بازدید: 59ایران-اسلام
0

اینده نگری و الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

اینده نگری و الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

از بعد  برنامه ریزی ، الگوی پیشرفت تجلی خاصی از برنامه ریزی بلند مدت است که جریان اگاهانه انتخاب و تعیین الویت ها به منظور تصمیم گیری اینده نگرانه را ترسیم و تبیین می نماید . در همین زمینه ، یعنی برنامه ریزی راهبردی ، مفهوم اینده نگری نیز قابل توجه است . به عبارت دیگر ، در فضای تفکر راهبردی ، مفهوم مرنبط با تصویر سازی ، چشم انداز سازی و رویکرد های توصیفی راهبردی دارای اهمیت فراوانی است . بر این مبنا ، هر چند برنامه ریزی راهبردی به عنوان اجرا کننده تفکرات راهبردی و در راستای به مرحله عمل رساندن راهبرد های حاصل از تفکر راهبردی می تواند نقشی حیاتی ایفا کند ، اینده نگاری نیز به دلیل برخورداری ذاتی از تناسب لازم با ویژگی های تفکر راهبردی ، در حجم گسترده ای به رفع نیاز های این سنخ تفکر قادر خواهد بود .

پیشینه پژوهش  

قاضی زاده درپژوهش خود با عنوان الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت و نقش نیرو های مسلح به بررسی ادبیات مربوط به مفهوم توسعه و رشد اقتصادی و پیشرفت و همچنین مفهوم و ابعاد الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت می پردازد و الزام ها و ضرورت های الگوی مزبور را معرفی می نماید . همچنین با مروری بر ساختار و سلسله مراتب برنامه ریزی توسعه در جمهوری اسلامی به بررسی نقش نیرو های مسلح در تدوین الگوی مزبور پرداخته و راهکار هایی نیز در این رایطه ارائه می دهد.

عبدالملکی در پژوهش با عنوان الگوی اسلامی _ ایرانی پشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم ، فرایند و چارچوب برنامه ریزی ) به این نتایج رسید :

الف ) الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت منطقه ای ، چارچوبی برای تعیین مسیر حرکت اقتصاد مناطق کشور ، هم راستا با جهت گیری اسلامی _ ملی پیشرفت و بر مبنای ان نظریه عدالت اقتصادی منطقه ای و معیار های کلی ان ، تحقق عدالت توزیعی و تخصیصی در سطوح منطقه ای و بین منطقه ای است .

ب ) اهداف الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت منطقه ای ( د ر ابعاد اقتصادی ) را می توان در چهار عنصر افزایش تولید ، ارتقای بهره وری ، ارتقای دانش و فناوری و ارتقای رفاه عمومی خلاصه نمود .

ج) به منظور کاربردی سازی بیشتر ، اهداف عدالت اقتصادی منطقه ای یا همان ابعاد پیشرفت منطقه ای در الگوی اسلامی _ ایرانی را می توان در قالب بیان جدیدی از مفهوم رفاه منطقه ای باز توضیح نمود .

د ) اجزای عملکردی الگوی منطقه ای پیشرفت اسلامی _ ایرانی بر اساس مطالعات مربوط به وضیعت موجود منطقه در خصوص معیار ها و سطوح رفاهی فوق ، تحلیل های اسیب شناختی در دو حوزه اسیب های منبعث از کمبود امکانات و اسیب های منبعث از ناکار امدی فرایند ها صورت می گیرد.

خوش چهره و حبیبی پژوهشی با عننوان اصول پایه ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت از منظر استاد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند . در این مقاله مطرح شده که هر الگویی برای مدل سازی می تواند به صورت ساختارمند ماندگار شود که دارای یک چارچوب معرفت شناختی باشد . فهم این نظام معرفتی ، کلید شکل گیری این الگو به شمار می رود . اصول پایه ای و عناصر کلیدی مرتبط با الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ، برگرفته ار نظام معرفتی و احکام حاکم بر اسناد فرادستی و راهبردی همچون قانون اساسی ، سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام اسلامی است . لذا در این پژوهش ، با بررسی این اسناد ، تلاش شده است تا با روش کیفی نظریه پردازی داده بنیاد ، اصول پایه ای و عناصر کلیدی این الگو کشف و ارائه گردد.

سنچولی در پژوهش خود با عنوان تبیین ماهیت الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت به بازشناسی مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت می پردازد ؛ سپس مفاهیمی چون عرصه های پیشرفت ، مفهوم توسعه اسلامی ، نقاط افتراق و اشتراک پیشرفت و توسعه و اهمیت دستیابی به الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ، الزامات شاخصه ها و راهبرد های دستیابی به ان را مورد بررسی قرار می دهد.

اسماعیلی گیوی و همکاران در پژوهش خود با عنوان شناسایی راهبرد های ارتقای الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت بر اساس رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون اقدام به گرد اوری داد ها و اطلاعات نموده و سپس از طریق برگزاری جلساتی با حضور خبرگان سیاست گذاری به استخراج مفاهیم پرداختند و مضامین احصاء شده در 4 مضمون فراگیر شامل چالش های نهادی _ ساختاری ، روشی ، محتوایی ، اجرایی _ نظارتی ارائه گردید .

زاهدی مازندرانی در پژوهش خود با عنوان نقد سند الگوی پایه ی اسلامی – ایرانی پیشرفت از منظر الزمات توسعه به این سوال اساسی می پردازد که ایا محتوای این سند متناسب با واقعیت کنونی جامعه ی ایران تدوین شده است یا برای جهانی خیالی است ؟ ایا تدابیر مطرح  شده در ان برای حل مشکلان جامعه ایران کارگشاست ؟ و سپس در پاسخ مطرح می کند که این سند هیچ انکایی به وضع موجود ایران ندارد ، تدابیر ان معطوف به مشکلات احصاء شده ای معین و خاصی نیست ، بلکه صرفا کلی گویی های مبتنی بر شعور عام است . روند و مسیر حرکت جامعه  ی ایران و اینده ی این جامعه را به صورتی روشن و قابل درک به تصویر نکشیده است و در نهایت این سند گویا برای جهانی خیالی است ؛ زیرا متناسب با واقعیت جامعه ایران نیست و غیر کاربردی و غیر اجرایی به نظر می رسد.

روش شناسی پژوهش

در این پژوهش از روش کتابخانه ای به منظور جمع اوری اطلاعات و توصیف کلمات کلیدی استفاده گردیده است . سپس با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی به تبیین و اتخراج عوامل و مولفه های تاثر گذار بر الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری پرداخته شد . همچنین در طراحی الگو از طریق داده های خبرگانی بر اجرایی شدن الگو در اینده توجه شده است .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .