزینه بر بوده و گیاه این هزینه را از کاهش عملکرد کل جبران میکند. کاربرد کودهای آلی در تولید رازیانه سبب افزایش عملکرد اسانس 24/ میشود. بیشترین عملکرد اسانس به مقدار 64 (لیتر در هکتار) با کاربرد کود گاوی به دست آمد تیمار کودی عناصر غذایی .(Mona et al., 2008) لازم را در مراحل مختلف رشد در اختیار گیاه رازیانه قرار داده و منجر به افزایش اسانس گردید بیشترین عملکرد .(Yunesian et al., 2013) با (Matricaria chamomilla L.) اسانس بابونه کاربرد 180 کیلوگرم پلیمر سوپرجاذب در هکتار .Pirzad et al., بهدست آمد  2012

نتیجه گیری کلی

در این آرمایش تنش خشکی اثر معنیداری بر عملکرد دانه، عملکرد اسانس، محتوای آب و کل) و کارتنوئید b ،a) نسبی برگ، کلروفیل داشت. گیاهان در موقع کم آبی و وقوع تنش خشکی با تغییراتی که در برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی خود ایجاد میکنند به تنش پاسخ میدهند. عملکرد دانه و اسانس مهمترین صفت تولیدی در گیاه رازیانه است. مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و کود دامی و پلیمر سوپرجاذب نشان داد که بیشترین عملکرد دانه 146/66 گرم بر متر مربع) و عملکرد اسانس ) 2/99 گرم بر مترمربع) از تیمار 50 میلیمتر ) (شاهد) همراه با مصرف پلیمر سوپرجاذب 100 درصد به دست آمد، میتوان این تیمار را در شرایط مشابه آزمایش برای کسب حداکثر عملکرد دانه و اسانس پیشنهاد کرد. سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب باعث افزایش عملکرددانه و عملکرد اسانس رازیانه در شرایط تنش خشکی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که تیمارهای کود دامی و پلیمر سوپرجاذب با توجه به توانایی جذب آب، کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک، نگهداری عناصر غذایی، کاهش تبخیر سطحی و افزایش بازده محصول موجب کاهش اثرات سوء تنش خشکی در گیاه رازیانه شده است. بهطورکلی، برای کسب حداکثر عملکرد اسانس رازیانه (بهعنوان مهمترین شاخص تولید) در شرایط عدم تنش خشکی میتوان از پلیمرهای سوپر جاذب به تنهایی استفاده نمود. در  تنش خشکی میتوان با کاربرد کود دامی اثرات سوء تنش خشکی را کاهش داد و با افزایش شدت تنش بهتر است مخلوطی از کاربرد کود دامی و پلیمر سوپرجاذب برای کاهش اثرات سوء تنش استفاده شده است .

منبع :جهاد کشاورزی

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .