بازدید: 59ایران-اسلام
0

ایرانی بودن الگو

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

ایرانی بودن الگو

برای اتصاف الگوی اسلامی پیشرفت به ایرانی بودن دو وجه متصور است:

1- اتصاف الگوی مزبور به ایرانیت بدین لحاظ است که فکر و ابکار ایرانی این الگو را به دست اورده است . اسلام در اختیار ملت های دیگر هم بود ولی این ملت ما بوده که توانسته است یا می تواند این الگو را از منابع اسلامی استخراج کند . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ، در این صورت الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت الگویی جهان شمول و ثابت برای جوامع اسلامی است که در برابر الگوی توسعه غرب مطرح می شود. این الگو از بخش ثابتات منابع اسلامی استنباط شده و نشان دهنده مسیر تمدن اسلامی است . در این صورت الگوی مزبور الهام بخش برای جهان اسلام خواهد بود و هر کشور اسلامی می تواند این الگو را بر شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی خود منطبق کند . چنین الگویی می تواند سند بالا دستی همه برنامه ها و سیاست ها و حتی سند چشم انداز بیست ساله باشد . این الگو در سه محور ترسیم وضعیت مطلوب و اسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه راهبرد ، الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت تنها به عناصر ثابت و جهان شمول زیر خواهد پرداخت :

الف – ترسیم وضعیت ارامانی بر اساس اموزه ها و احکام اسلامی

ب – اصول و روشی ثابت برای تحلیل و اسیب شناسی وضعیت موجود : این اصول باید مبتنی بر مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی اسلامی باشد .

ج – ارائه اصول راهبردی ثابت جهت تغییر وضعیت موجود به مطلوب .

21 به لحاظ اینکه الگوی توسعه اسلامی با شرایط ویژگی های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ایران تطبیق داده شده است ، ممکن است این الگو برای سایر کشور های اسلامی مناسب نباشد . این دو وجه به بحث ثابت و متغیر در شریعت اسلام ارتباط وثیقی دارد . ما معتقدیم بینش ها و چارچوب های اخلاقی و حقوقی اسلام جزو ثابت ها است . با وجود این ، این ثابت ها قابل تطبیق بر شرایط مختلف است .مثال واضح ان در بانکداری اسلامی است . اسلام افزون بر مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی و انسان شناختی، در باب معاملات ئارای احکام حقوقی و اخلاقی است . هر الگویی از بانکداری که مبتنی بر این مبانی بینشی و در چارچوب حقوق و اخلاقی اسلامی در باب معاملات باشد ، الگوی بانکداری اسلامی است و این الگو ممکن است در کشور های مختلف اسلامی که دارای شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی گوناگون هستند ، متفاوت باشد . برای مثال ، ممکن است در یک کشور ، الگوی بانکداری اسلامی بر مبنای عقود معوضه ای با  سود ثابت مناسب باشد و در کشور دیگر الگوی مبتنی بر عقود  مشارکتی و در یک کشور الگو مبتنی بر هر دو نوع عقد ، کارایی بیشتر داشته باشد .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .