0

بررسی امکان جایگزینی کود زیستی بارور- 2 با کود شیمیایی فسفاته در زراعت عدس را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

بررسی امکان جایگزینی کود زیستی بارور- 2 با کود شیمیایی فسفاته در زراعت عدس را شرح دهید .

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺴﺘﻲ (ﻋﺪس، 2- ﻛﻮد ) ﺑﺎرور و اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ در زراﻋﺖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮک ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ 1393 در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎل اﻧﺠﺎم . و آن 2- ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ )ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎرور درﺻﺪ ﻛﻮد 100 و50 ﻋﺪم (در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه) ﺻﻔﺮ، ﻓﺴﻔﺮه ﻫﻜﺘﺎر 75 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺧﺎک ﻣﻌﺎدل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در (ﺑﻮد .داد 100 و50 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ دار و ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﺻﻔﺖ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ و وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد 50 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داد .ﺳﻄﺢ 1/33 و34 ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻋﺪس را اﻓﺰاﻳﺶ داد .ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ در 100 داﻧﻪ ﻋﺪس ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ درﺻﺪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 100 و50 ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﻮح درﺻﺪ ﺑﻮد .وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻋﺪس ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ 2/31 و7/18 ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 50 ﺳﻄﺢ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﺻﻔﺎت 17 ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺮگ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ 100 و50 ﺳﻄﻮح داریﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ .ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ داریرا در ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داد 2/18 ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻋﺪس را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2- ﺷﺪ .ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﺎرور اﻓﺰاﻳﺶ در ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ داﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ در ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻮده و وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻋﺪس ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻓﺴﻔﺮه 50 ﻛﺎرﺑﺮد درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﺑﺎرور 2- ی ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻣﻲ ی ﻋﺪس در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد

در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ 28 ﺷﻮد و ﻋﺪس ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪود درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻧﻴﺘﺮوژن ، اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی ﺧﺎک و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮد )ﺳﺎﻛﺴﻨﺎ ﺳﻴﻨﻚ و ﺟﻤﻌ .(1993، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻴﺖ ﺟ 6/1ﻬﺎن ﺗﺎ ﻣﻲ 7/1 درﺻﺪ اﻓﺰوده ﺑﻨﺎﺑﺮا ﺷﻮد، ﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن 90 ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰا ﺟﻬﺎن ﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻧ ﻛﻪ ﻴﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﺬا .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب، ﻧﻮر و ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ)اﻳﻤﺎن ﭘﺮﺳﺖ و ﻛﻮد.(2013 ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﻲ ازﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﻛﺸﺎورزی در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن . ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻴﺘﺮوژن، ، ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ ) .(2014 آﺗﻴﭽﻮ و ﻫﻤﻜﺎران، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻗﺮار ﺗﺤﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ از ا اﺳﺖ ﺟﺰای اﺳﻴﺪﻫﺎی ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ و ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎی ﻏﺸﺎﻳﻲ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ) ﺳﺎرﻛﺮ و .(2015 ﻫﻤﻜﺎران، ﻓﺴﻔﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺿﺮوری ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﻛﺎﻫﺶﻣﻲ دﻫﺪ . اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎی دارد ﺿﺮوری ﮔﻴﺎﻫﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ و ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ ﻣﻬﻤﻲ ATP از اﺟﺰای ﻧﻘﺶ را در اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .رﻳﺸﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﮔ ﻛﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ در ﻣﻲ ﻴﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ) ﻧﻬﺎر وﮔﺮﺗﺰﻣﺎﭼﺮ ،.(2011 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﻮدﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻴﺮوی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی ﺧﺎک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻗﺎرچ ﻫﺎیﻣﻴﻜﻮرﻳﺰی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ) آدﺳﻤﻮﻳﻪ وﻛﻠﻮﭘﺮ ، .(2009 ﻛﻮدﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎک را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزی ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻤﻮدن آن ﻫﺎ، آزادﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﺎک، ﻏﻨﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﻛﺮو و ﻣﻴﻜﺮو ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ ) .(2014 ﺳﻴﻨﻬﺎ و ﻫﻤﻜﺎران، اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ دارد ﺑﺮ روی رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه رﺷﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺎﻧﻮی اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻛﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻛﺴﻴﻦ،ﻛﻴﻨﺘﻴﻦ داﺷﺖ . ﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻦ اﺷﺎره ، از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزی ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎک و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ) 2010 ﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ؛ اﻟﺤﺪاد و ﻫﻤﻜﺎران، رﺷﺪ .(2010 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺎﺗﻮژن از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺬف ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن و ﺳﺎﻳﺪروﻓﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ) .(2010 اﻳﺪرﻳﺲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﺎﻛﺘﺮی 2- ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎرور ﺣﺎوی ﻫﺎی ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺎت ) ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻨﺘﻮس ) (P5 ﺳﻮﻳﻪ و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا ) ﺳﻮﻳﻪ ((ﻣﻲ ﺧﺎک P13 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در داﺧﻞ در اﻃﺮاف رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻗﺴﻤﺖ رﻳﺰوﺳﻔﺮ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺗﻐﺬ ﻣﻲ ﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻗﺒﺎل آ ﺑﻪ ن ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪآ ن ﻧﻴﺎز دارد را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﻴﺎه ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ . ﻛﻮدﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺣﺎوی ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ ﺣﻞ ً ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﺳﻴﺪی ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎک و ﻳﺎ ﺗﺮﺷﺢآﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎﻋ ﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺚ رﻫﺎﺳﺎزی ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮلآ ﺑﺎﻋ ن ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺚ ﺟ ﻗﺎﺑﻞ ﺬ ب ﺷﺪن ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد)ﻫﻤﻜﺎران .(2004 ، ﺗﺎﻟﺸﻲ و (اﻇ 2003)ﺷﺎرﻣﺎ ﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑ وﻳ ﺮد ﻛﻮدﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮋ ﺑﺎﻛﺘﺮی ه ﻫﺎی ﻣﺤﺮک رﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﮔﻴﺎه ﺗ ﺗﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻐﺬ ﮔﻴﺎه ، ﻳﻪ ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺎورزی ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . (2003) ﻣﺪﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻫﺎی ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭼﻴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ 5 اﺣﺘﻤﺎل درﺻﺪ ﺎ ﺷﺪ دار . ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻫﺎی ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎک، رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ اﻳﻨﺪول اﺳﺘﻴﻚ، زﺋﻴﺘﻴﻦ، ﺟ و ﻴﺒﺮﻟﻴﻦ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ )ﺑﻮﻳﺮو ﻫﻮرﻣﻮن .(2007 و ﻫﻤﻜﺎران، اﻳﻦ ﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ ) .(2011 ﺟﺎوﻳﺪ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻴﻦ ﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻦ ﻫﺎ و ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ) .(2011 اﻣﺎﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻟﺬا ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ . (ﺑ 2011) ﺳﺮﻳﻮاﺳﺘﺎوا و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺬ ر ﻧﺨﻮد ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻫﺎی ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺑﻮﺗﻪ ﻃﻮل رﻳﺸﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ . (2011) ﺟﻬﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﺳ ﻫﺎی ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺎت را روی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎش ﺒ ﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﺑﺎﻋ ﻫﺎ ﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻏ ﺑﻮﺗﻪ ﺻﺪداﻧﻪ ، ﻼف در ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژ ﺷﺪ ﻳﻚ . وﻫﻴﻮدی و ﻫﻤﻜﺎران (ﺑﺎﻛﺘﺮی 2011) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎی ﺣﻞ ﺑﻪ ، ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺎت وزن ﺻﺪداﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ را ﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺎداری اﻓﺰا داد ﻳﺶ .آرﭘ (2002) ﺎﻧﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ﻃﻲآ زﻣﺎﻳﺸﻲ روی ﮔﻴﺎه ﻋﺪس اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻫﺎی ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺪ ،ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ . ﻣﺪﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 2010) ( ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژ ﻳﻜﻲ ﻛﻠﺰای ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﺷﺎﺧﺺ 125 ﺑﺮداﺷﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژ ﺑﺎرور 2- ﻳﻚ ﻓﺴﻔﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮدﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ .ﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﻛﻮد ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻫﺎی ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ) .(2012 ﻓﻴﻮرزه و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺎﻗﻪ، ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) .(2012 ﻓﻴﻮرزه و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ در ﺳﺎﻗﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی اﺳﺖ، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد . از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻛﻪ اﻧﺪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد ) ﺑﺨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران، 2008 .(2005 ؛ ﻛﺎراﻧﺪاﺷﻮو و ﺑﻮﭼﺮ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻛﻮد ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮل و آن ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻲ ﻫﺎی ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮم ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺎ اﺳﻴﺪی ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ، ﻛﻼﺗﻪ ﻛﺮدن ﻓﺴﻔﺮ، واﻛﻨﺶ ﭘﻠﻲ ، ﻫﺎی ﺗﺒﺎدﻟﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﺬا در دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ) ﺑﺮرﺳﻲ.(2009 ﭼﺎﻧﮓ و ﻳﺎﻧﮓ، ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن دارد ) .(2003 ﻟﻴﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺣﺴﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران (ﺗﺄﺛﻴﺮ 2002) ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه را ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻋﺪس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ . اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ 100 20 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪی در ارﺗﻔ ﺑﻮﺗﻪ ﺎع ﻣﻲ ﻫﺎی ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد . ﻣﻘﺼﻮد و ﻫﻤﻜﺎران (ﻧﻤﻮدﻧﺪ 2000) ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ﻋﺪس ﮔﺰارش . اﻳﻦ 75 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮﺗﻪ 44 ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه، اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪی را در ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد . (ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ 2010)روﺗﺎرو ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺳﻮﻳﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻲ 23 ﻣﻴﺰان درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . (2013) ﻣﺤﻤﺪی و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ 50 ﻫﺎی ﻧﺨﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در
ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ . ﺷﻴﺮی ﺟﺎﻧﺎﮔﺮاد و ﻫﻤﻜﺎران (ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮگ 2012) ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮه را ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻣﻲ ﻫﺎی ﺳﻮﻳﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ . ﺟﺎﮔﺎم و (2015) ﺷﺎرﻣﺎ ﺑﺮگ 42 ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪی ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﺳﻮﻳﺎ را ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد آوردﻧﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ .ﺷﻴﺮی ﺟﺎﻧﺎﮔﺮاد و (ﺗﺄﺛﻴﺮ 2012) ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ 100 ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد 33 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪی را در ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮگ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺎی ﺳﻮﻳﺎ ﺷﺪ . اﻳﻦ 100 ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه در 32 ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﺳﻮﻳﺎ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺳﻮﻳﻪ ر 6 در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﻳﺰوﺑﻴﻮم رو را ی ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﻲ دادﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮﻳﻪ اﻓﺰا ﻫﺎ ﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ داری را در ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ) زاﻳﻴﺪ و ﻫﻤﻜﺎران، ﮔﻴﺎه .(2010 ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮآورده ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﻫﺎی ﻣﺤﻞ را در آوﻧﺪ آﺑﻜﺸﻲ ﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ) 1996 ﺳﻴﺮژﻛﻮ و ﻫﻤﻜﺎران؛ ؛ ﺣﻤﻮد و واﻳﺖ، .ﻓﺮآورده (2008 ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﻫﺎی داﻧﻪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺻﺪ داﻧﻪ در ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻓﺴﻔﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎه را از ﻃﺮﻳﻖ دﺧﺎﻟﺖ در واﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﻓﺴﻔﺮﻳﻼﺳﻴﻮن ﻧﻮری اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ) .(2013 ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮآورده ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﻫﺎی داﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺻﺪ داﻧﻪ در ﮔﻴﺎه ﮔﺮدد . (ﺗﺄﺛﻴﺮ 2013) ﻓﺎﻃﻴﻤﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه را ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺪس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ 75 ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد 5 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪی را در وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻋﺪس ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد . ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ . ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻی ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺟﺬب ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ) ﻣﻮﺳﻮی و .(2012 ﻫﻤﻜﺎران، (ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮدﻫﺎ 2013) ﺑﺮا و ﻫﻤﻜﺎران ی زﻳﺴﺘﻲ را ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺪس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ . ﻛﻮدﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻫﺎی ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎک، ﻗﺎرچ ﺑﻮد ﻫﺎی ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰی و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻛﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎ داری ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ . در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮی ﺳﻴﻨﮓ و ﭘﺮاﺳﺎد 2014) ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻋﺪس ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮه، ﻣﻲ 28 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ و وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻋﺪس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد . (ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را در 2013) ﻓﺎﻃﻴﻤﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺪس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 6/10 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر، اﻓﺰاﻳﺶ 75 ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪی را در ﻫﻮاﻳﻲ وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ .در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ داﺷﺎدی و (اﻓﺰاﻳﺶ 2013) ﻫﻤﻜﺎران درﺻﺪی ﻫﻮاﻳﻲ 2/14 وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﻋﺪس را ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .در 100 ﻛﺎرﺑﺮد درﺻﺪ100 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه و ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه از ﻧﻈﺮ وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام درﺻﺪ50 ﻫﻮاﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داریﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، وﻟﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻫﻮاﻳﻲ وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ . ﺷﻴﺮی ﺟﺎﻧﺎﮔﺮاد و ﻫﻤﻜﺎران (ﻧﻴﺰ در ﮔﻴﺎه ﺳﻮﻳﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ 2012) ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎﻗﺮی (2013) و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در ﻋﺪس اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای را در وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه در ﺧﺎک، ﻛﻮدﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ در ﺳﻄﻮح .(2013 ﺑﻮل و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﺎﻻی ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ) .(2014 ﺑﺎﺳﺎواراﺟﺎ و ﻫﻤﻜﺎران، (1390) اﺣﻤﺪی ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ روش ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮددﻫﻲ اﺟﺰا ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺪس رﻗﻢ ﮔﭽﺴﺎران، آزﻣﺎﻳﺸﻲ دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم .ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ 50) ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ ، 100 ﻫﻜﺘﺎر 150 و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ( و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻪ در زﻳﺴﺘ ﺳﻄﺢ ﻛﻮد ﻲ ﺑﺎرور 25) 2 ﻓﺴﻔﺮ ، 50 75و ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر (ﺗﻠﻔﻴﻘ و ﺗﻴﻤﺎر ﻲ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻮد و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺸﺎن داد اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻜﺮد داﻧﻪ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد .ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ﺎ داری در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﻚ درﺻﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺎرور 75 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 2- ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺴﻔﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ 50 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﻲ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .ﻛﻠ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ی ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ ﻋﺪس ﻃﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ری ﻛﻪ از ﻓﺮﻋ ، ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻲ در 75 ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف در ﺑﻮﺗﻪ و وزن ﻫﺰار داﻧﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم در 2- ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎرور 50 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎرور 75 ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻪ 2 ﮔﺮم ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺴﻔﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ 50 ﻫﻤﺮاه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻲ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد . در2 اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﺎرور ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ ﻣﺰرﻋﻪ 1393 آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﺎل زراﻋﻲ در ی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 15 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ واﻗﻊ در اراﺿﻲ ﻛﺮﻛﺞ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ دارای ﻃﻮل 46 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ دﻗﻴﻘﻪ 17 درﺟﻪ و 38 ی ﺷﺮﻗﻲ و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ دﻗﻴﻘﻪ 5 درﺟﻪ و 1360 ی ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎی آزاد اﺳﺖ .اﺳﺎس ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﻗﻠﻴﻤﻲ دوﻣﺎرﺗﻦ، ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺳﺮد اﺳﺖ . 10 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺟﻪ درﺟﻪ 16 ﺳﻠﺴﻴﻮس، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس و درﺟﻪ 2/2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ ی ﺳﻠﺴﻴﻮس . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻲ 3/271 ی اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ pH . ﻣﺘﺮ ﺧﺎک ﻫﺎی ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺘﻮﺳﻂ ی ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﻒ -زﻳﺴﺘﻲ ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ب – 2 ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﺎرور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎک 60 ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 8 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎﺷﺖ و ﺑﺮﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم آﺑﻴﺎری اﺳﺘﻔﺎده . ﻓﺴﻔﺮه – 2 ﺳﻄﻮح ﻛﻮد اﻟﻒ -ﺻﻔﺮ ﺷﺪه 50 -ب درﺻﺪ دز ﺗﻮﺻﻴﻪ 100 -پ درﺻﺪ دز ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ) 75 دز ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر .( ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺮﻳﭙﻞ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻮد . ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻗﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪس ﺳﻮار ﺑﻴﻠﻪ ﺑﻮد . ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎک ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت 6 ﻛﺎﺷﺖ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧـﺎک از ﻧﻘﻄـﻪ 0-30 ی ﻣﺰرﻋـﻪ از اﻋﻤـﺎق ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ارﺳـﺎل ﮔﺮدﻳـﺪ . ﭘـﺲ از ﺗﺠﺰﻳـﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎک ﺑﻪ ﺷﺮح ﺷﺪ 1ﺟﺪول ﺗﻌﻴﻴﻦ . د ر ﺑﻬﺎر ﺷﺨﻢ 1393 ﺳﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ، زﻧﻲ، دﻳﺴﻚ ﺧﻂ زﻧﻲ، ﭘﺸﺘﻪ ﻛﺸﻲ و ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻨﺪی ﺻﻮرت . اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺪ 180 زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻧﺠﺎم . در 18ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻼت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 5 و ﻫﺮ ﭘﻼت دارای 4 ردﻳﻒ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ردﻳﻒ ﺳﺎﻧﺘﻲ 50 ﻫﺎی ﻣﺘﺮ ﺑﺬر ﺑﻮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ 10 روی ردﻳﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺮ ﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮﻛﺮت ﻣﺘﺮ ﺗﻜﺮار 1 از ﻫﻢ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪ 2ﻫﺎ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺪ 93/2/20 ﻛﺎﺷﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎم . ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﻮب، ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﭙﻪ ای 3 و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﺬر در ﻫﺮ ﻛﭙﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . آﺑﻴﺎری ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت . در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1393 ﻣﺎه ﺳﺎل اوﻟﻴﻦ آﺑﻴﺎری ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ، داﻏﺎب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﻮدن ﺧﺎک اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . 50 ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﺖ ﻣﻘﺪار ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد اوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻛﺮت ﺑﻴﻦ ﺷﺪ ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ . ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮﺗﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎ، در 4ی 2- ﺑﺮﮔﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻚ و وﺟﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺟﻴﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن رﺷﺪ روﻳﺸﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ . در ﻫﺮ ﭘﻼت آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﺲ از ﺣﺬف اﺛﺮات ﺣﺎﺷﻴﻪ ای از ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 5/0 ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻣﻌﺎدل ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در دوره رﺳﻴﺪﮔﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ایﻛﻪ ﻧﻴﺎم ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪی ی زرد داﻧﻪ و ﺳﻔﺖً ﻫﺎ ﭘﺮ و ﻧﺴﺒﺘﺎ
، ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎمﺷﺪ . ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺻﻔﺎت در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺬف از ﻫﺮ ﻛﺮت ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺛﺮ 5 ای، ﺗﻌﺪاد ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ . ﺑﺮای اﻧﺪازه ﺑﺮ ﮔﻴﺮی ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ گ از ﻫﺮ ﻛﺮت در اواﺳﻂ ی ﺑﻮﺗﻪﻧﻤﻮﻧﻪ 3 ﮔﻠﺪﻫﻲ ﺑﺮداری ﺑﺮگ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﺳﻄﺢ و وزن ﺑﺮگ ﺷﺪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم .ﺑﺮگ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﻳﻦ دﻳﺴﻚ ﻫﺎ، ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و دﻳﺴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮزﻳﻦ .داده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن ﻛﻞ ﺑﺮگ دﻳﺴﻚ ﻫﺎ، وزن دﻳﺴﻚ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮگ ﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﺎدﻓ 5 ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻲ از ﻫﺮ ﻛﺮت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -200 ﺳﻨﺞ ﻣﺪل ﻣﺤﺘﻮا CCM ﻧﻤ ﺑﺮﮔ 10 ﺷﺎﺧﺺ ی ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻮﻧﻪ ﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻛﺮت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و آﻣﺎری داده ، ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ SAS ﻫﺎ اﺳﺎس ﺑﺮ د آزﻣﻮن اﻧﻜﻦ در 5 ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل درﺻﺪ ﺷﻜﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﺷﺪ Excel اﻓﺰار رﺳﻢ . ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﻮح ﻛﻮد اﺛﺮ ﻓﺴﻔﺮه ﻣﻌﻨﺎ داری را در ﺳﻄﺢ 5 اﺣﺘﻤﺎل درﺻﺪ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی ﻋﺪس داﺷﺖ، وﻟﻲ ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی ﻋﺪس ﻧﺪاﺷﺖ .(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2 )ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎی ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ﻋﺪس ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 50 ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮهﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی 100 ﻋﺪس ﻧﺪاﺷﺖ، وﻟﻲ ﺳﻄﺢ درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ داری ﺑﻮﺗﻪ را در ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ .ﺑﻮﺗﻪ ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی 100 ﻋﺪس در ﺗﻴﻤﺎر درﺻﺪ ﻛﻮد ﺳﺎﻧﺘﻲ 4/40 ﻓﺴﻔﺮه ﻣ ﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد 9/37 ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .(1 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد)ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (2002) ﺣﺴﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻣﻘﺼﻮد و دارد (2000) ﻫﻤﻜﺎران

ﺳﻄﺢ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ داری ﺑﺮگ را در ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﻋﺪس در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ .(2 ﺷﺪ)ﺟﺪول 50 در دو ﺳﻄﺢ 100 و درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻫﺎی 473 ﻋﺪس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 446 و ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه 9/35 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻮد 1/28و درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ . 50 ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح 100و
درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻋﺪس اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داری 50 وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ 100 و درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﻋﺪسﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮگ .(2 اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﻋﺪس در ﺑﺮرﺳﻲ ،2010 ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ) روﺗﺎرو ﻣﺤﻤﺪی و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺖ

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ داری را در ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ . ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺳﻄﺢ
ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﻲ 471ﻋﺪس ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 9/25 ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد

ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺮگ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎی ﻋﺪس ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در دو ﺳﻄﺢ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ داری را در ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ . 50 در دو ﺳﻄﺢ 100 و درﺻﺪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه، ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﻋﺪس در
و 1/17 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد 6/24 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ . 50 ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح 100 و درﺻﺪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮگ ﻫﺎی اﺧﺘﻼف ﻋﺪم ﻣﻌﻨﺎ داری .(اﻓﺰاﻳﺶ 4 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)ﺷﻜﻞ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻣﻌﻨﺎ داری را در ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﻋﺪسﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد . و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻴﺮی اﺳﺖ

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه و در اﺣﺘﻤﺎﻟ 2- ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎرور ﺳﻄﺢ ﺶ در ﻳﻚ ﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2 )ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﻋﺪس ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه، ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ داری را در ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ . 50 در دو ﺳﻄﺢ 100 و درﺻﺪ ﻛﻮد
38 ﻓﺴﻔﺮه ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﻋﺪس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 42و ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 7/18 ﺑﻮد 2/31 و درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ . 50 ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح 100 و درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه شد .

در اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻌﻨﺎ داری را در ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ . در ﺻﻮرت ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد 2 زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎرور 8/40 ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﻋﺪس ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 2/14 ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
.(ﺗﺄﺛﻴﺮ 6 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪی در ﺑﻮﺗﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن )زاﻳﻴﺪ ﻫﻤﻜﺎران (اﺳﺖ 2010 ، و ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه

وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎ داری در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﺮ وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻋﺪس داﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮی .(2 ﺑﺮ وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻋﺪس ﻧﺪاﺷﺖ)ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎی وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻋﺪس ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 50 ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه، ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﺢ
درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ داری را در وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮهﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻋﺪس ﻧﺪاﺷﺖ . ﻓ 50 در ﺳﻄﺢ درﺻﺪ ﻛﻮد ﺴﻔﺮه وزن ﺻﺪ 20 داﻧﻪ ﻋﺪس ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻛﻮد 17 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .(7 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد)ﺷﻜﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻋﺪس داﺷﺖ.

ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ دو ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎ داری درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﻚ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد .(2 ﻋﺪس داﺷﺖ )ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻋﺪس ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح 50 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه، ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ 100و درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ داری را در ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ، وﻟﻲ 50 اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح 100و درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻋﺪس ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ و ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻌﻨﺎ داری ﺷﺪ را در ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻋﺪس ﺑﺎﻋﺚ . 50 در ﺳﻄﻮح و 100 307 درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 305و ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ 34 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 1/33و .(8 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد)ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﺎﻃﻴﻤﺎ و (2013) ﻫﻤﻜﺎران ، داﺷﺎدی و ﻫﻤﻜﺎران 2013) ( ، ﻛﻮﺗﻴﻨﺎس و روﻳﺘﻨﺮ -ﺷﻮﺑ ،(2010) ﻫﻤﻜﺎران ﺴﺒﺮﮔﺮ و (2013) ﻛﺎﺋﻮل ، ﻋﺒﺪﻟﻲ و ،(2013) ﻫﻤﻜﺎران ،(2011) ﻛﻮﻛﺒﻮن (1390) اﺣﻤﺪی ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران (2013) ﺑﺮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ﺳﻴﻨﮓ، (دارد 2014) و ﭘﺮاﺳﺎد

وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ 50 در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ، ﺳﻄﺢ درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎ داری ﺑﺮ ﻫﻮاﻳﻲ وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﺑﻮﺗﻪ درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه 100 ﻫﺎی ﻋﺪس ﻧﺪاﺷﺖ، وﻟﻲ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ داریرا در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﻚ درﺻﺪدر ﺧﺸﻚ وزن اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎیﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﺮم در 635 وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎیﻋﺪس ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 108 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای را در وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻮﺗﻪ .(ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ 10 ﻫﺎی ﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ) ﺷﻜﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎیدﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﻜﺎران 2013 ، ﻓﺎﻃﻴﻤﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ، ،2013 ، داﺷﺎدی و ﺷﻴﺮی
2012 ، ﺟﺎﻧﺎﮔﺮاد و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﻜﺎران ، .(در ﺗﻴﻤﺎر 2013 ، ﺑﺎﻗﺮی و ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮه ﻫﻮاﻳﻲ وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم 575 ﻋﺪس درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ 8/37 ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮی از ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را در وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎیﻋﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ . درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه 100 در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻄﻮح ﺻﻔﺮ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﻫﻮاﻳﻲ وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﺑﻮﺗﻪ درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه 50 ﻫﺎی ﻋﺪس ﻧﺪاﺷﺖ، وﻟﻲ در ﺳﻄﺢ درﺻﺪی را در ﻫﻮاﻳﻲ 9/41 اﻓﺰاﻳﺶ 2 ﺑﺎرور وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎیﻋﺪسموجب می شود .

ﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻛﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 635 وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺎ 575و در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺎرﺑﺮد 100 درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ و 50 ﻛﺎرﺑﺮد درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 108 ﻴﺐ 99و درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻮد و 100ﺳﻄﺢ 1/33 درﺻﺪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻋﺪس را درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ، زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ وزن ﺧﺸﻚ ﺳﺎﻗﻪ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ و 9/25 ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ، 6/31 ، 2/14 2/18و درﺻﺪ اﻓﺰ داد اﻳﺶ . 50 ﭼﻮن اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح درﺻﺪ 100 و ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ می شود .

منبع : دانشگاه ازاد اسلامی ارسنجان

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .