0

بررسي اثرات مقادير مختلف كود نيتروژن و پتاسيم بر درصد روغن و پروتئين دانه در كلزا را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

بررسی اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر درصد روغن و پروتئین دانه در کلزا را شرح دهید .

اين آزمايش به منظور تعيين بهترين مقادير كودهاي نيتروژن و پتاس بر روي درصد پروتئين و روغن كلزا مي باشد. اين آزمايش در سال زراعي در مزرعه تحقيقاتي دماوند انجام گرديد. طرح آزمايشي مورد نظر به صورت بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار می باشد كه شامل 1386 ده سطح مختلف از كودهاي نيتروژن وپتاس به صورت: N0K100,N100K100,N150,K100,N200K100,N250K100,N0K150,N100K150,N150K150,N200K150,N2 % اثر معني داري 5 مي باشد .نتايج آزمايش نشان دادندكه سطوح كودي فوق بر درصد پروتئين و روغن و وزن دانه در سطح 50K150 می باشد اما روی عملكرد دانه اثر معنی داری وجود ندارد. با افزايش ميزان نيتروژن و پتاس درصد پروتئين افزايش يافت اين افزايش بين سطوح از همه سطوح هاي كودي بيشتر بود. اثر متقابل كودهاي نيتروژن و پتاسيم باعث تغيراتي در ميزان درصد روغن شد N250K150,N250K100 تقريبا در بيشترين سطح است ضمنا اثرات سطوح مختلف كودي بر روي مقدارعملكرد N150K100به طوريكه با افزايش نيتروژن در سطوح در بيشترين مقدار می باشد. N200K150دانه و وزن هزار دانه در

كلزا ( كشور ما به تازگي مورد كشت و كار قرار گرفته است و درصد روغن مورد نياز كشور از طريق اين گياه 90بيش از ).كلزا براي رشدو 1379 تامين می شود (رضايی و ملكوتی نمو خود به مقادير زيادي نيتروژن و پتاس نياز دارد و هر تن بذر كلزا حدود دو برابر نياز يك تن دانه گندم، نيتروژن از خاك برداشت می كند. در كشت های آبی در شرايطی كه رشد كلزا مطلوب باشد مصرف بالای نيتروژن می تواند لازم و اقتصادی باشد ولی در شرايط خشك كه پتانسيل توليد كلزا پايين است مقدار كود كمتر مورد نياز بوده و واكنش كمتری نسبت به كود نيتروژن نشان داده می شود( شهيدی و فروزان ) . اصولا در شرايط كشت آبي نياز كلزا به نيتروژن زياد 1376 ودر شرايط كمي رطوبت به نيتروژن كمتري نياز دارد ميزان نيتروژن براي اين گياه معمولا در زمان گلدهي در بيشترين ) چون بسياري 1386 و خواجه پور1378 مقدار مي باشد(عزيزی از خاكهاي مورد كشت كلزا از درصد پايين نيتروژن و پتاس بر خوردار است بنا براين احتياج به اين مواد در خاك زياد مي باشد البته زيادي نيتروژن مي تواند مشكلاتي را براي كلزا از نظر كيفيت روغن بوجود آورد به طوريكه مقدار زياد نيتروژن درصد روغن را تا حدود زيادي كاهش دهد اما اين كود )1965ميتواند ميزان پروتئين را در كلزا افزايش دهد)كانوين 100گزارشات مختلف حاكي از آن است كه با مصرف حدود كيلو گرم در هكتاركود نيتروژن درمورد گياه كلزا حد 200تا اكثر درصد روغن را توليد نمايد اما مصرف بيش از اين مقدار ) و 1377 مي تواند درصد روغن را كاهش(احمدی و جاويد فر )1971درصد پروتيين را افزايش دهد.فين ليسون و كريست( گزارش كردند كه در مراحل اوليه نمو دانه، نيتروژن به شدت تجمع پيدا می كند و همزمان با شروع رشدسريع جنين در جهت جايگزين كردن آندوسپرم و پركردن كامل پوسته دانه، ذخيره ) گزارش كرد كه 1977 سازی پروتئين آغاز می شود.كينگ ( % در بقيه قسمت های جنين 17 % پروتئين دانه در لپه ها، 76
% در پوسته بذر قرار دارد. 7و پتاسيم نيز در خاك يكي از موثرترين عوامل تعيين كننده واكنش عملكرد دانه كلزا مي باشد. كود پتاسيم در مكانيسم انتقال سايرعناصر غذايي از غشاء سلولي دخالت داشته و وجود )1985 آن براي انجام فتوسنتز موثر و ضروري مي باشد(هولمز .در بسياري از موارد پتاسيم موجود در خاك براي رشد گياه زراعي كافي است اما در مواقعي كه ميزان زيادي كود نيتروژن و فسفر جذب مي شود ممكن است پتاسيم عامل محدود كننده اي براي جذب آنها بوده و در نتيجه رشد را كاهش .)1378، ماجدی و خادمی 1379دهد ( اكبری و مظاهری كود پتاسه به ويژه در خاكهای مبتلا به كمبود اين كود باعث افزايش بارز عملكرد می شود و پتاسيم می تواند اثر زيادی روی .)1993كيفيت دانه بگذارد(گرانت و بايلی در سالهاي اخير افزايش شديد قيمت كودهاي شيميايي، بهينه سازي مصرف كود توسط زارعين را مي طلبد ( كوچكی و ) بنابراين هدف از اين پژوهش,تعيين بهترين 1379همكاران تركيب كودي (نيتروژن و پتاسيم)براي كلزا در شهرستان دماوند براي رسيدن به حداكثر روغن و پروتئين ودانه مي باشد
موادوروش ها در مزرعه تحقيقاتي دماوند انجام 1386اين آزمايش در سال درجه و 35گرفت، منطقه آزمايشي با عرض جغرافيايي حدود متر از سطح دريا در 1960وبا ارتفاع52طول جغرافيايي حدود كيلو متري شهرستان دماوند-تهران قرار گرفته است.ميانگين 5 ميلي متر در سال و متوسط 320مقدار بارش در اين منطقه حدود درجه سانتيگراد مي باشد اقليم 27درجه حرارت ساليانه حدود اين منطقه با توجه به منحني آمبروترميك جز مناطق كوهستاني با زمستان سرد و مرطوب مي باشد. خاك مزرعه از نظرمواد آلي و نيتروژن در حداقل ميزان است به طوريكه درصد كربن آلي درصد گزارش 0/07 و 0/51و نيتروژن به ترتيب برابر است با شده است.آب براي آبياري داراي هدايت الكتريكي حدود مي باشد 7/9 آن برابر pH ميكروموس بر سانتي متر و 5/5

.ميزان كلسيم و منيزيم در آن به ترتيب حدود اكي والان بر ليتر است. براي انجام اين تحقيق از طرح بلوك كامل تصادفي در چهار تكرار استفاده گرديد. در اين آزمايش كود نيتروژن و پتاس در ده سطح به ترتيب : N0K100,N100K100,N150K100,N200,K100,N250K 100,N0K150,N100K15,N150K150,N200K150,N25 در نظر گرفته شده است .0K150 به منظور آماده سازي مناسب زمين و برای حصول جوانه زنی سريع و رشد مناسب گياهچه زمين را ابتدا شخم زده و بعد از شخم به دليل كلوخه دار بودن زمين از ديسك استفاده شد پس از شخم دو ديسك عمود بر هم نيز به مرحله اجرا در آمد سپس زمين توسط فاروئر به صورت جوي پشته در آمده كه متر با 5هر كرت آزمايشی شامل چهار خط كاشت به طول سانتی 6 سانتی متر و فاصله بوته روی خط 30فاصله خطوط متر می باشد. از دو خط ميانی هر كرت برای تعيين وزن هزار دانه، عملكرد دانه، درصد روغن دانه و درصد پروتيين دانه استفاده گرديد كيلو 100به ميزان يك سوم كود نيتروژن و تمام كود پتاس و در هكتار كود فسفر به زمين اضافه گرديد. تكرار مي باشد كه مي توانيم در 4 تيمار و 10اين طرح داراي واحد آزمايشی را در نظر بگيريم و از آنجا 40مجموع حدود كه عامل كودي در آزمايش بكار رفته پس براي هر تكرار مسير آب و هرز آب جداگانه ايجاد شد تا آبياري در هر كرت جداگانه انجام گيرد.عمليات تهيه زمين براي كاشت مهر ماه صورت گرفت.البته با تنك كردن مزرعه بوته هاي 1385 اضافي حذف شدندو علفهاي مزرعه بوسيله دست وجين شد و از سم ديازينون جهت مبارزه با آفات موجود استفاده شد. محاسبات آماري مورد نياز و تجزيه واريانس داده ها با استفاده انجام شد. مقايسه ميانگين MSTAT-C ازنرم افزارآماري % انجام 5 %و 1تيمارها توسط آزمون دانكن در سطوح گرفت.
نتايج و بحث نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان مي دهد اثر تيمار كودي درصدو 1 بر عملكرد دانه از لحاظ آماري در سطح K و N ) اما از آنجا كه ارزش 1 درصد معني دار نمی باشد (جدول5 غذايي كلزا بستگي به ميزان پروتئين و روغن توليد شده در واحد سطح داردپس اندازه گيري و سنجش اين صفات از اهميت خاصي بر خوردار است . بيشترين و كمترين درصد پروتئين با توجه به رژيم كودی كه مربوط به تيمار كودی 43/71فوق در كلزا كه به ترتيب N0K100 و كمترين مربوط به تيمارهاي كودي N250K150 ). البته اين بالا بودن مي تواند به 4و نمودار 2 مي باشد (جدول دليل فعاليت هاي هورموني و فيزيولوژي كلزا باشدكه در بيشترين اندازه خود نشان داده است وباشروع تجمع پروتئين در دانه با گسترش سريع سلولی و افزايش سريع وزن جنين .)1989 مصادف است (كلارك تقسيط نيتروژن می تواند درصد روغن را تحت تاثير قرار دهد، هرچه در مراحل رشد سريع كه نياز غذايی گياه افزايش م یيابد، مواد غذايی پر مصرف و كافی در اختيار گياه قرار گيرد، به دليل پرشدن دانه ها، درصد روغن افزايش م یيابد. محققين بر اين باورند كه درصد روغن تحت كنترل عوامل ژنتيكی بوده اما افزايش كود در زمان مناسب می تواند به درصد روغن كمك و N150K100نمايد. بيشترين درصد روغن در تيمار كودي می باشد كه به N250K100كمترين مقدار در تيمار كودي ). وزن 3 اندازه گيري شده است(نمودار 37/12 و44/02ترتيب 3/78 بيشترين و برابر با N200K150هزار دانه در تيمار كودي 2/03 كمترين مقدار يعني برابر با N0K100و در تيمار كودي .)1و نمودار2 مي باشد (جدول مهمترين هدف در آزمايش های مزرعه ای دستيابی به حداكثر عملكرد است، مقدار عملكرد محصول در يك منطقه می تواند تحت تاثير عوامل مختلف ژنتيكی، محيط و اثرات متقابل اين عملكرد دانه با 2 و نمودار 2عوامل باشد . بر طبق جدول شماره در N200K150توجه به تيمارهای ذكر شده در سطوح كودی بالاترين مقدار و برابر با كيلو 2888 با ميزان N0K100آن مربوط به سطوح كودی گرم می باشد .افزايش مصرف نيتروژن و پتاس به دليل افزايش وزن هزار دانه باعث افزايش عملكرد می شود . امروزه مقدار كود را با توجه به افزايش سرعت توليد يا طول دوره پرشدن .)1370 دانه ها مورد استفاده قرار می دهند (ناصری
) در صد روغن 1 با توجه به جدول تجزيه واريانس (جدول % معني 5و در صد پروتئين از نظر سطوح تيماری در سطح دار گرديده و مقدار عملكرد دانه نيز با توجه به منابع تغييرات كودي غير معني دار است.تاثير سطوح مختلف كود بر روي )1 % معني دار مي باشد (جدول 1وزن هزار دانه نيز در سطح

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .