0

بررسی تاثیر مصرف کود میکرو و زمان هاي مختلف برداشت بر جوانه زنی پیش از برداشت گندم چیست ؟

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .