2

ایمپلنت دنداناز سه بخش اصلی تشکیل شده است: پایه ایمپلنت دندان که در داخل سوراخی در استخوان فک قرار میگیرد، اباتمنتکه بر روی پایه ایمپلنت پیچ شده و تاج دندان را نگه میدارد، تاج مصنوعی دندان که ممکن است روکش، بریج یا دندان مصنوعی باشد و عملکرد جویدن را انجام میدهد. هر بخشی از ایمپلنت دندان خود انواع گوناگون دارد که بسته به شرایط، نوع آن انتخاب میشود.

گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
Translate »