0

بررسی اثر روش های مختلف کشت رشد سیب زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود سولفات پتاسیم را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .